simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFast ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܒܚܪ ܟܠ ܡܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܗ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܠ ܡܥܠܢܐ ܣ̇ܟܪ ܆
MiaphysiteDocs ܕܐܝܬ ܠܓܘܐ ܨܝܕ ܟܠ ܚܕ ܃ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܕܠܐ ܒܘܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܐܘ ܢܩ̇ܒܠ
sugSoul&Body ܢܦܫܐ ܡܠܟܬܐ ܘܡܠܝܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܣܡܢܝ ܒܪܘܝܐ
DidascApost ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܝ ܡܢ
BarKoni:Schol ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ
SevAnt:LuqJul ܀ ¹⁴ܙܕܩ ܕܠܘܩܒܠ ܟܠ ¹⁵ܚܕܐ ܡܢ ܬܒܥܬܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܐܬܬܩܢܘ ܥܠܡܐẌ ܘܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ²
Babai:BookUnion ܢ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܣܡܝܗ ܠܠܒܗ ܘܐܚܫܟܗ
SevAnt:LuqJul ܕܐܗܘܐ ܢܝܚܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ⁴ܘܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܪܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Eph:ComGen&Exd ܚܘܒܟ ܕܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ ܀ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܗܟܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܕ ܝX ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܟܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̣̈
JacSer:Epist ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ ܡ̇ܢ ܟܠ ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܟܣܝܐ . ܘܡܣܝܟ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܘܠܐ
ComGenExod ܚܠܡܢܐܝܬ . ܝ̣ܕܥ ܟܠ ܕܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܪܗ
P:2Macc [AB] ܚܝ ܥܠܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ ܟܠ : ܦܪܘܩܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ