simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܘܠܠܐ ܚܙܝܢܘܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܡܗ̇ܠܟܘ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
SevAnt:CathHom ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܪܒ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
SevAnt:Epist ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܚܕܬܐ̈ X
SevAnt:Epist ܕܦܬܟܪܐ̈ : ܟܕ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܒܠܝܢ ܗܘܘ
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܟܠ ܥ̇ܒܪ ܂ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܥܠ
Tim1:Epist ܟܕ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܠܥܠ
Tim1:Epist ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܃ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܃ ܒܙܒܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܡܠܬܢܐ
Tim1:Epist ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܢܢ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ
Babai:BookUnion ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂
Babai:BookUnion ܢ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܣܡܝܗ ܠܠܒܗ ܘܐܚܫܟܗ