simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܟܝܢ̇ܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܫܟܝܚܐ
BarKoni:Schol ܥܒܝܕܐ̈ ܢܩܝܦܝܢ ܂ ܟܠ XX XܝܝX ܝXܠXܝX
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܠܐ ܂ ܟܠ Xܝܪ ܂ Xܝ
BarKoni:Schol XܠXX Xܝܒ̇X ܂ ܟܠ ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂
BarKoni:Schol ܕ̇ܝܠܐ ܒܗ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܚܛܝܬ ܐ
BarKoni:Schol ܕܠܘ ܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ
BarKoni:Schol ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܡ ܟܠ ܥܠܡ ܂ ܡܦܣ
BarKoni:Schol ܒܙܒܢܐ ܂ ܘܬܘܒ ܟܠ ܕܥܒܝܕ ܂ ܬܪܝܢ̈
BarKoni:Schol ܣܥ̇ܝܢ ܘܡܩܠܝܢ ܥܠ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܕܚܠܐ