simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܥܒܝܕܬܐ̈ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܠܥܒܝܕܬܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܗܐ ܟܠ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܥܒܝܕܬܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ ܒܚܟܝܡܘܬܐ :
LiberGrad ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܣܠܝܗ ܘܢܨܝܡܝܗ ܡܢ ܟܠ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ .
Ath:HomEpist ܝܘܡ ܒܥܠܬ ܬܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܢܡܘܣܐ . ܘܡ̇ܪܬܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ ¹⁰ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂ ܚ̇ܒܠܗ̇ ܚܙܝܪܐ ܡܢ ܥܒܐ̣ ܂ ܘܚܡܪܐ ܕܒܪܐ ܟܠ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܡܢܐ ܬܪܥ̣ܬ ܣ̇ܝܓܗ̇ ܇ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܠܗ̇
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܒܡܫܝܚܐ . ܐܬ̣ܐ ܓܝܪ ܟܕ ܡܚܕܬ ܠܢ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܐܨܛܒܝ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܝܝܕܢܚܕܬ
ChronMin ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܫܘܐ ܒܗ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܆ ܐܟܡܐ ܕܫܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܀ ܟܠ ܠܘܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܀ | X86ܚܕ ܗ̣ܘ ܫܡܫܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܡ̇ܕܢܚ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܣܘܢ̈ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܢܩܝܦ ܚܘܠܡܢܐ ܠܦܓܪܐ . ܒܝܕ ܟܠ ܘܡܬܒܥܝܐ . ܡܚܦܛܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢܝܢ̈ ܒܟܠ ܓܠܝܢܝܢ̈ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ ‏ ‏ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܪܓܬ ܟܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܫܬܘܘܢ ܆ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗ
P:Ecclus [AB] ܡܢ ܕܡܕܓܠ ܘܝܡܐ : ܡܢ ܚܘܒܐ ܠܐ ܙܟܐ . ܓܒܪܐ ܝܡܝܐ : ܩܢܐ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܣܓܐ ܠܡܐܡܐ : ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܠܐ ܙܟܐ . ܗܟܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܕܡܝ ܆ ܗ̣ܘ ܒܝ ܡ̇ܩܘܐ ܘܐܢܐ ܒܗ : ܘܐܢܐ ܟܠ ܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ : ܘܬܘܒ ܕܩ̇ܕܡ ܐܡ̣ܪ : ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐ̇
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒ̇ܝܠܘܕܗ ܇ ܘܠܝܘ ܟܠ ܕܐܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟܠܝܗܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܗ ܗ̇ܘ ܕܟܝܢܐܝܬ
JacSer:memElish ܣܘܢܩܢܝܢ̈ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܛܠܢܝܬܗ ܐܣܝ ܢܒܝܐ ܠܡܝܐ̈ ܟܠ ܒܗ ܡܣܬܒܠܝܢ ܥܘܬܪܘܗܝ̈ ܕܐܒܐ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܕܗܘܝܘ ܡܦܠܓ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܂ Xܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗܘܢ ܐܘܣܝܐܝܬ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܟܝܬ ܕܐܘܣܝܐ̣ ܂ ܫܘܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
P:Jer [AB] ܕܫܒܩܘܟ ܢܒܗܬܘܢ : ܘܡܪܘܕܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܢܬܟܬܒܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܡܢ ܠܘܩܕܡ : ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܡܩܕܫܢ . ܣܒܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܪܝܐ ܗܘ :
Eph:madCrucifix ܘܒܠܝ ܟܘܠ ܒܝܕ ܦܛܝܪܐ ܕܚܕܬ ܟܘܠ ܒܛܠ ܠܗ ܚܡܝܪܐ ܡܥܬܩ ܟܠ ܟܠ ܕܦ̣ܪܚ ܗܘܐ ܚܡܝܪܐ ܕܚܘܐ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ ܕܐܥܬܩ ܟܠ ܣܐܒ ܗܘܐ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܪܓܬܐ ܕܠܘܬ X ܡܘܬܐ ܡܝܬܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܟܕ ܐ̇ܠܐ ܟܠ ܡܥܠܢܐ̈ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܐXܝܕܝܗܘܢ ⁷⁵ܡܫܬܡܠܝܐ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܡܩܒܠ ܠܗ̇ . ܡܣܬܟܠܝܢ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܘܕܠܝܠܐ̈ ܆ ܟܠ . ‏ ‏ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ . ܗܝ ܕܛܟ ܡܛܘܠ ܕܣܒܝܪܐ ܚܕܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ
DionAr:MystWritings ܕܢܝܢܝܢ̈ XX . X X2X 9ܢX . XX 9dd 6dd XX1ܫܢܬܐ X X42ܩ⬩ ܟܠ X198ܝܠܝܝ̈ XXܝܢܐ XX Xܢ̇ XX 1dd 1dd 77XXdd 12ܠܝX Xܢ
JnDara:OnOfferings ܇ ܗܢܘ ܥܠܡܐ ܩܪܡܝܐ ܡܠܐܟܐ̣̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܡܛܠ ܟܠ ܡܬܐܡܪܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ¹⁹ܠܗܘܢ ܩܕܡܝܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ