simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܢܬܠ ܬܘܕܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒ̣ܪܐ ܥܒܝܕܐ ܠܥܒܘܕܐ
Eph:madNativ ܟܠ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܠܐܪܥܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܘܡܢ
P:Gen [AB] : ܡܐ ܕܓܙܪܢ ܟܠ ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܗܐ ܡ̣ܣܝܟ ܟܠ X65 ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ²
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܕܠܐ ܒܘܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܐܘ ܢܩ̇ܒܠ
P:2Macc [AB] ܠܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܥܬܝܕ ܕܢܕܪܟܝܘܗܝ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܠ ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ : ܠܐ ܒܠܚܘܕ
SilwQard:ScholUrmApp ܠܐܪܒܥܐ ܛܟܣܐ̈ ܡܬܦܠܓ ܟܠ . Xܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܢܦܨܝܢܝ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܥܒܕ ܒܝܫ ܆
SevAnt:LuqGramm ܢܬܠܫܘܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܝܨܦܘ ܕܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
Tim1:Epist ܐܝܬܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܝܠܐ .
Eph:madNativ ܗܘ ܕܐܬܐ ܕܢܒܕܘܩ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ] 12ܫܡܝܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
MiaphysiteDocs ܦܪܘܫܐ̈ ܘܕܡܒܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܚܫܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܡܛܠ
IšoAdiab:Epist ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܐܡܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ
JacSer:memBirthSavFlesh 455 ܟܢܫ ܩܛܪ ܟܠ ܗܕܡܝܢ̈ ܡܢ ܙܘܘܓܐ
Ath:ExposPs ܐܝܬ ܕܡܙܕܕܩ ܩܕܡܝܟ ܟܠ ܕܚܝ . ܐܠܐ