simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܐܢܫ ܐܪܓܫ ܒܗ ܒܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܢ ܢܫܬܘܕܐ ܟܠ ܐ̇ܡܪ . ܐܦܢ ܠܟܠܢܫ ܐܬܓܠܝ ܡܘܠܟܢܗ ܕܐܠܗܐ 73 ܐܠܐ \ܠܘ
EliaNis:Chron ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܐܟܠܢ̈ ܇ ܥܠܗܕܐ ܐܠܨܐ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܗ ·X ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܗܝ XX ܟܠ ܃ ܝܩܝܪܐ ܥܠܘܗܝ ܬܝܪ XXX ܂ ܡ̣ܢ ܟܠܡܕܡ ܆ ܘܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ܚܪܝܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܟܠ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܟܝܢܐ . ܣܛܪ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܕܫܘܠܡܗ̣ ܒܗ̣ ܐܫܟܚܗ . ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܬܗ̣ܝܪܐ ܘܪܒܐ ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܫܘܪܝܐ ܕܫ̇ܪܝܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch ܕܘܟ ܐ . ܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܠ X ܛܒܝܒܘܬܗ̇ ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܝܘܡ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ : ܒܟܠܙܒܢ ܚ̇ܕܬܐ ܪܡ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܥܠܘܘܝ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܢܘ̣ܗܪܐ ܡܬܗܘܢܢܐ ܘܠܐ . . ܡܬܩܪܒܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇ ܘܚ̇ܣܠ ܝܬܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ ܟܠ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝ̇ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܒܟܝܢܐ ܗܘ ܥܠܬܐ XX ܠ--ܥܠܬܢܐ ܡܕܡ . ܐܠܨܐ ܕܡܫܚܠܦܝ̈ ܟܠ ܫܟܝܪܘܬܐ ܢܩܦܐ ܀ ܝܫܪܝܐ ܕ ܣܝܐ ܫܬܝܬܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܘ
Eph:madFaith ܓܢܝܙܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܐܟܚܕ ܡܙܝܓܢ ܐܢܝܢ ܘܐܢ ܕܪܫܢ ܐܟܚܕ ܘܐܢ ܟܠ ܠܐܝܬܘܬܗ ܡ X2ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܝܩܪ ܒܫܬܩܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܡܢ
IšoAdiab:Epist ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܡܒܝܐܢܐ ܃ ܢ̇ܣܒ ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ
IšoMerv:ComOT ܐ̇ܫܕ ܙܠܝܩܘܗܝ̈ · ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܫܘܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ܒܢܘܗܪܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܠܨܒܝܢܗ . ܘܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܕܟܕ ܓܘܢܐܝܬ ܥܠ
BarKoni:ScholUrm . ܘܐܝܟܢܐ XX ܕܣܓܕܝܢܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܝܩܪܝܢܢ ܠܗ ܡܛܠ 5 ܟܠ ܕܡܢܗ X²ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܠܗ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
P:Gen [AB] ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕ . ܨܚ ܘ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܥܘܠ ܐܢܬ ܟܠ : ܘܚܡܘܠ ܠܘܬܟ : ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ
AntiTriThWrit ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆ ܐܘ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܡܐ ܕܚܕ ܟܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܐ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ : ܠܒܪ ܡܢ
ChalcedWrit ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܬܘܕܐ :
JnDalya:Epist . ܟܕ ܦܐܝܘܬ ܫܘ̣ܒܚܟ ܒܬܡ̣ܗܐ ܡܩܝ̣ܡܐ ܥ̇ܠܡܝ ⁶⁰ܩܘܕܫܟ ܆ ܟܠ . X⁹ܘܠܐ ܝܕܥܬܟ . ܘܠܐ ܚ̇ܝܠܟ X⁹ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܘܡ̇ܐܚܐ
P:Jer [AB] . ܗܘܝܘ ܡܢܬܗܘܢ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܫܒܛܐ ܕܝܪܬܘܬܗ : ܡܪܝܐ ܟܠ ܢܐܒܕܘܢ . ܠܐ ܐܝܟ ܕܗܠܝܢ ܡܢܬܗ ܕܝܥܩܘܒ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܒܪܐ