simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܐܬܒܣܡܘ ܥܡܗ̇ ܒܒܘܣܡܐ ܟܠ ܕܗܘܘ ܒܐܒܠܐ ܥܠܝܗ̇
P:Jer [AB] . ܘܥܠ ܟܠ ܐܓܪܐ̈ ܕܡܘܐܒ ܘܒܫܘܩܐ̈
P:John [AB] ܡܠܦܐ̈ ܕܐܠܗܐ . ܟܠ ܡܢ ܕܫܡܥ ܗܟܝܠ
P:Judg [AB] . ܘܡܢ ܟܠ ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܦܬܐ
P:Kings [AB] ܘܚܘܝ ܐܚܒ ܠܐܝܙܒܝܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܠܝܐ
P:Kings [AB] ܘܕܚܠܬܐ̈ : ܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ ܕܪܡܐ ܘܬܚܝܬ
P:Lev [AB] ܐܫܟܗ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ
P:Luke [AB] ܘܡܫܬܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܀
SynOr ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܟܠ ܟܪ ܕܐܫܬܡܫܬ ܗܕܐ
SynOr . ܫܠܝܛܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ
SynOr ܘܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܘܠܓܘ ܡܢ ܟܠ
SynOr ܐܬܬܩܢܘ ܥܠܡܐ̈ ܘܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ . ܟܕ
SynOr ܕܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ̈ ܥܠ ܟܠ ܕܥܡܝܕ . ܘܗܝܕܝܢ
SynOr ܓܒܝܠܬܗ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܥܪ ܟܠ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܨܒܝܢܗ
P:Num [AB] ܬܡܢܐ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܕܐܬܐ ܠܡܬܚܝܠܘ ܒܚܝܠܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ .
P:Phil-Phlm [AB] ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܢ ܟܠ ܥܬܝܪܐܝܬ ܠܢܝܚܢ ܆
P:Phil-Phlm [AB] ܘܢܦܨܝܢܝ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܥܒܕ ܒܝܫ ܆
P:ProvQohSong [AB] ܫܡܫܐ . ܟܠ ܕܬܫܟܚ ܐܝܕܟ ܠܡܥܒܕ
P:Ps [AB] . ܠܘܬܟ ܟܠ ܒܣܪ ܢܐܬܐ .