simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix X 1ܒ̇ܪܟ ܡܚܐ ܟܠ ܥܠ ܗ̇ܘ ܐܘܟܠܐ
Eph:madCrucifix 1ܠܐ ܣܦܩ ܠܗ ܟܠ ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܟܠ
Eph:madCrucifix ܟܠ ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܟܠ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܣܦܩ
Eph:madCrucifix ܕܒܣܪܐ X0ܫܡܫܐ ܡ̣ܢܗܪ ܟܠ ܚܪ ܒܗ ܘܚ̣ܫܟ
Eph:madCrucifix ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܚܐܢ ܟܠ ¹⁵ ܘܫܐܠ ܥܠ
Eph:madCrucifix ܛܠܝܐ ܐܝܟ ܝܠܦ ܟܠ X9ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Eph:madCrucifix ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ ܟܠ ²⁰ X ܡܪܝܡ
Eph:madCrucifix : ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܐ ܟܠ ܕܡܛܠ ܚܘܒܢ ܠܩܝܣܐ
Eph:madCrucifix ܪܒܐ X ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܢܨܒܐ ܠܐ
Eph:madCrucifix ܬܡܢ ܒܪܟܘ ܘܢܦܠܘ ܟܠ ܐܚܘܕܘܗܝ̈ 10ܟܕ ܬܘܒ
Eph:madCrucifix ܫܬܝܩ ܗ̇ܘ ܒ̇ܪܐ ܟܠ ܒܨܒܝܢܐ ܫܠܝܐ ܡܕܒܪ
Eph:madCrucifix ¹0 1ܢܝܣܢ ܕܡܚܕܬ ܟܠ ܥܩܪܝܢ̈ ܠܐ ܐܫܟܚ
Eph:madCrucifix 1ܒܠܚܡܐ ܪܘܚܢܐ ܗ̇ܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܢܫܪܐ ܕܡܡܢܥ
Eph:madCrucifix ܚܝܠܗ ܟܠܗ ܥܡ ܟܠ X ܠܐ ܗܘܐ
Eph:madCrucifix ܠܟܠ ܪܟܝܟܐ ܥܨܒܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܐܝܟ ܝܠܕܬܐ
Eph:madCrucifix ܠܟܠ ܥܙܝܙܐ ܓܙܪܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܐܝܟ ܐܣܝܬܐ
Eph:madCrucifix ܠܥܡܐ ܕܢܥܒܕ ܥܕܥܕܗ ܟܠ ܟܪ ܕܡܛܐ 4ܐܣܪܗ
Eph:madCrucifix ܥܡܡܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܥܕܥܕܐ ܟܠ ܟܪ ܕܨܒܐ X
Eph:madCrucifix ܪܥܡܘ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܥܘܝܪܐ̈ ܢܗܪܘ
Eph:madCrucifix ܩܝܣܐ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܢܬܦܫܛܘܢ X