simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܛܘܪܐ . ܘܐܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܠܟܢܥܢܝܐ̈ : ܘܠܦܪܙܝܐ̈ : ܟܠ ܚܫܒܘܢ ܐܘܒܕܘ ܒܥܘܫܢܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܝܘܪܕܢܢ . ܘܝܪܬܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܓܒܪ ܕܫܕܐ ܒܩܠܥܐ . ܘܐܚܕܘܗ̇ ܡܣܩܬܐ : ܘܫܕܘ ܒܗܘܢ ܟܐܦܐ̈ . ܟܠ ܢܣܒܘ ܙܝܢܗܘܢ . ܘܢܦܩܘ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܝܡܝܗܘܢ̈ ܘܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܝܗܘܢ̈ ܠܟܢܘܫܬܐ . ܟܠ : ܘܟܪܡܝ ܒܪ ܡܢܫܐܝܠ . ܘܩܪܘ ܠܣܒܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܘܪܗܛܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ : ܘܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܩܠܘ ܟܠ ܘܠܟܠ ܕܐܬܘ ܥܡܗ ܠܥܕܪܗ . ܕܢܫܩܠܘܢ ܠܒܝܬ ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܘܐܦܠܐ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ : ܘܐܦܠܐ ܢܚܠܐ̈ : ܘܐܦܠܐ ܟܠ ܣܘܓܐܗܘܢ : ܐܬܕܠܚܘ ܛܒ . ܘܐܡܪܘ ܐܢܫ ܠܩܪܝܒܗ . ܗܫܐ ܐܦܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡܝ̈ ܐܪܡܠܘܬܗ̇ : ܤܛܪ ܡܢ ܫܒܐ̈ ܘܪܝܫ ܝܪܚܐ̈ ܘܥܐܕܐ̈ ܟܠ ܒܚܨܝܗ̇̈ . ܘܠܒܫܐ ܗܘܬ ܡܐܢܝ̈ ܐܪܡܠܘܬܗ̇ . ܘܨܝܡܐ ܗܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܘܙܝܐ ܕܨܬ ܐܢܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܕܒܬܪ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܥܩܬ ܢܦܫܗܘܢ ܒܒܨܝܪܘܬ ܡܝܐ̈ . ܘܫܡܥܬ ܝܗܘܕܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ ܛܒܐ ܐܡܪܬܝ . ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܟܝ . ܟܠ ܡܚܐ ܠܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܕܓܠܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ . ܘܐܢ ܬܫܡܥ ܦܬܓܡܝ̈ : ܢܫܬܠܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܟܡܐ ܕܚܝ . ܡܛܠ ܟܠ ܗܢܐ . ܘܐܢ ܬܫܡܥ ܦܬܓܡܝ̈ : ܢܫܬܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܙܠ ܢܐ ܐܦܝܣ ܠܐܢܬܬܐ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܟܠ ܘܩܝܘܡܐ̈ ܠܐ ܩܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܒܘܓܐ ܡܗܝܡܢܐ : ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܓܒܪ ܚܝܠܬܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܬܥܒܕܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܪܝܫܐ . ܟܠ ܫܡܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܬܣܒܘܢ ܓܒܪ ܡܐܢܝ̈ ܩܪܒܗ . ܘܬܦܩܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܬܫܛܚܘܢ ܬܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܚܠܬܐ . ܘܢܥܪܩܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܬܐܙܠܘܢ ܐܢܬܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܟܠ ܕܥܒܕܬ : ܡܢ ܟܠ ܒܟܠ ܥܡܝ . ܕܢܫܡܥܘܢ ܫܡܥܟܝ ܘܢܕܚܠܘܢ . ܡܟܝܠ ܚܘܐܝܢܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕܬ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܩܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܗܘܢ . ܟܠ ܚܘܐܝܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ . ܘܓܙܪ ܒܣܪܐ ܟܠ ܪܡܐ . ܘܐܫܬܡܥ ܩܠ ܚܕܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܚܝܘܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܠܝܛܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܙܠܘ ܠܡܫܟܢܗ ܕܐܠܦܪܢܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܒܘܓܐ ܟܠ ܐܬܘܪ : ܫܕܪܘ ܥܠ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ : ܘܥܠ ܪܒܝ̈ ܐܠܦܐ̈ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܒܝܕܬܗ̈ . ܥܘܠ ܐܥܝܪܝܗܝ ܠܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܚܘ ܓܒܪܐ̈ ܟܠ . ܘܐܙܠܘ ܠܡܫܟܢܗ ܕܐܠܦܪܢܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܒܘܓܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܛܘܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܟܠ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܚܘܒܐ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܓܠܥܕ ܟܠ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ