simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishRevDeadMan ܕܒܠܥܬ ܟܡܬ ܥܠ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܗܘܬ ܡܒܘܥܐ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂
SevAnt:CathHom ܟܐ ܇ ܘܡܢ ܟܠ ܠܒ̣Xܟܝܐ ܠ̣ܛ .
Eph:madAbrKid&JulSaba ܕܩܦܣ ܛܠܠܗ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ 15ܩܡ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܟܠ̣ܢ ܘܣܒ̣ܥܢ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܆ ܘܫ̣ܩܠܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ ܟܠ ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ
BarḤadbš:FoundSch ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐ .
SevAnt:CathHom ܗܝ ܟܝܬ ܡܢ ܟܠ XX X X
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ ܟܠ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܠܐ ܡܙܕܕܩ ܟܠ ܒܣܪ ܇ ܘܬܘܒ
SevAnt:CathHom ܒܟܠ . ܘܥܠ ܟܠ . ܒܥܠܡܐ ܓܝܪ
Nars:memCreat ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܦܓܪܗ ܠܡܘܬܐ ܚܠܦ ܟܠ ܦܓܪܐ ܇ ²ܘܢܦܫܗ
SilwQard:ScholUrmApp ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ . ܘܬܘܒ ܕܠܗ
P:Gen [AB] ܡܠܐܟܐ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ : ܢܒܪܟ
AntiTriThWrit : ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆
SermHolyWeek ܗ̣ܝ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܕܥܒܕ ܕܕܠܐ ܟܝܢܗ
JnDalya:Epist ܝ . ⁵ܡܟܝܠ ܟܠ ܟܘܢܝܐ̈ ܘܫܘܡܗܐ̈ ⁵⁴ܡ̇ܟܝܢ
P:John [AB] ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ . ܘܗܘ