simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܫܡܗܐ̈ Xܐܡܝܪܢ ܠܐܒXܬܐ̈ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܟܠ ܃ ܒܗ̇ ܟX ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܠXܐ ܗܘ ܥXܐ ܠܢ ܕܢܬܪܥܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܡܚܡܣܢ ܗܘܐ ܒܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܂ ܡܢ ܗܕܐ ܝ ܐܢܚܢܢ ܟܕ ܟܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܃ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܠܚܕ ܣܛܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠX ܠܐ ܢܚ̇ܝXܐ ܇ ܢܝܢܘ ܢ ܕXܝXܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ ܒܬܪ ܟܠ ܂ ܩܦܠܐܘܢ ܝܕ ܥܠ ܕܝܝ ܕܒܚܘܫܒܐ ܘܒܬXܘܪܝܐ ܠܝXܦܪܫܘ ܇
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܣܢܝܩܐ : ܗܟܢܐ ܡܡܠܝܐ ܣܘܢܩܢܐ ܕܟܠܢܫ : ܐܝܟ ܕܡܛܝܐ ܟܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܠܐܢܫ ܠܐ ܥܒܕܐ : ܘܐܝܟ ܕܨܒܝܐ ܕܐܢܫ ܢܛܐܒ ܠܗ
JacSer:memElishNaamGehaz ܢܨܚܢܝܢ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܙܗܝܐ ܠܡܣܪܩܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܠܝܐ ܟܠ 322 85 ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ ܕܪܘܚܐ ܘܚܝܠܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܓܙܐ ܕܡܠܐ
P:Jer [AB] ܕܓܙܪ ܒܥܘܪܠܘܬܐ . ܥܠ ܡܨܪܝܐ̈ : ܘܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܘܥܠ ܐܕܘܡ ܟܠ ܨܒܝܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܦܩܘܕ ܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܩ̣̇ܪܒܘ ܡܘܪܐ ܕܚ̇ܫܚ ܣܓܝ ܠܚܫܝ̈ ܦܓܪܐ . ܠܒܘܢܬܐ ܟܠ ܣܓܕܬ ܚܘܒܐ . ܝܗܒܘ ܠܗ ܕܗܒܐ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܇ ܐܘ ܛܘܝܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐ̣ܬܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܘܫܡܗܐ̈ ܟܠ ܕܓܠܐ ܘܕܡܢ ܒܕܝܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܘܕܥܐ ܡܕܡ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܆ ܨܒ̣ܐ ܬܘܒ ܕܢܒܢܐ ܕܝܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܡܒܥܕܬܐ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܐܬܬܠܡܕܘ : ܘܬܪܨ ܘܗ̇ܕܝ ܘܕܒܪ ܠܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܩܝܢ XܘܒX ܒXܝX ܝXܠXܝX· XXܝX ܟܠ ܃ ܘܫܒܝܥܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂
SevAnt:Epist ܆ ܕ ܡܕܡ . ܟܕ ܓܝܪ ܫ̇ܩXܥܝܢܢ ܒܪܐ ܆ ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܆ ܒܪܐ ܟܠ ܡ̇ܥܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܒܟܠ ܡܣܬ̇ ܟܠܝܢܢ . ܕܒܪܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܒܐ .
JacSer:memElishAppSaints ܡܢ ܕܚܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܗܟܢ ܚܙܐ ܟܠ ܟܣܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܟܠ ܩܕܝܫܐ ܟܡܐ ܫܦܝܪܐ ܟܡܐ ܚܟܝܡܐ ܘܟܡܐ ܚܙܝܐ ܟܠ ܟܣܝܬܐ̈ 155
DionAr:MystWritings ܥܡ ܛܒ̇ܐ ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܚܫ̇ܚ ܗܘܐ ܟܝܢܗ ܕܟܠ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܟܠ . Ẍ ܀ ¹⁵ܐ̇ܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡ̣ܨ ܝܐ ܗܘܬ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܢܫܬܘܬܦ
Ath:ExposPs ܒܝܫܬܐ . ܠܢܦܫܟ̣ ܛܥܝܘܬܐ ܘܠܪܓܠܟ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܟܠ . ܒܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܕ ܗ̣ܘ ܐܦ ܠܟ ܡ̇ܕܒܪ ܘܡ̇ܢܛܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܠ XXdd1 ܡܬܗܝܡܢ ܘܕܟܕ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܟܝܝẌ dd 15ܝX XX Xdd 8dd 42ܠܝX ܡܢ ܐܝܬܝܐܝܬ Xdd 5 ܟܠ 12ܝX XX Xdd 4 40ܡܝܬܪܬܐ XX 11ܗ̇ܘ ܕܐܝܢܘܗܝ ܠܝX ܡܢ
SevAnt:LuqJul ²ܚܫܐ ܕܚܐ̇ܫ ܐܚܐ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗ̣ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܟܠ . ¹ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ X ܕܗܠܝܢ ܟܐܢܢ ܘܫܦܝܪܢ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܒܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢ ܪܓܫܐ̈ ܘܥܒ . . . ܕܐ̣ ܟܕ ⁸ܣܠ̣ܩ ⁹ܠܥܪܣܐ ¹0 ܨܝܕ ܟܠ ⁷ܒܥܪܣܐ̣ ܐܚ̣ܕ ܬܪܥܐ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠܘܗܝ ܘܥܒ̣ܕ ܐܓܘܢܐ ܥܠ
sugAngel&Mary ܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܝܡ ܪܒ ܗܘ ܚܢܢܗ ܘܠܐ ܡܬܬܟܝܠ ܘܒܣܦܘܬܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܥܝܪܐ̈ ܘܐܢܫܐ̈ ܠܗ ܢܫܒܚܘܢ . ܕܢܚܬ ܘܫܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܕܢܚܕܬ