simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܫ ܐ̇ܬ̣ܐ ܠܒܥܘܬܐ̣ ܂ ܘܢܦ̣ܩ ܟܠܗܘܢ Xܝ ܫܘܝܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܠܒܥܘܬܐ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܥܠܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܥܠܬ ܢܢܠܗܐ ܗ̣ܘܬ ܂ ܘܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܠܡܬܦܪܥܘ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ ܠܦܘܬ ܟܠ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܚܕܝܘܬ ܐ ܕܥܡ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܚܕ ܟܠ ܂ ܘܐܬܓܠܝ ܠܡ ܒܒܣܪ ܂ ܘܒܪܢܫܗ ܡܚܝܕܐ ܢܣܒ̣ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Eph:memHom ܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܘܗܐ ܡܠܝܬ ܕܘܟܬ ܨܘܡܐ XX 1ܠܐ ܡ̣ܨܝܬ ܕܬܨܘܡ ܟܠ 1ܠܐ ܬܛܪܝܗܝ ²ܠܟ ³ܠܡܚܪ ܠܗ̇ܘ ܕܒܨܪܬܝܗܝ ܡܢ ܟܪܣܟ ܗܒܝܗܝ
BarEbr:CandSanc ܒܟܠ . ܠܗ̇ܝ ܗܝܕܝܟ XX ܟܠ ܦܘܡ ܢ̇ܘܕܐ ܒܐܒܐ ܘܢܗܝܡܢ ܒܒܪܐ ܟܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
GanBus ܥܩܢ̈ ܕܡܢ ܡܪܢ ܡܩܒܠܝܢܢ . ܘܐܢ ܡܪ ܘܩܘܬܐ ܕܫܘܚܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܟܠ ܒܚܠܝܘܬܐ ܕܝܢ X ܕܕܒܫܐ ܡܒܕܩ ܥܠ ܚܠܝܘܬܐ ܕܛܘܒܐ̈ ܪܡܝ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܢ ܢܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܢܗܪܐ ܬܡܢ ܢܐܚܐ ܀ Xܝ̇XXXXX ܟܠ . ²⁴ܡܛܠ ܕܐ̇ܬܝܢ ܠܬܡܢ ܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܬܐܣܐ ܘܢܐܚܐ .
Eph:Adden ܢܨܚܢܝܢ̈ X 1ܥܩ̇ܪ ܢܨ̇ܒ ܨܒܝܢܐ ܥܝܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܚܠܦ ܒܝܫܐ̈ ܟܠ ܡܛܥܡ ܨܘܡܐ ܒܙܘܘܓܗ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܙܠܝܠܘܬܗ ܢܟܦܘܬܐ ܘܒܟܠܗ
Sahd:BookPerf ܣܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ . ܕܟܠܢܫ ܢ̇ܬܗܢܐ ܒܗܘܢ ܠܒܘܣܡܗ . ܘܢ̇ܩܛܘܦ ܟܠ ܒܗܘܢ ܡ̇ܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܬܘܪܐ ܕܟܠ ܒܘܣܡ ܩܕܡ
Eph:madFaith ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ¹5ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܥܝܪܐ ܪܚܡܝܗ̈ ܕܐܪܥܐ ܫܠܝܬܐ ܟܠ 14ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܘܒ ܡܬܦܣܩܢ ܦܓܘܕܝ̈ ܒܝܫܐ ܕܒܗܝܢ ܬܟܣ
IsaacAnt:memHom : ܒܝܕܥܬܐ ܨܠܡ ܐܠܗܐ ܀ ܐܢܓܝܪ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘ ܨܠܡܐ : ܠܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܨܠܡܢ : ܠܗܢ ܨܠܡܐ ܝܗܒ ܫܘܠܛܢܐ . ‏ ‏ܗܘܝܘ ܕܡܝ ܘܫܥܒܕ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦ̇ܠܚܐ̈ . ܒܕܡ̣ܘܬ ܫܐܕܐ ܡܕܡ ܒܥܪܝܪܝܐ ܆ ܟܠ . ܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܨܕܐ ܘܟܘܢܫܐ ܕܦܐܪܐ̈ ܆ 1ܥܠ
IsaacAnt:memHom : ܕܠܥܘܕܪܢܢ ܪܕܐ ܠܢ ܀ ܫܒܫܬܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܟܐܡܬ : ܘܡܢ ܗܝ ܣܬܐ ܟܠ ܚܘܪ ܕܗܘܬ ܡܢܫܠܝ : ܨܕܝܬܐ ܢܚܘܪ ܐܚܝ̈ . ܒܟܐܢܘܬܗ ܕܡܕܒܪ
P:Ecclus [AB] ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܓܒܪܐ ܥܘܠܐ . ܠܐ ܢܥܒܪ ܥܕܡܐ ܕܬܐܩܕ ܒܗ ܢܘܪܐ . ܟܠ . ܕܢܟܬ ܠܗ ܚܘܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܕܩܪܒ ܠܚܝܘܬ ܫܢܐ . ܗܟܢܐ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܬܘܩܢܐ̈ ܒܠܐ ܬܘܩܢܐ̈ ܓܫܡ ܘܣܕܪ ܓܘܫܡܝܢ̈ ܓܘܫܡܝܢ ܥܠ ܠܐ ܟܠ ܩܪܐ ܠܗܘܝܐ̈ ܘܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܙܥܘ ܢܬܟܢܫܘܢ ܘܬܠܝܢ ܩܝܡܝܢ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܟܦܢܐ ܕܩ̣ܪܐ ܡܢ ܒܪ ܥܢܬܗ ܡܢ ܓܘ ܣܒܥܘܬܐ XX ܠܡܒܘܥܐ ܕܡܐ ܟܠ ܕܒܝܬܟ ܟܠܗ ܒܝܬܟ ܬܪܥܐ̈ ܗܘܐ ܕܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ
Tim1:Epist ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ 36ܕܡܬܬܣܝܡ ܡ̣ܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̣ ܘܣܝܘܡܘܗܝ̈ ܟܠ ܕܬܠܬܡܐܐ 35ܘܬܡܢܬܥܣܪ . ܘܠܩܢܘܢܐ̈ ܕܡܪ ܝ ܐܒܐ .
Nars:memCreat ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܟܠ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܟܣܝܐ ܒܩܠܗ ܕܩܠܐ . ܒܩܠܐ ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Tim1:Epist ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܝ ܕܦ̇ܩܚܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܃ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܘ ܐ ܟ ܓܘܫܡܐ ܡܙܝܥܝܢ ܠܗܢܐ
Nars:SancChurch ܥܡܡܝܢ̈ ܀ 70 ܗܢܘ̇ ܚܬܢܐ ܕܚܫ ܒܙܩܝܦܐ ܡܛܠ ܥܕܬܗ : ܘܒܕܡܗ ܟܠ ܘܒܛܠ ܢܒܝܐ̈ ܘܡܠܟܝ̈ ܥܡܐ : ܘܗܘܝܘ ܐܚܕ ܡܠܟܘܬ ܥܠܡ ܥܠ