simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ ܟܠ ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X
BarEbr:CandSanc ܘܟܕ ܬܪܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܡܠܬܐ . ܕܗܕܐ
BarEbr:CandSanc ܡܛܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐX ܟܠ ܐܝܟ ܛܘܟܣܐ ܫܬܐܣ
BarEbr:CandSanc ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ . ܟܠ ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ
BarEbr:CandSanc ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܕܡ ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܚ̣̇ܟܝܡ ܢܣܬ . ܟܠ ܗܠܝܢ . X
BarEbr:CandSanc ܥܠܝ . ܘܬܘܒ ܟܠ ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠ
BarEbr:CandSanc ܡܬܓ̣̇ܐܝܐ . ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܠܗ
BarEbr:CandSanc ܬܐ ܙܪܥܢܝܬܐ ܡܬܝ̇ܠ̣ܕܐ ܟܠ ܚ̣̇ܝܘܬܐ . ܘܡܢܗ̇
BarEbr:CandSanc ܟܠܡܕܡ ܘܕܠܒܪ ¹⁵ܡܢ ܟܠ X ¹ܫܘܓܢܝܐ- .
BarEbr:CandSanc ܠܡܢܝܢܐ̈ ܪܝܫܐ̈ ܕܗܢܐ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
BarEbr:CandSanc ܫܪܝܪ . ܘܐܠܐ ܟܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܓܘܫܡܐ
BarEbr:CandSanc ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ .
BarEbr:CandSanc ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܘܚܠܦܗX ¹ܕܗܢܐ ܟܠ . ܘܫܘܢܝܐ ܘܬܘܒ
BarEbr:CandSanc ܟܢ̣ܝܫܐܝܬ ܫ̇ܪܝܐ ܘܕܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܡܫ̣̇ܠܡ . ܕܪܝܫ ܟܠ ܐܢܫ ܠܐܦܝ̈ ܫܡܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦܢ ܟܠ ܩܪܝܪܘܬܐ ܥܠܬܐ ܗܝ
BarEbr:CandSanc ܡܘܢܠܬܐ ܟܪܟܐ . ܟܠ ܡܢܬܐ ܡܢ XX
BarEbr:CandSanc ܘܕ ܘܥܟ̇X . ܟܠ ܡܢܬܐ ܡܢ ܢܘܪܐ
BarEbr:CandSanc . ܘ ܡܛܠ ܟܠ ܢܘܗܪܐ . ܘܟܕ