simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܐܠܐ \ܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܐܪܓܫ ܒܗ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܘܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܇ ܥܠܗܕܐ
SevAnt:LuqJul . ܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܚܪܝܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܫ̇ܪܝܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ ܟܠ ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ
BarḤadbš:FoundSch ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐ .
SevAnt:CathHom ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ ܟܠ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇
BarEbr:CandSanc . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܘ ܟܠ ܕܒܟܝܢܐ ܗܘ ܥܠܬܐ
Eph:madFaith ܒܫܬܩܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܓܢܝܙܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܐܟܚܕ
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ
IšoMerv:ComOT ܕܟܕ ܓܘܢܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܐ̇ܫܕ ܙܠܝܩܘܗܝ̈ ·
BarKoni:ScholUrm ܕܥܡܗ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܘܐܝܟܢܐ XX
P:Gen [AB] ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ :
AntiTriThWrit : ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆
ChalcedWrit ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܬܘܕܐ : ܟܠ ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ
JnDalya:Epist X⁹ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܘܡ̇ܐܚܐ ܟܠ . ܟܕ ܦܐܝܘܬ
P:Jer [AB] ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܒܪܐ ܟܠ . ܗܘܝܘ ܡܢܬܗܘܢ