simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishRevDeadMan ܕܪܝܢ̈ ܗܘܬ ܡܒܘܥܐ ܘܫܪܝܬ ܓܣܝܐ ܟܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܟܕ ܡܝܬ ܡܪܢ ܟܠ ܡܝܬܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܠܡܫܒܚܘ ܫܝܘܠ ܨܡܪܬܐ ܕܒܠܥܬ ܟܡܬ ܥܠ
EliaNis:Chron ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܠܒ̣Xܟܝܐ ܠ̣ܛ . ܐ . ܘ ܠܘܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܠܗܗ ܟXܠܗ ܇ ܟܠ ܠܗ ܟܠܝܠܐ Xܫܪܪܐ ܇ ܟܕ ܗܟܢܐ ܕܢ̣ܝܚܐܝܬ ܙ . ܟܐ ܇ ܘܡܢ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܥܡܡܝܢ̈ 15ܩܡ ܗܘܐ ܣܒܐ ܥܠ ܛܘܪ ܣܝܢܝ ܘܒܟܢܘܫܬܐ ܬܡܗ ܗܘܐ ܟܠ ܥܡܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ ܥܡܘܕܐ ܗ̇ܘ ܕܥܢܢܐ ܕܩܦܣ ܛܠܠܗ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܫ̣ܩܠܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢܗ̇ ³ . ܘܗܠܝXܢ ܪܫ̣ܡܢ ܆ ܟܕ ܠܘ ܟܠ ܒܗ̇ ܒܚܫܡܝܬܐ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܫܪܪܐ ܆ ܕܐܦ ܐܟܠ̣ܢ ܘܣܒ̣ܥܢ ܥܡ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch ܕܘܟ ܐ . ܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܠ X ܛܒܝܒܘܬܗ̇ ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ
SevAnt:CathHom XX X X ܦܪܘܣ ܆ ܕܟܢܝܟܐܝܬ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܝܒܐ ܐܡܗ ܕܦܪܘܩܢ ܆ ܟܕ ܟܠ . ܟܕ ܓܝܪ ܝܓܐ ܡܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܚܠܘܠܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܟܝܬ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܣܪ ܇ ܘܬܘܒ : ܕܟܠ ܠܡ ܕܢ̣ܥܒܕ ܗܠܝܢ ܢ̣ܚܐ ܒܗܝܢ ܇ ܘܬܘܒ : ܟܠ ܡܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܡ̇ܥܒܕܐ ܗܘܬ : ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܠܡ ܓܝܪ ܠܐ ܡܙܕܕܩ
SevAnt:CathHom . ܒܥܠܡܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܆ ܠܐ ܐܝܬ ܢܘܪܐ ܡܘܩܕܢܝܬܐ ܇ X ܟܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܆ ܘܢܗܘܐ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܘܐ . ܒܟܠ . ܘܥܠ
Nars:memCreat ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܓܒ̇ܠ ܐܢܐ ܠܗ ܘܢ̇ܦܚ ܐܢܐ ܒܗ . ܟܠ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܡܒܝܐܢܐ ܃ ܢ̇ܣܒ ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ
PhiloxMab:epMonksSen ܦܓܪܐ ܇ ²ܘܢܦܫܗ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܇ X ܟܠ ܘܐܬܚ̇ܕܬ ܇ ܘܝܗܒ ܡܪܝܐ ܗܢܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܦܓܪܗ ܠܡܘܬܐ ܚܠܦ
SilwQard:ScholUrmApp . ܘܬܘܒ ܕܠܗ ܠܢܡܘܣܐܘܠܝܘܠܦܢܐܐܚܪܢܐ̈̈ ܫܚܠܦܬܐXܐܢܘܢ ܟܠ ܕܡܣܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܐ̈ ܘܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
P:Gen [AB] ܒܝܫܐ : ܢܒܪܟ ܠܛܠܝܐ̈ . ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܝ ܒܗܘܢ : ܘܫܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܟܠ ܕܬܪܣܝܢܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܡܠܐܟܐ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ
AntiTriThWrit ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆ ܐܘ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܡܐ ܕܚܕ ܟܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܐ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ : ܠܒܪ ܡܢ
SermHolyWeek ܕܥܒܕ ܕܕܠܐ ܟܝܢܗ ܐܨܛܥܪ 657ܟܕ ܒܟܝܢܗ ܕܠܐ ܨܥܪܐ ܗܘ ܟܕ ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܚܘܐ ܗܘܐ ܗܕܐ ܕܐܣܓܝ ܐܬܡ̇ܟܟ ܗ̣ܝ ܪܒܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܟܘܢܝܐ̈ ܘܫܘܡܗܐ̈ ⁵⁴ܡ̇ܟܝܢ ⁵⁵ܡܢ ܪܒܘܬܟ . ⁵⁵ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ ܟܠ ⁵¹ܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬ X²ܐ̣ܡܪܬ X ⁵ܕܕܠܐ ܫܡ ܐ̇ܝܬܝ ܝ . ⁵ܡܟܝܠ
P:John [AB] ܗܘ . ܘܗܘ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ . ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܡܠܠ . ܗܘ ܕܡܢ ܟܠ ܗܘ ܘܠܐ ܠܡܪܒܐ ܂ ܘܠܝ ܠܡܒܨܪ . ܗܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ