simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܥܠ ܝ ܟܠ ܐܫܬܠܛ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܝܢ̣ ܡܘܒܠܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܐܠܗܐ ܁ ܡܚܝܬ ܟܠ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܁
IsaacAnt:memHom ܛܘܪܦܐ ܀ ܩܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܥܬܝܪܐ :
BarKoni:Schol ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܟܠ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܓܝܪ
SergStyl:epLuqJew ܕܐܣܓܝ ܥܠܘܬܗ̈ ܥܠ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ ܇ ܠܟܠ
DionAr:MystWritings ܐܦ ܒܟܘܬܪܗ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܠܐ ܢܫ̣ܬܪܐ .
JnDalya:Epist ¹ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܚ̇ܝܠܐ ¹²ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܛ̇ܥܐ Xܢ
DionAr:MystWritings 3 4ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܐܡܙܢ̈ ܝ 1X
Eph:madCarNis ܦܘܡܗ ܩܪܒܬ ܠܫܡ̇ܥ ܟܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܙܕܩܬܐ̈ ܐܘܙܦܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܐ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒ ܐܬܚܘܝܬ̤ ܕܩܘܕܫܐ