simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden ܡܕܡ ܠܝܬ ܒܩܢܘܡܐ ܟܠ ܡܕܡ ܩܢܐ ܒܩܢܘܡܐ
JnDara:OnOfferings ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܚܝܬ ܟܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܠܢܝܐ̣̈
IšoAdiab:Epist ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ
JacSer:memJephDaught ܟܕ ܙܟܝܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
JacSer:Epist ܒܣܡܐ̣̈ ܂ ܥܠ ܟܠ X 1ܛܘܪ ܕܪܡ̇̈
Tim1:Epist ܂ ܝ ܂ ܟܠ ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ . ܟܠ XܒܝܢXܒܐ ܡXܠܐ ܝX
Ath:ExposPs ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܨܒ̣ܐ ܥܒ̣ܪ
AbbaIs:Ascet ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ .
JulRom ܣܝܡ ܥܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܗܫܐ
Eph:madVirg ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ] 2ܫܠܝܡܘܢ ܛܥܐ--
Chron1234 ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܬܚܐ ܕܝܪܚܐ̈
IšoMerv:ComPs ܩܝܝ ܟܕ ܒܥܒܪܝܐ ܟܠ ܬܪܥܐ ܬܡܢܝܐ ܦܬܓܡܐ̈
SevAnt:CathHom ܡܟܣܐ ܫܠܝܚܝܐ : ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥ̇ܒܕܝܢ
JulRom ܟܘܡܪܐ̈ ܕܬܫܡܫ ܠܐܠܗܐܼ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ ܘܒܐܝܕܝ̈
IsaacNin:memColl ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܇ ܟܠ ܟܡܐ ³⁹ܕܡܫܬܘܫܛ ܐܢܫ
BarEbr:CandSanc ܥܠܝ . ܘܬܘܒ ܟܠ ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠ
AbbaIs:Ascet X ¹ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ