simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܦܩܬ ܚ̇ܘܝܬ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܠ ܠܡܬܢܝܘ ܐܠܐ ܐܦ ܗܝ ܐܣܝܘܬܗܘܢ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܡܬܐܣܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܪܘܣ ܒܐܝܡܡܐ ܢܬܒܫܠ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܕܦܨܚܐ ܝܝ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܘܕܠܐ ܢܬܐܟܠ ܚܡܝܡܐ ܐܘ ܦܫܘܪܐ ܂ ܕܟܕ ܡܬܐܟܠ ܩܪܝܪܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܘܟܐ ܢܟܢܫܝܘܗܝ ܠܫܪܪܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܃ ܘܐܦ ܗܫܐ ܟܠ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܫܟܢܢ ܕܢܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܂ · XX ܘܕܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ̇ ³[ . . . . . ]ܒܦܘܫܩܐ ܡܕܡ ⁴[ . . . . . . ]ܕܝܠܗܘܢ ⁴[ . . ܟܠ ܣܡ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣ]ܩܢ ²[ܡܢܝ . ܟܕ ܘܡܕܡ ³[ . . . . ] ܐܡܪܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ ܠܗ ܂ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝ ܡܛܠܬܗ ܂ ܘܡܕܡ ܟܠ ܒܗܕܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܝ ܒܪܒܘܬܗ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܒܟܠ ܚܘܝ ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch ܕܘܟ ܐ . ܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܠ X ܛܒܝܒܘܬܗ̇ ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܚ̇ܒܫ ܇ ܡܬܚ̣ܒܫ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܡܕܡ ܇ ܘܥ̇ܪܩ X ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܟܠܗ ܣܘܟܠܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ ܒܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܠܥܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
SergStyl:epLuqJew ܡܐܟܠܬܐ̈ ܒܦܘܡܐ ܕܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ . ܐܢ ܚܙܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܐܚܪܬܐ . ܟܠ ܠܢܒܝܐ ܆ ܗܘ ܕܟܝ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇
BarEbr:CandSanc ܦܫܝ̣ܩܐ ܫܪܝܪܐ . ܐܦܠܐ ܟܠ ܫܪܝܪܐ ܦܫܝ̣ܩܐ . ܘXܡ ܗܠܝܢ ܗܐ ܟܠ ܕܡ̇ܫܠܡܝܢ . ܘܐܠܐ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܦ̇ܐܕܝܢ . X ܒܕܠܘX
Eph:madFaith ܡ 12ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗܐ̈ ܬܘܒ ܕܢܚ ܘܢܦ̣ܩ ܠܢ ܚܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܠ ܘܢܦܠܘ ܒܥܘܡܩܐ ܕܥܘܩܒܐ ܕܡܪܢ ܢܕܠܐ ܐܢܘܢ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܡܫܟܚ
IšoAdiab:Epist ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܡܒܝܐܢܐ ܃ ܢ̇ܣܒ ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ
IšoMerv:ComOT ܟܠܗ . ܕܝܘܐ̈ ܕܝܢ ܐܩܝܡܘ ܝܫXXXܝ ܘܐܦ ܠܢܩܒܬܐ̈ ܐܝܟ ܟܠ ܘܕܝܢܘܬܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢܫܐ̈ Xܝ ܝܠܦܢܢ . ܟܗܢܘܬܐ ⁸ܕܝܢ ܘܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܒܝܢܬ ܬܪܢܓܠܬܐ̈ : ܘܬܝܫܐ ܕܐܙܠ ܒܪܫ ܓܙܪܐ : ܘܡܠܟܐ ܕܡܡܠܠ ܟܠ --XX ܪܒܘܢܐX ܘܠܐ ܗܦܟ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ : ܐܒܟܐ Xܕܡܙܕܗܪ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܕܚܝܐ : ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܟܠ ܠܫܝܬ ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ̇ ܂ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ̈ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܘܚܠܦ ܥܢܒܐ̣̈ ܟܠ ܝܗ̇ܒ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܗܡܝܢܐ ܗܘ ܘܡܒܣܝܢܐ ܂ ܗܘ̇ܐ ܓܠܝܙ ܡܢ
DidascApost ܡܥܣܪܝܟܘܢ̈ X⁰⁵ܕܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ X⁰⁶ܡܢ ܟܠܗܘܢ Xܘ 1X -- ܟܠ . ܗܟܢܐ ܬܦܪܫܘܢ ܐܦ ܝ X⁰ܐܢܬܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ . X⁰ܡܢ
JnDalya:Epist ܒܪܢܫ . 43ܘܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܡܠܠܐ X¹ܢܙܕܗܪ ܆ XX ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܥܠ X⁹ܟܠܢܫ . ܟܕ ܪܚܝ̣ܩ ܘܦܣܝ̣ܩ ⁷⁰ܡܢ
P:Jer [AB] ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ