simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܡܐ ܕܪܡ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪ ܕܪܡ ܕܒܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܡܚܘܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗXX ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗܝܢ ³⁵ܝܕܥܐ ܝܬܗ̇ ܟܠ X ܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܡܬܓܠܐ ܘܐ̇ܬܐ ܠܡܕܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܗܘܢ ܇ ܒܪܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ¹0ܠܦܘܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܟܬܪܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܥܒ̇ܕܢ ¹ܫܠܡܐ ܕܠܐ ܟܠ ܒܝܫܬܐ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܬܦܨܝܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܒܟܠܗܝܢ ܘܡܥܩܒܝܢ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܝܠܢ̣ ܒܝܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܘܢ ܒܫܡܪܝܢ̣ ܗܝܕܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒ̣ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܕܐ ܕܠܐ ܢܬܬܥܝܩ ܟܠ ܟܠܗ ܥܠ ܚܛܗܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹³ܚܣܝܠܘܬܐ ܕܗܘܢܐX ܡܢ ܟܠ ܚܘܫܒ ܘܡܪܢܝܘ ܕܥܠܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܚܫܚ ܠܘܬ ܟܠ ܬܘܪܨܐ ܐܝܢܐ ܕܫܐ̇ܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܬܝܒܘܬܐ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ̣ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ̇ܐ ܗܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ³ܓܝܪ ⁴ܕܠܝܬ