simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܡܬܓܠܝܐ ܗܘܬ ܠܥܝܢ ܟܠ ܒܝܫܬܗ ܟܠܗ̇ ܇
BarKoni:Schol ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ
Eph:madChurch ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ
Nars:SancChurch ܦܬܝܚܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܬܐ ܕܢܬܓܘܣ ܒܗ̇
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ
Ath:Inc ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ . ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܕܐܬ ܠܕ
Eph:madFaith ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ ܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
P:4Macc [AB] ܥܠܝܗ̇ ܫܢܕܐ̈ ܕܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Eph:madFaith ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠ X X ܝ
Eph:madVirg ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ . ܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
JacSer:memElish ܩܡ ܢܦܪܘܥ ܗܘܐ ܟܠ ܚܘܒܬܗ̇̈ ܐܝܟ ܡܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܆ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܥܘܬܐ ܬܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܟܠ ܟܠܗ ܩ̇ܒܠܘX ܒܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ
P:Kings [AB] ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ : ܟܠ ܒܘܪܟܐ̈ ܕܠܐ ܒܪܟܝ̈
IsaacAnt:memHom ܫܪܝܐ ܘܫܘܝܐ : ܟܠ ܢܥܡܬܐ̈ ܡܫܡܥ ܠܟ
SynWestSyr ܡܫܪܪܬܐ . ܘܬܬܚܪܡ ܟܠ ܐܪܐܣܝܣ̈ . ܘܝܕܝܥܐܝܬ