simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ . 3 , 48ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܗ ܡ̇ܢ ܟܝܢܗ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܟܠ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠ : ³X³ ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܪܫܐ ܕܟܠ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ
P:Dan [AB] : ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܝ ܬܫܚܘܩ ܬܟܒܘܫ ܟܠ . ܘܕܚܙܝܬ ܪܓܠܐ̈ ܘܨܒܥܬܐ̈ ܟܠ ܬܗܘܐ ܚܣܝܢܐ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ : ܘܐܝܟ ܕܦܪܙܠܐ ܐܪܫ ܘܡܕܩܩ
BarḤadbš:FoundSch ܐܝܟ ܪ ܓܬܗܘܢ : ܘܢܚܘܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܝܒܐ ܕܠܘܬ ܪܒܝܗܘܢ : ܟܠ ܘܢܚܬܘܢ ܠܐܪܥܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܫܠܛܘܬ ܚܐܪܘܬܐ : ܕܢܓܡܪܘܢ
SevAnt:CathHom ܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܬܥ̣ܒܕܘܢ . ܒܪܡ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܬܥܒܕܢ̈ ܠܟܠ ܟܠ ܠܐ ܬܥܒ̣ܕܘܢ ܀ ܘܟܕ ܠܗܕܐ ܡܢ̇ܗܪ ܒܕܘܟܬܐܐܚܪܬܐܐܡ̇ܪ ܆
BarKoni:Schol ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂ ܥX ܕܦܐܝܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܛܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܝ· ܐܝܢ ܂ ܒܟܝܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܂ ܟܠ Xܝܪ ܂ Xܝ XܠXX Xܝܒ̇X ܂
SevAnt:CathHom ܠܐ ܬܗܦ̣ܟܝܢ ܐܦܝܟܝ̈ ܇ ܗܘ ܓܝܪ ܕܢܟܐ̣ܒ ܠܢ ܥ̇ܒܕ ܘܬܘܒ ܟܠ ܇ X0ܘܠܘܬ ܢܦܫܐ ܕܡܥ̇ܩܐ ܢܐܡܪ ܇ ܡܢ ܡܪܕܘܬܗ ܕܐܚܝܕ
JacSer:memPraisTab ܒܘܣܡܝܢ̈ : ܕܟܠܟ ܬܒܣܡ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ܕܡܠܝܐ ܬܗܪܐ ܀ ܝܗܒ ܟܠ ܪܝܚܐ ܘܓܘܢܐ ܘܛܥܡܐ ܚܠܝܐ ܀ ܠܘܩܒܠ ܪܓܫܐ̈ ܕܐܝܬ ܠܟ ܝܗܒ ܠܟ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܇ ܐܠܐ ܕܡܢ ܪܘܟܒܐ ܕܨܝܕ ܚܕ̣ܕܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܟܠ ܠܐ ܐܬ̇ܩܝܡ ܇ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܡܚܙܐ ܕܒܕܝܠܝܘܬ ܩܘܝܡܐ ܐܬ̇ܩܝܡ
P:Deut [AB] ܕܢܕܡܟ ܥܡ ܟܠ ܒܥܝܪܐ : ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ . ܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܟܠ : ܘܢܓܠܐ ܟܢܦܐ ܕܐܒܘܗܝ : ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ . ܠܝܛ ܗܘ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܒ̇ . ܠܥܝܢ ܗܘܘ ܒܚܫܐ ܕܛ̣ܢܢܐ ܗ̣ܢܘܢXXXXXXX . ܟܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܦܛܪܘܣ : ܘܥܠ ܗܢܐ ܫܘܥܐ ܐ . ܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ ܆ ܡܢ
JnDalya:Epist ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ X 25ܡ̇ܢ ¹⁵ܕܒܙܒܢܐ ܕܬܝ̇ܒܘܬܗ : ܟܠ ܟܠ ܚܟܡܢ̈ X . ¹ܘܓ̇ܙܐ ¹⁴ܕܣܝܡܬܐ̈ X . ¹ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
JacSer:memPraisTab : ܘܒܣܘܟܬܐ̈ ܢܓܕ ܡܥܒܪ ܡܣܩ ܠܗܘܢ ܀ ܘܚܫܠ ܡܢܗܘܢ ܥܢܒܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܬܗܪܐ ܠܕܚܐܪ ܒܗ ܀ ܕܐܝܟܢ ܡܝܐ̈ ܒܓܘܦܢܐ̈ ܡܪܚܫ ܗܘ ܒܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܒܚܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܘܪܒ ܡܪܐ̈ ܘܡܩܪܒܢܐ . ܘܐܡܪܐ ܘܪܥܝܐ . ܟܠ ܗ̣ܘ ܡܩܒܠܢܗ . ܗܘܝܘ XXXXXX⁰⁰ ܝܪ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܡܫܝܚܐ
Ath:ExposPs ܦܪܘܣ ܠܢܦܫܗ ܕܙܕ ܨܠܝܢ ܠܡܨܪ . . ܐܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܠܡ ܟܠ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܗ ܠܡ ܫܐܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܡܢ
Eph:madCarNis ܢܩܒܬܐ̈ ܕܪܕܘ ܗܟܢ ܝܘܒܠܝܗ̇̈ ܘܣܓܝܘ ܗܟܢ ܛܘܟܣܝܗ̇̈ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ [X5] 10ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܒܪܬܐ ܒܪܬ ܢܕܪܐ̈ ܚܣܝܡܬ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ ܕܚ̣ܝܠܐ ܆ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܬܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܦܫܐ : ܢ̣ܒܣܐ ܟܠ ܆ ܠܐ ܕܝܢ ܢ̣ܕܚܠ XX ܐܢܫ ܡܢ ܡܘܬܐ : ܗ̇ܘ ܕܣ̇Xܝ ܛܒ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܫܬܚܪ ܒܒܝܬܟ : ܢܐܬܐ ܠܡܣܓܕ ܠܗ : ܠܐܓܝܪܬܐ ܕܟܣܦܐ : ܟܠ ܡܗܝܡܢܐ : ܘܢܗܠܟ ܩܕܡܝ ܡܫܝܚܝ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܢܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܒܝܢ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܫ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢܗܝܢ ܢܦܐܫܐ . ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܘܟܪܟܢ̈ ܠܗܘܢ ܥܩܬܐ̈ ܡܢ
P:Ps [AB] ܕܒܥܝܢ ܠܟ : ܘܢܐܡܪܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܕܪܒ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܐܝܠܝܢ ܟܠ ܕܒܗܬܬܗܘܢ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܘ ܥܠܝ ܐܗܐ ܐܗܐ . ܢܚܕܘܢ ܒܟ
SergStyl:epLuqJew ܡܕܡ . ܘܕܠܐ ܗܘ ܠܝܬ ܚܝܐ̈ ܘܠܐ ܩܝܡ . ܐ . ܠܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ X ܟܠ ܟܬܝܒܢ̈ ܘܒܟܝܢܐ̈ ܡܚܘܝܢ . ܕܒܚܝܠܐ ܕܨܠܝܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܐܡ