simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
Eph:madCrucifix ܘܠܬܚܬ ܒܕܡܗ ܡܫܝܢ ܟܠ ܠ X ܠܚܡܐ
Eph:madCrucifix ܘܐܬܟܡܪܬ ܠܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ ܟܠ ܢܢ 11ܢܒܝܐ ܩܪܝܗܝ
Eph:madCrucifix ܡܪܐ ܪܙܐ̈ ܕܫ̇ܠܡ ܟܠ ܐܪܙܝܢ̈ ܒܙܩܝܦܘܬܗ X
Eph:madCrucifix ܠܒܪܐ ܕܒܙܩܝܦܘܬܗ ܫܠܡ ܟܠ ܛܘܦܣܝܢ̈ ܕܪܫܡܘ ܥܒܕܘܗܝ̈
Eph:madCrucifix ܚܢܩܗ ܗ̇ܘ ܙܟ̇ܐ ܟܠ 10ܐܬܪܗܒܬ ܡܨܪܝܢ ܒܐܡܪ
Eph:madCrucifix ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ X4ܟܝܢܐ̈ ܘܟܬܒܐ̈ ܛܥܝܢܝܢ
Eph:madCrucifix ܕܐܡܪ ܦܨܚܐ ܥܠ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ X 1ܒܗܢܐ
Eph:madCrucifix ܦܛܝܪܐ 5ܠܚܡܗ ܕܡ̇ܚܐ ܟܠ ܐܚܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ
Eph:madCrucifix ܘܡܩܘܝܢ ܠܗ̇ܘ ܓܡܪ ܟܠ X XX ܚܙܐܘܗܝ
Eph:madCrucifix ܚܬܡ ܕܗܐ ܡܫ̇ܠܡ ܟܠ ¹ [III .
Eph:madCrucifix ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܥܪܒܐ X
Eph:madCrucifix ܕܝܢ̣ܐ ܒܘܟܪܐ ܡ̇ܙܟܐ ܟܠ ܘܫܬܩ ܕܢܚܘܒ ܒܪ
Eph:madCrucifix ¹⁰ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ X ܢܫܩܗ
Eph:madCrucifix ܗܘ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ X 8
Eph:madCrucifix ܐܝܕܝܗ̇̈ ܒܕܡ ܝܪܬ ܟܠ XX ܫܡܝܐ ܕܐܦܨܚܘ
Eph:madCrucifix ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܪܟܒ ܟܠ ܐܦ ܫ̇ܪܐ ܟܠ
Eph:madCrucifix ܟܠ ܐܦ ܫ̇ܪܐ ܟܠ X0ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ
Eph:madCrucifix ܚܛܝܬܐ ܩ̣ܪܒܬ ܠܡ̇ܚܣܐ ܟܠ ܕܦܘܡܗ ܙܘܦܐ ܗܘܐ
Eph:madCrucifix ܒܗ ܟܣܝܢ ܗܘܝ ܟܠ ܝܕܥܬܐ̈ 4ܡܫܚܬܗ ܗܘܬ