simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܢܦܫܗ̇ ܘܐܬܡܬܚܬ ܥܠ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܪܣ̣ܬ ܫܦܥܝܗ̇̈
Eph:madCrucifix ܥܘܬܪܟ ܒܝܪܚܐ ܡܥܬܪ ܟܠ ܡܘܗܒܬܟ ܒܢܝܣܢ ܥܠ
Eph:madCrucifix ܡܘܗܒܬܟ ܒܢܝܣܢ ܥܠ ܟܠ ¹ ܐܬܦܫܛܬ ²
Eph:madCrucifix ܠܝܛܐ ܕܕܓܠ ܘܩܛܠ ܟܠ ܦܬܚ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ
Eph:madCrucifix ܠܐܪܥܐ ܕܡܢܗ̇ ܠܒܫ ܟܠ ܕܫܠܝܚ ܕܠܝܬ ܕܡܨܐ
Eph:madCrucifix ܒܗܕܐ ܚܠܫܬ ܡܢ ܟܠ ܘܐܬ̇ܟܫܪܘ ܒܕܡܘܬܗ̇ ܐܪܙܐ̈
Eph:madCrucifix ܛܥܝܢܐ ² ܕܡܢ ܟܠ ܗܒܒܝܢ̈ ܟܢܫܬ ܥܘܕܪܢܐ̈
Eph:madCrucifix ܕܗ̇ܝ ܢܩܕܬ ܡܢ ܟܠ ¹ ܡܚܙܝܬܐ ܗܝ
Eph:madCrucifix ܢܝܣܢ ܫܒܝܚܐ ܦܬ̇ܚ ܟܠ ܣܝܡܢ̈ ܘܡ̇ܦܩ ܟܠ
Eph:madCrucifix ܟܠ ܣܝܡܢ̈ ܘܡ̇ܦܩ ܟܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ ܒܗ ]ܬܘܒ
Eph:madCrucifix ܦܓܪܐ |ܗ̇[ܘ ܡ̇ܚܐ ܟܠ XX X] 1ܦ[ܝܪܡܐ
Eph:madCrucifix ܢܝܣܢ ܒܣܝܡܐ ܘܐܦܝܚ ܟܠ ܪܝܚܝܢ̈ X ²ܐܠܗܐ
Eph:madCrucifix ܕܫܘܒܚܐ ܓܕܠ ܠܟ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ X 15
Eph:madCrucifix ܕܠܐ ܚܣܡ ܥܠ ܟܠ ܐ ܠܢܘܛܦܬܗ̈ ܕܢܝܣܢ
Eph:madCrucifix X ²ܕܣܢܝܩ ܗܘ ܟܠ ܥܠ ܡܘܗܒܬܟ ܘܐܠܐ
Eph:madCrucifix ( ܐܬܐ ܡܚܟܡ ܟܠ X . 1ܫX1