simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܐܬ̣ܦܠܓܬ̣ ܚ̇ܪܒܐ ܂ ܘܟܠ ܟܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ̣ ܂ ܒܪܡ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ
Cyr:ComLuke ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܐܬܦܠܓܬ̣ ܚ̇ܪܒܐ ܂ ܘܒܝܬܐ ܕܥܠ ܒܝܬܐ̣ ܟܠ ܗܘܘ ܡܢܗ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܒܕܝܕܥ̇ ܗܘܐ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܃
Cyr:ComLuke · ܝX · ܪܓܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ ܂ ܫ̣ܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܙܢܐ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܟܣܦܐ ܂ ܟܠ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܂ ܫ̣ܐܠ ܚܝܠܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܬܓܢܒܪܘ ܥܠ
Cyr:ComLuke ܃ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܠܡܬܠ ܝܝ ܠܒܢܝܟܘܢ̣̈ ܂ ܟܠ ܠܟܘܢ̇ ܂ ܘܠܘ ܠܚܘܕܝܘܬ ܙܢܐ ܠܘܬ ܛܒܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ
Cyr:ComLuke ܙܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܥܕܪ ܐܢܘܢ ܃ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪ ܟܠ ܠܟ ܒܟ ܥܘܩܣܐ ܚܪܝܦܐ ܂ XXX ܂ ܕܪܚܡ̣ܬ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܂ ܒܝܕ
Cyr:ComLuke ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܢ ܚܫܚܢ̈ ܇ ܘܠܐ ܛ ܂ ܥܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܠܚ̇ܡ ܟܠ ܠܢ ܣܟ ܇ ܘܐܦܢ ܝܝ ܡܬܗܐ ܩܠܝܠ ܠܡܘܗܒܬܐ̣ ܂ ܒܕܫܦܝܪ ܝܕܥ̇
Cyr:ComLuke ܣܘܥܪܢܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܫܦܪܐ ܠܟܠ ܚܕ ܂ ܐ̇ܠܐ̣ ܠܘ ܟܕ ܟܠ ܪܚ̇ܡ ܛܒܬܐ̣̈ ܂ ܡܩ̇ܪܒܝܢ ܚܢܢ ܬܟܫܦܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ̣ ܢ̇ܣܒ ܂ ܘܕܒ̇ܥܐ̣ ܡܫܟܚ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܫ̣ ܟܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܂ ܒܥܘ̣ ܘܬܫܟܚܘܢ ܂ ܩܘܫܘ̣ ܘܢܬ̣ܦܬܚ ܠܟܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܝ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ̣ ܢܣ̇ܒ ܂ ܘܕܒ̇ܥܐ̣ ܡܫܟܢܢ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܫ ܟܠ ܘܢܬܝܗX ܠܟܘܢ ܂ ܒܥܘ̣ ܘܬܫܟܚܘܢ ܂ ܩܘܫܘ̣ ܘܢܬ̣ܦܬܚ ܠܟܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܒܝܫܘܬܐ ܥܕܝܠܢ̈ ܂ ܙܕܩ̇ ܗܟܝܠ ܐܪܐ ܕܟܕ ܟܠ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܂ ܝܝ ܂ ܕܐܬܬܨܝܕܘ ܒܗܝܢ ܂ ܢܬܦܢ̈ ܕܝܢ ܘܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ̣ ܡܢܗ ܗܝ̣ ܂ ܘܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ ܂ ܐܝܟ ܟܠ ܟܘܠ̣ ܂ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܡܪܝܐ̣ ܚܘܢܝ ܂ ܘܫܒܝܠܝܟ̈ ܐܠܦܝܢܝ ܂ ܝ
Cyr:ComLuke ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ ܠܦܘܬ ܗܢܝܢ̈ ܕܣܥ̣ܪ ܃ ܐܢ ܛܒܬܐ ܘܐܢ ܟܠ ܡܒܪܟܝܢܢ· ܟܕ ܡ̣ܬܪܕܦܝܢܢ̣̈ ܡܣܝܒܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܟܕ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ̣ ܂ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܟܠ ܃ ܘܒ̇ܥܝܢ ܕܢܣܒܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܩܢܐ̣ ܂ ܕܚܠܝܢ ܡܢX ܡܢ
Cyr:ComLuke ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗܦܘܠܦܣܝܣ ܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܂ ܟܠ ܟܝܬ ܠܐ ܡܫܟܚ ܇ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܠܐ ܝܗ̇ܒ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܕܝ ܂
Cyr:ComLuke ܛܒܬܐ̇ ܂ ܘܝܪܬܐ ܕܢܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܝܠܐ ܝ ܟܠ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܐܘܢܓܠܝܐ̇ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܝܬ ܗ̇ܘܐ ܐܢܫ ܡܠܝܐ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܡܘܡܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܬܩܪܒܢܘܬܐ̣ ܂ ܘܕܠܚ̇ܡܐ XX ܠܫܦܝܪܘܬ ܟܠ ܂ ܘܗܕܐ ܦܩ̇ܕ ܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ ܕܢܣܥܪܘܢ̣ ܂ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܢܬܕܒܪܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ̇ ܂ ܟܠ ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܂ ܨܒܝܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܃ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ
Cyr:ComLuke ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܘܒܝܕ ܛܒܘܬ ܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܝܝ ܟܠ ܂ ܘܒܝܕ ܚܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̇̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܣܝܡܘܬ ܪܝܚܐ ܕܡܢ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ ܕܠܐ ܥܕܝܠܐܝܬ ܢܓ̣ܒܘܢ ܠܗܘܢ ܠܡܚܐ ܂ ܘܢ̇ܬܪܥܘܢ ܡ̇ܢ ܟܠ ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܙܕܩ̇ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܚܕܐ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܡܘܒܠܐ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܟܠ ܕܒܗ ܡܛܫܝܢ̣̈ ܂ ܝܕܥܬܐ ܡܚܝܢܝܬܐ ܡܫܟܚܝܢ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ