simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ XX1 . X ⁴ܢ̇⁸ ܗܕܐ ܚܘܝ ܒܡܠܬܗ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܪܒܐ̣ ܗܕܐ ܚܘܝ ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܪܒܐ̣ ܡܪܢ ܇ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕ X ܠܟܘܢ