simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܢܫ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܐܗܡܝ ܡܢ ܐܢܫ ܟܠ ܗܠܝܢ ܘܗܘܐ ܥܡ ܡܪܢ ܒܪܘܚ ܘܥܒܕ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܡܬܪܚܡ ܥܠ
HistChurchEast X ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܝܬܘܬܗ - . ܘܪ̇Xܝܢ : X . XX- . ܕܝܝܝܝܝܢ : ܟܠ ܗܘ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܦܪܘܣ ܇ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܫܚܢ̈ ܠܢܝܫܐ X0ܕܬܫܥܝܬܗܘܢ ܟܠ ܠܐ ܡܒܨܪܝܢ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܟܕ ܡܫܪܝܢ ܠܡܐܡܪ ܃ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ
JnDara:OnOfferings : ܗܢܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܪܐ ܥܡ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܘܕܝܠܗ̣ ܗܢܘ ܕܒܡܠܬܗ ܟܠ ܒܟܝܢܐ̣ ܒܨܒܝܢܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ . . [41]ܕܒܐܝܕܗ ܗܘ̣ܐ
Chron1234 ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܫܘܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܆ ܐ̇ܘ ܢ̇ܦX ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬܗ ܟܠ ܘܡ̇ܚܐ Xܝ ܗܘܐ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܦ ܒܓܐܪܐ ܘܒܟܐܦܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch ܕܘܟ ܐ . ܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܠ X ܛܒܝܒܘܬܗ̇ ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܙܐ̇ܥ ܘܪ̈ ܥܠ ܆ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫ̣Xܘܗܝ . ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ ܚܫܘܟܐ ܟܠ ܚܢܦܐܝܬ ܣܠ̣ܒܘ ܆ ܠܫܪܪܐ ܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܪܚܝܠ̈ : ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
DadQaṭ:ComAscet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܡܟܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥܪܦܠܐ̈ ܟܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܦܝܢ ܆ ¹⁷ܐܠܐ ܢܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܣܝܒܪܘ
SevAnt:CathHom ܢܦܫܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܥܠ ܐܪܥܐ : ܕܣܦܝܩܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ . ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܐ : ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܢ̣ܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ
Eph:madFaith ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ ܗܘ ܡܣܟܢܐ ܡܬܪܒܐ ܗܘܐ ܕܝܘܣܦ ܘܕܡܪܝܡ 3ܡܢ ܟܠ ܗܝ ܙܥܘܪܘܬܟ ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ ܡܢܘ ܓܝܪ ܢܦܬܚ ܦܘܡܗ ܥܠ ܙܐܢ
IšoAdiab:Epist ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܡܒܝܐܢܐ ܃ ܢ̇ܣܒ ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ
Eph:madVirg ¹[ܟܪ ܕܐܚܙܐ ܒܗ ܒܡܫܚܐ ]ܡܫܝܚܐ ¹[ܡܕܝܩ ¹⁰ܠܝ ܡܢ ܓܘܗ ܟܠ ---- ]ܡܫܝܚܐ ܟܠܗ ¹[ܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܡܫܚܐ ܟܠܗ ܡܚܙܝܬܐ ]ܘܡܢ
ThdrMops:ComPs ܫܠܝܛ ܐܢܬ . [13X ( XXXX . 13 ) ]ܡܗܝܡܢܘ ܡܪܝܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܓܡܪ ܒܟܠ ܡܡܠܟ ܐܢܬ ܘܥܠ
IsaacAnt:memHom ܬܗܪܝܢ̈ . ‏ ‏ܟܠܡܕܡ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘ : ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠܡܕܡ ܀ ܟܠ ܒܓܘܗܘܢ ܪܦܬ ܐܢܬ ܀ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘ ܐܫܐܠܘ ܠܟ : ܕܒܗܘܢ ܬܨܘܪ
Cyr:ComLuke ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦXܐ ܂ ܪܫܐ ܕܝܢ ܐܦ ܕܗܕܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ̣ ܂ ܝܝ ܡܠܬܐ ܟܕ ܟܠ ܪ̇ܒܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ̣ ܂ ܘܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
P:3Macc [AB] ܥܩܐ . ܘܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ . ܘܗܫܐ ܡܠܟܐ ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܟܠ ܐܒܗܝܢ̈ ܆ ܥܕܪܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܠܨܢܝܗܘܢ̈ . ܘܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ
HomEpiph ܐܢܫ ܒܚܒܪܗ ܒܗ ܡܬܬ ܩܠ ܗܘܐ . ܘܠܩܪܝܒܗ ܒܓܘܗ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ . X ܟܠ ܡܪܕܝܬܐ ܕܬܘܫܐ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܓܘܗ ܢܘܗܪܐ ܡܚܘܝܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܡܘܕܐ ܒܝܫܘܥ ܕܗܘܝܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܗܐ ܒܗ ܡܩܘܐ . ܘܗܘ ܟܠ . ܘܚܢܢ ܚܙܝܢ ܘܡܣܗܕܝܢܢ ܆ ܕܐܒܐ ܫܕܪ ܠܒܪܗ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ .