simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܟܠ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܬܘܒܕ . ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܬܒܙܚ ܘܬܓܚܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܟܠ ܐܢܫ ܐܬܪ ܆ ܗܝ ܡܣܬܥܪܐ ܗܦܟܐܝܬ ܡܢ ܚܪܥܘܬܐ ܇ ܕܗܘܝܐ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܛܒܢ̈ ܘܠܐ ܣܒܥ . ܘܐܫܕ ܥܠܝܢ ܟܘܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܬܡܠܝ ܆ ܟܠ ܠܗ̇ . ܘܟܘܠܗܘܢ ܚܘܣܪܢܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܡܢܐ ܠܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ ܡܫܡܫ ܗܘܝܘ ܪܚܡܗ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܒܣܐ ܒܗ ܆ ܐܬܚܙܝ ܟܠ ܕܪܚܡܗ ܠܓܘܢܝܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܗ ܕܝܠܗ ܒܟܪܣܐ ܐܣܝܪ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܆ ܐܠܐ ܚܢܢ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܚܘܪ ܒܨܒܝܢܗ ܆ ܘܗܟܢܐ ܢܬܕܒܪ . ܟܠ ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ ܥܬܝܪܐ ܆ ܝܗܒ ܠܚܫܚܬܢ ܫܦܝܥܐܝܬ
PhiloxMab:Disc ܐܫܕܐ ܚܙܝܗ̇ ܆ ܘܒܟܠ ܡܬܬܩܠܐ . ܘܒܟܠܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܛܟܣܐ ܟܠ ܘܫܒܝܠܝܗ̇̈ ܠܐ ܝܕܝܥܝܢ̈ . ܡܛܘܠ ܕܫܝܥܐܝܬ ܥܠ
P:Rev [AB] . ܘܒܝܕ ܨܒܝܢܟ ܗܘܝ̈ ܘܐܬܒܪܝ̈ ܀   ܘܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܗ ܕܗܘ ܟܠ ܘܐܠܗܢ ܠܡܣܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܒܪܝܬ
P:Rev [AB] ܆ ܫܪܝܪܝܢ ܘܙܕܝܩܝܢ ܕܝܢܝܟ̈ ܀ ܘܡܠܐܟܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܐܫܕ ܟܠ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ . ܘܫܡܥܬ ܠܡܕܒܚܐ ܕܐܡܪ ܆ ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Sam [AB] ܐܢܫ ܕܨܒܝܬ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܢܗܘܐ ܒܫܠܡ . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܟܠ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܐܦܢܝܘܗܝ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܠܘܬܟ : ܐܝܟ ܕܗܦܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡ ܗܢܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܟܕ ܡܗܠܟܐ ܗܘܬ ܘܐܙܠܐ ܠܦܪܕܝܣܐ ܟܠ ܫܘܫܢ : ܗܝ ܘܛܠܝܬܗ̈ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܒܥܠܗ̇ . ܘܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܙܠ ܢܐ ܐܦܝܣ ܠܐܢܬܬܐ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܟܠ ܘܩܝܘܡܐ̈ ܠܐ ܩܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܒܘܓܐ ܡܗܝܡܢܐ : ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ