simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden ܡܕܡ ܩܢܐ ܒܩܢܘܡܐ XXX ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒ̇ܐ ܥܒ̇ܕ ܕܨܒܝܢܗ ܗܘ ܟܠ ܗܘ ܥܬܝܪ ܐܚܝ̈ ܘܫܘܠܛܢܗ ܪܒ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܟܕ ܡܕܡ ܠܝܬ ܒܩܢܘܡܐ
JnDara:OnOfferings ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܠܢܝܐ̣̈ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܫܒ̇ܩ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ̣ ܐܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܚܝܬ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܂ ܝܕܝܥܝܢ ܝܝ ܐܢܘܢ ܟܐܡܬ ܟܠ · ܘܠܡ̇ܢ ܕܦܝܣܐ ܦܝܣܐ ܂ ܘܠܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ 7ܟܘܠ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܡܪ ܐ ܝܫܘܥ ܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ
JacSer:memJephDaught ܥܡܡܝܢ̈ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܘܟܕ ܙܟܘܬܐ ܛܥܝܬ ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܢܨܚ ܒܚܪܝܒܐ̈ ܘܗܦܟܬ ܕܬܐܬܐ ܒܥܘܫܢܐ ܩܫܬܗ ܟܕ ܙܟܝܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܣ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܦܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܣܥ̣ܪܘ ܡܫܝܚܐ ܘܝܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܥܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
JacSer:Epist X 1ܛܘܪ ܕܪܡ̇̈ ܘܬܚܝܬ ܟܠ 1ܐܝܠܢ ܕܥ̇ܒܝܛ ܂ ܘܐܬܩܛܪ ܬܓܐ ܟܠ ܛܘܪܐ̣̈ ܂ ܐ ܟ ܥܢܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ ܂ ܘܣܝ̇ܡܐ ܒܣܡܐ̣̈ ܂ ܥܠ
Tim1:Epist ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܚܝܘܬܗ̇ ܂ ܝ ܂
Chrys:ComJohn1 XܒܝܢXܒܐ ܡXܠܐ ܝX ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܘ ܣܘܚܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܗܢܘܢ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ .
Ath:ExposPs ܟܡܐ ܕܨܒ̣ܐ ܥܒ̣ܪ . . ܢܦܬܟܪܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܥܒܕ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ . ܐܝܟܐ ܗܘ ܐܠܗܗܘܢ . ܐܠܗܢ ܕܝܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ .
AbbaIs:Ascet ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܕܩܡܬܘܢ ܥܡܗ Xܢ ܒܫܘܒܚܗ . ܟܠ ܠܢ ܥܡ ¹0ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ̣ ܘܐܘܬܒܢ ¹¹ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ
JulRom ܓܒܝܢ̈ . ܘܗܫܐ ܢܚܙܐ ܢܦܫܢ ܘܢܐܨܿܦ ܕܩܪܣܢ ܕܠܡܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܘܗܐ ܬܘܒ ܐܦ   ܫܒܘܼܪ . ܒܚܝܠܐ ܕܣܓܝ ܡܢ ܕܝܠܢ ܣܝܡ ܥܠܝܢ ܡܢ
Eph:madVirg ] 2ܫܠܝܡܘܢ ܛܥܐ-- -- -- -- -- ²[ ]ܡܪܢ ܐܬܪܟܢ ܨܝܕ ܟܠ ܠܨܘܬܐ ܕܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ XX ܥܘܢܝܬܐ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܚ̇ܟܡ
Chron1234 ܓܒܝܢ̈ ܡܬܚܐ ܕܝܪܚܐ̈ ·ܛ· ܃ ܘܐܬܠܨܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܓܘܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܣܓܝܐܐ ܘܫܪܘ ܥܠ ܚܠܒ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܬܪܥܐ ܬܡܢܝܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܘܝܢ ܇ ܘܟܠ ܪܫ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܒܓܘ ܬܪܥܐ ܟܠ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ . ܘܝܢ ܡܝܢXܐ̈ XܝܝX ܙ X-- XXX ܩܝܝ ܟܕ ܒܥܒܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܠܬܐ ܐܘ ܒܥ̇ܒܕܐ ܆ ܟܠܗܝܢ̇ ܟܠ ܛܥܝܘܬܐ ܚ̣ܕܝ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܝܟ ܣܝܡ ܡܟܣܐ ܫܠܝܚܝܐ :
JulRom ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ ܘܒܐܝܕܝ̈ ܟܘܡܪܐ̈ ܡܫܡܗܐ̈ ܘܝܩܝܪܐ̈ ܕܙܘܣ ܟܠ ܘܩܕܝܫ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܣܡܟ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܬܫܡܫ ܠܐܠܗܐܼ
IsaacNin:memColl ܟܡܐ ³⁹ܕܡܫܬܘܫܛ ܐܢܫ ⁴⁰ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܇ ܘܡܪ ܓܫ ܒܐܠܗܐ ܠܘܬ ܟܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܙܘܥܐ̈ ܪܡܝܣܐ̈ . ܗܟܢܐ ܘܒܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܇
BarEbr:CandSanc ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠ . . ܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܕܘ̇XX ܠ . ܓܒܪܐ ܡܪܐ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝ . ܘܬܘܒ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܡܕܡ ܇ X ܝ X ܕܒܗ ²ܢܗܘܐ ܟܠ ܡܛܝܒܐ̈ ܒܟܘܠ ܡܠ ܐ ¹ܕܫܡܥܝܢܢ ܘܒܟܠ ܥܒ̇ܕ XXX X ¹ܩܕܡܝ ܡܢ