simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܗܟܝܠ ܐܝܢܐ ܕܡܫܐܠܘ ܡܫܐܠ ܫܘܐܠܗ ܡܚܘܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܝܡܢ ³ ܟܠ ܚܒܝܒܗ̇ ܒܥܘܒܗ̇ 10ܫܪܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܙܟܪܝܐ ܒܫܘܐܠܗ ܫܪܪܗ²
JacSer:memEstabCreat ܐܝܡܡܐ̈ ܘܠܝܠܘܬܐ̈ ܒܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ ܒܬܚܘܡܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܟܠ ܘܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ ܙܗܪܐ ܘܨܡܚܐ ܡܢ ܐܝܡܡܐ ܘܢܗܘܘܢ ܪܗܛܝܢ
CaveTreas ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘ̇ܢẌ . X ( X5 ) ܘܟܕ ܚܝ̣ܐ ܕܝܢ ¹ܫܝܬ ܬܫܥ ܡܐܐ ܟܠ . ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܐܠܗܐ . ( 14 ) ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܚܫܒܬܐ ܂ ܦܓܪܢܝܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܟܠ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܘܠܗܠ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܡܕܡ ܠܡ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܢ XX ܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ . ܘܢܘܗܪܐ ܒܛܘܦܣܗ ܟܠ ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܗܘ̣ܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܦܩܬ ܒܗ ܐܪܥܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܦܫܝܩܐ ܗܘ ܠܘܬܗ ܂ ܘܐܝܟ ܛ ܂ ܒܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܕܢܝܩܪ ܘܢܘܪܒ ܂ ܟܠ ܂ ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܚܢܢ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܣܥ̣ܪ ܂ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ
JacSer:memPraisTab ܒܘܣܡܝܢ̈ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ : ܕܥܠ ܟܠ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܡܬܪܣܝܬ ܐܢܬ ܗܘ ܡܚܝܬ ܐܢܬ ܙܐܢ ܐܢܬ : ܘܡܢܟ ܐܢܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܒܡܘܪܐ ܚܘܝܘ X⁹ܕܚ̇ܐܫ ܠܘܩܕܡ ܐܝܟ ܡܝܘܬܐX⁰ܢ̈ : ܘܟܢ ܟܠ ܕܡ̣̇ܡܠܟ ܥܠ ܟܠ : ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܕܬܘܕܝܬ ܦܘܡܐ ܬ̇ܒܥ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܚܒܪܗ ܂ ܟܕ ܡܬܚܪܐ ܕܢܩܝܡ ܝX ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܟܠ ܕܠܘ ܫܪܪܐ ܐܡܪܘ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܫܪܘ ܡܠܐ̈ ܕܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܟܬܒ̣
IsaacAnt:memHom ܕܡܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ : ܡܝܬܐ ܗܘ ܠܥܠܡܐ ܘܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܀ ܠܐ ܣܥܪܐ ܟܠ ܡܝܬܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܝܫܘܥ : ܠܡܢ ܐܝܟ ܚܝܐ̈ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ .
BarḤadbš:Acts ܐܕܫܝܝܢ̈ . ܘܡܠܝ ܠܗܘܢ ܟܠܗܝܝܢ ܐܠܨܬܐ̈ . ܘܬܠܝܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܟܠ . ܕܡܢܘ X XX X ܡܬܟܪܗ ܘܠܐ ܐܢܐ ܡܬܟܪܗ ܐܢܐ . ܘܐܣܢ ܘܣܡ ܒܗ
Eph:madCarNis ܕܐܡܪܬ [20] 5ܐܡܬܝ ܗܘ ܓܝܪ ܒܣܡܬ ܠܟ ܡܠܬ ܩܘܫܬܐ ܦܚܬܐ ܗܘ ܟܠ 4ܛܒ ܦܚܝܚ ܟܠܗ ܦܝܣܟ ܡܘܬܐ ܛܪܘܢܐ ܠܐ ܓܝܪ ܒܣ̣ܡ ܠܝ ܡܕܡ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܠܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܨ̇ ܒܐ ܗܘܐ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ ܡܬܗܘܢܢܝܬܐ ܇ ܟܕ ܐܬܥ̇ܪܙܠ ܥܡܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܗܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܐܝܠܢ ܕܥܒܝܛ . ܘܣܡܘ ܬܡܢ ܒܣܡܐ̈ ܥܠ ܥܠܘܬܐ̈ : ܐܝܟ ܥܡܡܐ̈ ܟܠ ܠܗܘܢ ܩܝܡܬܐ̈ ܘܕܚܠܬܐ̈ : ܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ ܕܪܡܐ ܘܬܚܝܬ
SevAnt:madHym ܕܘܟܐ . ܘܥܡ ܕܡܥܐ̈ ܚܡܝܡܬܐ̈ ܢܒܥܐ . ܟܝܢ ܘܢܬܟܫX ܡܢ ܟܠ ܨ̇ܝܡ̣ܝܢܝܢ . ܘܠܥܘܬܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܢܬܬ̇ܓܪ ܘܢ̇ܟܢܫ ܡܝܢ
P:Job [AB] ܕܚܝ . ܘܡܢ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܣܬܪܐ ܗܝ . ܐܒܕܢܐ ܘܡܘܬܐ ܐܡܪܘ : ܟܠ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ . ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܣܘܟܠܗ̇ . ܟܣܝܐ ܗܝ ܡܢ ܥܝܢܝ̈
MartOrient . ܕܩ̇ܪܝܢܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ . ܥܒܝܕ ܠܗ ܕܝܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠ . ܘܕܩܕܝܫܐ ܘܣܗܕܐ ܦܦܢܛܝܘܣ . - ܟܐ . ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܩܒܠܝ̈
Hom6thCent ܠܙܩܝܦܐ ܣ̇ܠܩ ܐܢܐ . ܘܡܘܬܐ ܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܡܩܒܠ ܐܢܐ . ܗܒ ܟܠ . ܗܕܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܨܠܘܬܗ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܗܐ ܠܡ ܡܛܐ ܥܕܢܐ ܕܚܠܦ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ : ܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܨܪܝܐ ܡܛܠ ܝܘܣܦ : ܘܗܘܬ ܟܠ ܠܗ ܝܗܒ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ ܒܝܬܗ : ܘܥܠ
JacSer:memBirthSavFlesh ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܒܗ ܦܘܩܕܢܐ ܢܚܬ ܡܢ ܪܘܡܐ ܠܐܕܡ ܫܒܪܐ 1130 ܟܠ ܚܕܬ ܠܢ ܡܪܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܠܩܕܡܝܬܐ̈ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܡܬܚܕܬܝܢ