simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܡܬܐܣܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܐܟܠ ܩܪܝܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܐܝܡܡܐ ܢܬܒܫܠ
ThdrMops:ComGospJohn · XX ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܢܟܢܫܝܘܗܝ ܠܫܪܪܐ
SevAnt:LuqJul . ] ܐܡܪܬ ܟܠ ܟܠܗ̇ ³[ .
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ ܟܠ ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ
BarḤadbš:FoundSch ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐ .
SevAnt:CathHom ܘܟܠܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ ܟܠ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ
SergStyl:epLuqJew ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܠ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܒܦܘܡܐ ܕܡܗܝܡܢܘܗܝ̈
BarEbr:CandSanc . X ܒܕܠܘX ܟܠ ܦܫܝ̣ܩܐ ܫܪܝܪܐ .
Eph:madFaith ܐܢܘܢ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܡܫܟܚ ܟܠ ܡ 12ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗܐ̈
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ
IšoMerv:ComOT ܟܗܢܘܬܐ ⁸ܕܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ . ܕܝܘܐ̈
BarKoni:ScholUrm : ܐܒܟܐ Xܕܡܙܕܗܪ ܟܠ ܒܝܢܬ ܬܪܢܓܠܬܐ̈ :
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܕܚܝܐ
Cyr:ComLuke ܗܘ̇ܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̇ ܂ ܡܢ
DidascApost ܠܡܪܝܐ . X⁰ܡܢ ܟܠ ܡܥܣܪܝܟܘܢ̈ X⁰⁵ܕܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ
JnDalya:Epist ܪܚܝ̣ܩ ܘܦܣܝ̣ܩ ⁷⁰ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ . 43ܘܡܢ
P:Jer [AB] : ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ :