simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܐܒܐ : ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܆
BarKoni:Schol ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ
Eph:madChurch ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ
Nars:memCreat ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ ܟܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ
Ath:Inc ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ . ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܕܐܬ ܠܕ
Eph:madFaith ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ ܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
P:ApocBar [AB] ܡܢܗ̇ . ܟܠ ܥܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥ
Eph:madFaith ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠ X X ܝ
Eph:memDomNos ܗ̣ܘXܒܡܠܬܐܝܬܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܪܒ
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ . ܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
JacSer:memEstabCreat ܠܟܪܘܒܐ ܦܘܡܐ ܕܡܦܪܐ ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܠܘܥܕܐ ܕܐܬܪܗ
P:Ps [AB] : ܘܩܕܡܘܗܝ ܢܒܪܟܘܢ ܟܠ ܢܚܬܝ̈ ܥܦܪܐ :
SevAnt:CathHom ܠܡ̇ܬܪܨܘ · ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܘܠܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ
P:Lev [AB] : ܘܕܥܢܐ̈ : ܟܠ ܕܥܒܪ ܬܚܝܬ ܚܘܛܪܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܬܝܬܐ ܠܢܝܪܗ̇ ܟܠ ܫܪܒܝܢ̈ . ‏
SynWestSyr . ܐܠܐ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪܝܢ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ