simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܟ : ܠܥܠܡ ܢܫܒܚܘܢܟ ܘܬܥܡܪ ܒܗܘܢ : ܢܬܥܫܢܘܢ ܒܟ ܟܠ : ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܘܠܗܘܢ ܕܚܘܩ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܪܡܪܘܟ . ܢܚܕܘܢ
P:Ps [AB] ܝܘܡ ܐܝܟܘ ܐܠܗܟ . ܠܡܢܐ ܡܬܛܪܦܐ ܐܢܬܝ ܢܦܫܝ ܘܠܡܢܐ ܬܡܝܗܐ ܟܠ . ܒܬܒܪܐ ܕܓܪܡܝ̈ ܚܣܕܘܢܝ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ : ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ
P:Ps [AB] ܬܪܝܨܝ̈ ܠܒܐ . ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܕܡܬܝܐܒܝܢ ܠܦܘܢܝܐ ܠܟ ܝܐܝܐ ܟܠ ܢܚܕܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܒܡܪܝܐ ܘܢܬܬܟܠܘܢ ܥܠܘܗܝ : ܘܢܫܒܚܘܢܝܗܝ
PhiloxMab:Disc ܝܘܠܦܢܝܢ̈ ܗܝ ܡܚܦܛܐ ܠܗ̇ ܆ ܘܕܬܩܒܠ ܣܦܪܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܠܗܘܢ . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܠܘܝܐ ܓܝܪ ܕܚܠܬܐ ܠܫܒܪܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܘܥܠ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܕܥܒܪ ܘܚܙܐ ܠܗ ܢܗܠ ܘܢܒܙܚ ܒܗ ܇ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܫܪܝ ܇ ܟܠ ܇ ܕܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܫܠܡܘܬܗ ܇ ܕܠܐ ܡܐ ܕܫܪܝ ܕܢܒܢܐ ܘܠܐ ܡܫܠܡ ܇
PhiloxMab:Disc ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܨܒܝܐ ܕܬܪܓܫ ܒܡܕܡ ܆ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܠܫܢܐ ܓܫܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܡܥܒܪܐ ܠܗ̇ ܠܘܬܢ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈
P:Sam [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܥܡܠܝܩ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܘܪܚܐ : ܟܕ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ : ܕܟܝܪ ܐܢܐ
P:Sam [AB] ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܩܪܒܐ . ܐܢ ܗܘ ܕܣܠܩܬ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܟ : ܟܠ ܘܦܩܕܗ ܝܘܐܒ ܠܡܠܐܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܐ ܕܛܠܩܬ ܠܡܐܡܪ ܠܡܠܟܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡ ܗܢܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܟܕ ܡܗܠܟܐ ܗܘܬ ܘܐܙܠܐ ܠܦܪܕܝܣܐ ܟܠ ܫܘܫܢ : ܗܝ ܘܛܠܝܬܗ̈ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܒܥܠܗ̇ . ܘܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܠܝܛܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܙܠܘ ܠܡܫܟܢܗ ܕܐܠܦܪܢܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܒܘܓܐ ܟܠ ܐܬܘܪ : ܫܕܪܘ ܥܠ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ : ܘܥܠ ܪܒܝ̈ ܐܠܦܐ̈ : ܘܥܠ