simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܕܒ̣ܪܐ ܥܒܝܕܐ ܠܥܒܘܕܐ ܢܕܥ ܘܥܒܕܘܬܐ ¹ܠܡܪܗ ܢܦܠܘܚ XX ܟܠ ܬܡ̇ܗ ܬܗ̇ܪ ܒܥܒܕܘܗܝ̈ XX 1ܒܪܝܐ ܠܒܪܘܝܗ ܢܬܠ ܬܘܕܝܬܐ ܥܠ
Eph:madNativ ܠܐܪܥܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܠܝܗܘܕ X ⁹⁸ܘܡܢܗ̇ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܟܠ ܡܪܝܡܐ 21ܕܠܐ ܢܦܗܐ ܐܢܘܢ ܒܣܘܓܐܗ ܠܚܙܝܘܗܝ̈ ܟܠ ܢܦܫܗ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܗܘܢ ܟܠ ܠܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܢܬܒܘܢ ܥܡܢ : ܘܢܗܘܐ ܥܡܐ ܚܕ : ܡܐ ܕܓܙܪܢ
Basil:SyrDeSpirSanc X65 ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܒܟܘܠ ܟܠ ܕܐܠܗܐ . |ܠܐܝܟܐ ⁸⁰³ܗܟܝܠ ܐ̇ܙܠ ܡܢ ܪܘܚܟ . ܗܐ ܡ̣ܣܝܟ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܐܘ ܢܩ̇ܒܠ ܡܢ ܐܪܢܐ̈ ܘܢܬܬܦܝܣ ܇ ܐܘ ܢܐܡܪ ܠܐܚܪܢܐ̈ X ܟܠ ܕܚܬܬܝܬܐ ܘܫܪܝܪܐ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܐ ܢܪܗ̣ܛ ܆ ܘܠܐ ܕܠܐ ܒܘܢܐ
P:2Macc [AB] ܕܥܬܝܕ ܕܢܕܪܟܝܘܗܝ . ܘܐܬܘ ܘܐܘܕܥܘ ܠܝܗܘܕܐ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܟܠ ܢܦܫܢ̈ ܒܚܕܐ ܟܟܪܐ . ܘܠܐ ܚܪ ܘܣܟܝ ܠܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܚܟܝܡܐ ܆ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ : ܫܒܝܚ ܡܢ ܟܠ ܘܪܡ ܡܢ
SilwQard:ScholUrmApp . Xܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ ܘܠܓܕܫܐ̈ : ܘܠXܘܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ . ܐܘܣܝܐ ܟܠ XܘܢXܝX ܠܟX ܛܟܣẌ ܡXܦܠ ܀ X ܠܐܪܒܥܐ ܛܟܣܐ̈ ܡܬܦܠܓ
P:Phil-Phlm [AB] ܥܒܕ ܒܝܫ ܆ ܘܢܚܝܢܝ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܒܫܡܝܐ ܇ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܇ ܕܐܬܦܨܝܬ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܐܪܝܐ . ܘܢܦܨܝܢܝ ܡܪܝ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܝܨܦܘ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܗܢܐ ܓܝܪ Xܝ̇ܕܐ ܐܝܬ ܟܠ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܥ̇ܩܪܐ ܢܬܠܫܘܢ ܆ ܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܠܝܗ ܟܕ ܠܗ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܘ̣ܘ ܘܠܥܠܡܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ
Tim1:Epist ܟܠܗ ܡܠܝܠܐ . 2 , 13ܘܐܢܗܘ̈ ܕܕܠܐ ܪܘܚܐ |T82b|ܗ̣ܘ ܟܠ . 2 , 12ܘܐܢܗܘ̈ XܕXܕܠܐ ⁵⁴ܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܐܝܬܝܐ . ܐܝܟܢܐ
Eph:madNativ ܒܪܝܬܐ̈ ] 12ܫܡܝܐ ¹X[ܚ̇ܕܬ ܕܣܓܕܘ ܣܟܠܐ̈ ]ܠܟܠ ܟܠ ܐܦ ܥܕܬܐ̈ ܕܢܨܒܬܟܝܢ ܒܪ ܒܪܘܝܐ ܗܘ ܕܐܬܐ ܕܢܒܕܘܩ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ ܡܬܪܢܐ ܐܢܐ ܠܨܘܡܗܘܢ ܥܡܝܠܐ ܘܐܡܝܢܐ ܟܠ ܘܢܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈
MiaphysiteDocs ܚܫܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܡܛܠ ܟܠ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܕܡܦܣܝܢ ܕܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܕܝܠܢ ܘܚܕ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܐܢܫܐ ܦܪܘܫܐ̈ ܘܕܡܒܪܝܢ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܐܡܝܢ ܀ ܝXܠ ܀ XܠܘXXܢXܝ XܢܢܒXܢX X ܒXX ܟܠ ܬܬܝܬܪ ܠܫܘܒܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܗܘ̣ ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ
Sahd:BookPerf ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܐܓܪ ܪܘܚܟ . ܟܠ . ܐ̇ܬܕܒܩ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ . ܡܛܠ ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ .
JacSer:memBirthSavFlesh ܗܕܡܝܢ̈ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܘܡܥܬܕ ܠܗ ܪܓܫܐ̈ ܓܫܝܡܐ̈ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܟܠ ܚܫܘܟܐ ܘܨܐܪ ܗܘ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢܫܐ 455 ܟܢܫ ܩܛܪ
Ath:ExposPs ܕܚܝ . ܐܠܐ ܥܢܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܒܙܕܝܩܘܬܟ . ܗܢܘ ·ܝܢ ܒܒܪܟ ܟܠ ܠܡ ܥܘܠ ܠܕܝ̣ܢܐ ܥܡ ܥܒ̣ܕܟ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܕܡܙܕܕܩ ܩܕܡܝܟ