simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ . ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ
sugWorld ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ