simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܗܡܢ ܠܪܒ ܚܝܠܐ̈ ܕܡܠܟܐ : ܘܠܡܪܘܬܐ̈ ܕܒܟܠ ܟܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܒܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܐܬܟܬܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ . ܘܨܪܝ ܡܘܪܕܟܝ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܘܐܬܟܒܢ ܣܩܐ . ܟܠ ܠܡܫܬܐ ܐܟܚܕܐ : ܘܡܕܝܢܬܐ ܫܘܫܢ ܐܫܬܓܫܬ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܝܕܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗ : ܘܚܘܫܒܢܐ ܕܟܣܦܐ ܕܐܡܪ ܗܡܢ ܠܡܬܩܠ : ܠܡܥܠܘ ܟܠ ܠܫܘܩܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܚܘܝܗ ܡܘܪܕܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܫܠܚܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܒܫܬ ܐܣܬܝܪ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܒܢܡܘܣ . ܘܐܢ ܥܒܕܬ : ܥܒܕܬ . ܘܐܙܠ ܡܘܪܕܟܝ ܘܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ : ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܐܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܥܡ ܟܠ ܕܒܢܘܗܝ̈ : ܘܕܐܘܪܒܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ . ܘܢܣܒ ܗܡܢ ܠܒܘܫܐ̈ : ܘܕܒܪ ܣܘܣܝܐ : ܘܐܠܒܫܗ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ : ܕܝܬܒ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܡܠܬܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܙܪܫ ܐܢܬܬܗ : ܐܢ ܡܢ ܟܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܐܒܝܠ ܘܡܚܦܝ ܪܝܫܗ . ܘܐܫܬܥܝ ܗܡܢ ܠܙܪܫ ܐܢܬܬܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܟܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܘ ܚܙܝܪܢ : ܒܬܠܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܘܟܬܒܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܢܐ ܒܫܢܐ . ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܬܬܢܝܚܘ ܒܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܘܒܟܣܐܐ ܒܐܕܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܬܠܘܐ ܠܗܘܢ : ܕܠܐ ܢܒܛܠ : ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܟܠ ܠܗܘܢ . ܘܩܒܠܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܥܠ ܙܪܥܗܘܢ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܝܠܝܩܝܐ : ܘܒܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܠܒܢܢ ܘܒܚܕܪܘܗܝ̈ . ܟܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܠܒܢܐ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ . ܘܥܠ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܟܪܡܠܐ ܘܕܓܠܥܕ ܟܠ ܒܩܝܠܝܩܝܐ : ܘܒܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܠܒܢܢ ܘܒܚܕܪܘܗܝ̈ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܫܡܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܠܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܥܕܡܐ ܟܠ ܘܕܓܠܝܠܐ ܥܠܝܬܐ : ܘܒܦܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܙܪܥܝܠ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ . ܘܒܨܘܪ ܘܒܨܝܕܢ : ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܟܠ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܨܚ ܝ ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܘܪܬܝܬܐ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܒܠܒܢܐ : ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܫܕܘܕ ܘܕܐܫܩܠܘܢ ܟܠ ܓܢܒ ܝܡܐ . ܘܒܨܘܪ ܘܒܨܝܕܢ : ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܣܘܪܝ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܗܘܢ̈ ܦܣܩ . ܡܛܠ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܟܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ : ܒܟܠܝܠܐ̈ ܘܒܦܠܓܐ ܘܒܪܒܝܥܐ̈ . ܘܥܩܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܒܥܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܚܝܠܗ . ܘܫܡܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܥܡܪܝܢ ܒܝܗܘܕ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܘܐܥܫܢܘ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܘܐܣܩܘ ܟܠ : ܘܠܟܟܪ : ܘܠܒܝܬ ܚܘܪܢ : ܘܠܐܘܠܘܢܐ ܕܓܠܥܡ . ܘܐܚܕܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܘܝܗܒܘ ܟܡܐܢܐ̈ ܒܚܩܠܬܐ̈ . ܘܐܬܚܡܬ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܩܪܒܐ . ܘܡܥܠܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ ܐܚܕܘ . ܘܐܥܫܢܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܡܥܪܐ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܚܝܘܕ ܪܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܟܠ ܕܩܐܡ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ ܠܐܘܪܥܝ : ܝܬܝܪ ܡܢ