simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܥ̇ܒܕܐ X
BarEbr:CandSanc . ܥ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܦܢ
BarEbr:CandSanc ܘ ܕܠܘX X⁹ܡܨܐ ܟܠ ܗܘ . ܗܕܐ
BarEbr:CandSanc ܡܠܬܐ ܕܒܛܝܠ̣ܘܬܗ ܕܥܠ ܟܠ ܡ̇ܬܚܐ . ܘܠܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܒܥܕܢܗ ܡ̇ܐܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܦܠܐ ܒܦܘܩܕܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܡ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܡܡܬ .
BarEbr:CandSanc ܐܢܫܝܐ̈ . ܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨ̇ܒܐ ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ܐܠܗܐ¹⁶² ܠ . ܟܠ ܝ̇ܕܥ . ܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܐܠܗܝܬܐ ܡܬܚ̣̇ܡ Xܩ̣ܨ ܟܠ ¹⁶⁴ܒܪܢܫ . X
BarEbr:CandSanc ⁶⁶ . ܗܢܐ ܟܠ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ
BarEbr:CandSanc ܡܬܩ̣̇ܕܡ ܘܡܬܬܚ̣̇ܡ ܩܨ ܟܠ ܒܪܐܢܫ· ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ