simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
BarKoni:Schol ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ
Eph:madLuqHeres ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ
P:ApocBar [AB] . ܚܙܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ
Ath:Inc ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ . ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܕܐܬ ܠܕ
Eph:madNativ ܫܐܠܝ̈ ܗܘܝ̈ ܡܚܪܪ ܟܠ ܫܡ̣ܥ ܗܘܐ ܘܕܠܐ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
P:Gen [AB] : ܡܢ ܝܕ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ .
Eph:madUnleavBread 16 ܒܪܟ ܡܚܐ ܟܠ ܥܠ ܗܘ ܐܘܟܠܐ
Hom6thCent ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ . ܗܟܢܐ
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ . ܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
JacSer:memWomJesusMet : ܘܢܗܪܝܢ ܡܢܗ ܟܠ ܚܫܘܟܐ̈ ܕܦܓܥ ܒܗܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ⁵ܕܝܠܝܬܐXXܢ̇Ẍ⁴ ܐܝܬܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ̇ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܝܢܐ
SevAnt:Epist ܣܒܪܐ ܚ̇ܛܦ ܡܢ ܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘ̈ ܠܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܝܠܢܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ
P:Ps [AB] ܐܢܘܢ ܒܪܚܡܐ̈ ܩܕܡ ܟܠ ܫܒܝܗܘܢ̈ .  
IšoAdiab:Epist ܣܗܕܝܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܬܪܝܢ ܒܠܚܘܕ
Tim1:Epist ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝܡܐ ܕܗܢܐ