simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܒܪ ܐܢܫ ܡܣܪܗܒ ܠܡܫܡܥ ܘܡܘܚܪ ܠܡܡܠܠܘ . ܘܬܘܒ X ܣܓܝܐܬܐ̈ ܟܠ . Xܡ̣ܪ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ . ܕܗ̣ܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܒܝܫܬܐ̇ ܂ ܒܟܠ ܐܬXܐ Xܒ̇XܪX ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ· ܝX ܘܢܓܒܘܢ ܠXܘܢ ܡܘXܐ Xܢ ܚܝܐ̈ ܃
SevAnt:madHym ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ . . ܘܐܘܡܝܐ ܡ̇ܚܕܬܢܐ . ܒܟܠܝܠܐX ܟܠ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬX ܣܒ̣Xܬ ܚܝXܝܢ ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ̣ . ܕܡܟܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܥܝܪܐ . ܕܡܟܐ ܟܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܦܘܪܣܝܗ ܠܐ ܚܙܝ ܀ X [3]ܡ̣ܢ ܕܐܬܬܥܝܪ ܕܝܢ ܘܝܕܥ
BarKepha:CelebNat ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܗܐ : ܒܪܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ . ܐܘ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܬܗܘܐ ܟܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܟܝ ܡܫܬܡܗܐ ܗܘܬ ܐܒܗܘܬܐ ܡܟܝܠ : ܟܕ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ
P:3Macc [AB] ܡܢܘ ܕܨܒܐ ܘܚܙܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܐܚܕܪ ܘܐܟܪܟ ܐܢܘܢ ܚܝܠܐ ܟܠ . ܒܐܬܪܐ ܪܘܝܚܐ . ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܘܠܦܘܪܣܝܐ . ܕܗܘܐ ܢܦܩ
BarKoni:Schol ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡ X ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܢܩܪܒ ܂ ܡܢܐ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬܐܝ ܂ ܘܕܠܐ ܡܠܘܐܐ̣ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܣܡܬ ܀ ܨܠܐ ܕܝܢ ܐܘ ܪܚܡ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܠܪܕܘܦܝܢ̈ ܕ ܟܠ ܟܕ ܠܘ ܡܕܡ ܕܝܠܝ ܐܡܪܬ . ܐܠܐ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
Basil:SyrHex ܢܟܠܝܢ̈ ܕܟܠ ܕܡܘܢ̈ . ܘܢܟܬܪ ܠܘܬ ܫܪܪܐ ܘܠܘܬ ܩܘܫܬܐ ܘܠܘܬ ܟܠ . ܢܥܪܘܩ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܡܢ ܟܠ ܨܢܥܢ̈ ܕܟܠ ܐܣܟܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
Eph:madCarNis ܝܬܝܪܐ ܕܒܡܕܡ ܠܐ ܡܙܕܒܢܐ ܐܠܐ ܒܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܝܟ ܟܠ ܟܡܐ ܘ̇ܠܐ ܠܟ ܢܨܝܚܐ ܕܬܛܢ ܬ̇ܥܕܐ ܡܢ ܒܝܫ̣ܐ XX ܢܦܫܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܨܒ̣ܐ ܘܕܢܬܒܣܪ ܘܠܘܐܝܟܐܠܗܐ ܕܟܠ ¹⁴ܡܨܐ ܒܨܒܝܢܐ ܟܠ ¹³ܒܩܕܡܐ ܒܕܡܘܬ ܝܗܘܕ̈ ܘܚܢܦܐ̈ ܕܥܠ . ܡܢܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ
Babai:BookUnion ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗ ܝ · ܢܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܕܡܩܦ ܟܠ ܐܡܗܝܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܥܡܪ ܒܗ̇ ܐ ܟ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ . ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ XXXX⁸ ܗܘܐܐܢܫܝܐ . ܘܐܦܢ ܟܠ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܗ ܓܘܢܝܐ X ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ⁵ܟܝܢܐ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܬܠܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܕ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܆ ܘܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ
Eph:madFaith ܡܥܠܝܐ ܒܚܘܒܗ ܪܟܢ ܪܘܡܗ̇ ܥܝܕܢ ܩܢܬ ܡܢܢ ܥܡܠܬ ܒܟܠ ܡܛܠ ܟܠ ܠܗ̇ ܒܗ̇ ܫܕܠ ܘܐܠܦ ܒܗ ܗܘ ܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܕܒܟܠ ܡܢ
JnEph:EccHist ܓ̇ܒܝܢ̈ ܚ̣ܕܝܪܝܢ ܠܢ ܂ ܐܢ ܐܪܐ ܚܕܝܘܬܐ ܣܝ̣ܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܐܘ̣ܦܝܘ ܠܗܘܢ ܚܝܝܢ̈ ܇ ܘܛܠ̣ܩܘ ܘܓܡ̣ܪܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܡܢ ܝܝ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܫܘ̣ܬܦ ܘܒܐܘܣܝܐ ܒܫܘ̣ܝܘܬ ܟܠ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܇ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܡܡܐ̈ X⁶⁰ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܒܢܬ̈ ܡ̇ܠܟܐ̈ ܕܟܠ ܐܡܘܬܐ̈ ܆ ܟܠ ܘܝ̣ܗܘܕܐ ܀ ܣܕ ܀ ܢܣ̣ܒ ܢܫܐXXẌ ܫܠܝܡܘܢ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܫܘܚܠܦܐ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܫܘܚܠܦܐ ܆ ܒܟܡܝܘܬܐ ܒܟܠ ܦܪܘܣ . ܠܐ ܟܠ : ܒܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ ܗܟܢܐ X ܓܐܘܪܓܝ X
SevAnt:LuqJul ܟ̇ܐܒ ܟܘܘܪܗܢ ܒܥܡܐ . ܐܡܠܟܬ Xܗܟܝܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ̈ . ܘܡܟܪܙ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܘܡܐܣܐ