simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܫܬܠܛ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܃ ܒܪܢܫܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܬܪ ܢ ܂ ܗܢܘ ܟܠ ܐܪܥܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܠ ܐܫܬܠܛ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܥܠ ܝ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܐ ܡܢܗܝܝܢ̣ ܡܘܒܠܐ ܪܒܬܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ̇ ܛܥܝܢܐ . ܡܠܝܬ ܟܠ ܆ ܪܘܛܝܗܝܢ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܫܠܡܝܢ̈ ܫܘܝܐܝܬ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ
P:Phil-Phlm [AB] ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܁ ܘܪܕܝܐ ܠܢ ܆ ܕܢܟܦܘܪ ܒܪܘܫܥܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܢܢ ܀ ܐܬܓܠܝܬ ܓܝܪ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܁ ܡܚܝܬ
IsaacAnt:memHom ܡܕܡ ܥܬܝܪܐ : ܘܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܐ ܕܡܣܟܢܐ . ܚܕܘܪܐ ܕܡܟ ܘܕܟܝܠ : ܟܠ ܣܘܪܕܐ . ܥܠ ܥܦܪܐ ܡܫܟܒܐ ܢܝܚܐ : ܘܥܠ ܐܡܠܐ̈ ܛܘܪܦܐ ܀ ܩܢܐ
BarKoni:Schol ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܫܘܐ ܗܘ ܂ ܐܢ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܢܗܘܐ ܟܠ ܐܬܒܝܢܘ ܕܠܘ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܬܚܝܒ ܐܕܡ ܐܠܐ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܂
SergStyl:epLuqJew ܛܘܪܝܢ̈ ܇ ܠܟܠ ܐܠܗܝܢ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . . 13ܐܠܐ ܦܬ̣ܚ ܥܝܢܝܟ̈ ܟܠ ܐ̇ܝܟܢܐ ܫܘܚ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܙܕܩܐ ܇ ܕܗ̇ܘXܢ ܕܐܣܓܝ ܥܠܘܬܗ̈ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܢܫ̣ܬܪܐ . ܐܦ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܠܐܠܗܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܣܥܕ̈ · ܒܕܝܗ̇ܒ ܟܠ ܐܦ ܚܝܠܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܕܟܠ . ܘܡܙ̣ܕܗ̣ܪ ܐܦ ܒܟܘܬܪܗ ܕܗܢܐ
JnDalya:Epist . ܘܛ̇ܥܐ Xܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܟܕ X ¹X ¹ܬܡܝ̣ܗ ܘܬ̇ ܟܠ ܦ̇ܗܐ . ܡܢ ܫܠܝ ¹¹ܡܫ̇ܬܬ ܩ X ¹ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܚ̇ܝܠܐ ¹²ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings ܡܬܐܡܙܢ̈ ܝ 1X 1 2 77ܡܐ ܪܡܬܦXܫ ܡܢܗ̇ X 3 X194dd 18ܝX XX ܟܠ . 1dd 21 X183dd 11ܝX dd XX 8 4ܬܚ̇ܡ ܝ X XX 11 3 4ܠܗܠ ܡܢ
Eph:madCarNis ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܙܕܩܬܐ̈ ܐܘܙܦܬ ܠܦ̇ܪܥ ܟܠ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܩܪܬ ܟܠ ܘܥܡܠܝܗܘܢ̈ [35] 4ܨܠܘܬܐ ¹⁰ܒܓܘ ܦܘܡܗ ܩܪܒܬ ܠܫܡ̇ܥ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܒ ܐܬܚܘܝܬ̤ ܕܩܘܕܫܐ ܫܘܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܟܠ ܚܠܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܥܒ̇ܕܝܢ3 ܘܩܘܕܫܐ ܂ ܗܐ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ