simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܇ ܕܗܘܝܐ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܆ ܕܠܟܠ
PhiloxMab:Disc ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܘܠܐ ܣܒܥ
PhiloxMab:Disc ܒܟܪܣܐ ܐܣܝܪ ܆ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ ܡܫܡܫ
PhiloxMab:Disc ܝܗܒ ܠܚܫܚܬܢ ܫܦܝܥܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܆ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܡܛܘܠ ܕܫܝܥܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܐܫܕܐ ܚܙܝܗ̇ ܆
P:Rev [AB] ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܨܒܝܢܟ
P:Rev [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܫܪܝܪܝܢ ܘܙܕܝܩܝܢ
P:Sam [AB] : ܐܝܟ ܕܗܦܟ ܟܠ ܐܢܫ ܕܨܒܝܬ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܟܠ ܝܘܡ ܗܢܘܢ ܩܫܝܫܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .