simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܓܘܫܡܐ ܛܫܬ ܒܕܟܝܘܬܝ ܟܠ ܡܘܡܐ ܦܓܪܐ ܡܠܬܟܝ
sugSynag&Church ܟܢܘܫܬܐ ܘܥܕ ܐܒܐ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܚܠܘܠܝ
sugSynag&Church ܡܫܬܪܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܟܢܫ ܐܥܠܢܝ
sugSynag&Church ܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܨܝܕܘܗܝ ܦܢܘ
sugSynag&Church ܐܝܠܐ̈ ܘܙܝܚܘ ܠܚܠܘܠܝ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܥܕܬܐ ܟܕ
sugTwoThieves ܕܩܝܪ . ܡܠܐ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ
sugTwoThieves ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ . ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ
sugWorld ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ