simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ ܟܠ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܃ ܟܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗ̇
Cyr:ComLuke ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܬܓܢܒܪܘ ܥܠ ܟܠ · ܝX ·
Cyr:ComLuke ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܃ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
Cyr:ComLuke ܕܠܘܬܗܘܢ ܂ ܒܝܕ ܟܠ ܙܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ
Cyr:ComLuke ܂ ܒܕܫܦܝܪ ܝܕܥ̇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
Cyr:ComLuke ܬܟܫܦܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܘܢܬ̣ܦܬܚ ܠܟܘܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ̣ ܢ̇ܣܒ
Cyr:ComLuke ܘܢܬ̣ܦܬܚ ܠܟܘܢ ܂ ܟܠ ܝ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ̣
Cyr:ComLuke ܢܬܦܢ̈ ܕܝܢ ܘܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
Cyr:ComLuke ܐܠܦܝܢܝ ܂ ܝ ܟܠ ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ̣
Cyr:ComLuke ܚܢܢ ܂ ܟܕ ܟܠ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ
Cyr:ComLuke ܕܚܠܝܢ ܡܢX ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܕܝ ܂ ܟܠ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܢܫ ܡܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܛܒܬܐ̇ ܂ ܘܝܪܬܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡܘܡܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗ̇
Cyr:ComLuke ܃ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗ̇ܝ
Cyr:ComLuke ܕܒܣܝܡܘܬ ܪܝܚܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̇
Cyr:ComLuke ܂ ܙܕܩ̇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܠܐ ܥܕܝܠܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ̈