simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܦܪܘܣ ܠܐܬܪܗ ܕܗ̇ܘܕܙܟ̣ܐ ܘܠܫܘܠܛܢܗ ܥܒ̇ܪ . ܘܚ̇ܙܐ ܠܗ ܟܠ . ܐܘ ܐܝܟ ܐܡܬܝ ܕܐܢܫ ܠܛܪܘܢܐ ܢܒܥܐ ܕܢܚ̣ܙܐ ܕܐܣܝܪ . ܡܢ
JnDalya:Epist ܀ 3ܨ ܠܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐ̇ܡܪ ¹⁸ܕܟܝܘܬܐ ܕ ܗܘܢܐ : ܗ̇ܝ ܕܙ ܘܥܐ̈ ܟܠ ܠܝܘ ܡܨ̇ ܠܐ ܗܢܐ : ܕ ܗܢ ܐ ܟܠܗ ܪ ܘ̇ܐ ܒܫܘܦܪ ܗ ܕܚܬ ܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܒܣܪ . X ܘܐܫܬܚܪ ܢܘܚ ܘܕܥܡܗ ܒܩܒܘܬܐ ܀ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܘܢܬܒܪܘܢܝܗܝ ܠܬܪܥܐ ܕܩܒܘܬܐ . ܘܗܘ̣ܐ ܛܘܦܢܐ . ܘܣܦ
SilwQard:ScholUrmApp ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ . ܡܬܚ̇ܡܝܢ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܠܗ . X ܒܪX ܩܠܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܟܠ X| ܨܒܘܬܐ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ̈ ܒܝܕ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܫܝẌ ܕܥܠ
P:Cor [AB] ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܁ ܘܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܣܐ ܟܠ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܠܕܘܟܪܢܝ .
LiberGrad . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܪܢ ܕܗܢܐ ܓܢܣܐ ܕܤܛܢܐ ܘܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܢܦܩ ܟܠ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܫܪܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܘܡܬܚܝܒܝܢ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܚܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܨܠܝܒܐ ܥܦܩ ܒܚܢܢܗ . ܘܐܝܟ ܒܝܫܐ ܒܙܚܘܗܝ ܒܝܫܐ̈ : ܕܠܢ ܟܠ ܢܚܣܘܟ : ܡܢ ܢܓܕܘܗܝ̈ ܕܒܥܠܕܪܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܡܙܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܪܒܘܬܗ ܥܠܝܬܐ̇ ܂ ܒܥܠܡܗ ܚܕܬ ܐ ܘܒܢܘܗܪܗ ܥܠܝܐ ܘܪܒܐ ܟܠ ܘܒܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ̇ ܂ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܡܪܝ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܃ ܒܪܗ ܕܡܪܐ
SynWestSyr . ܒܬܪܗ ܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܫܘܟܐ ܗܘ ܠܢ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܐܝܡܡܐ 34 ܒܗܢ ܥܕܢܐ ܕܐܬܓܙܝܢ ܟܠ 33 ܫܝܢܟ ܐܫܘܕ ܥܠ ܠܒܢ ܘܒܗܝܠܘܬܟ ܥܠ ܙܘܥܝܢ̈ . ܕܠܠܝܐ ܕܥܠ
JacSer:memPraisTab ܒܪܝܬܐ̈ ܟܫܝܪܐܝܬ : ܘܐܢܬ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܡܐܢܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܒܣܪܢ̈ ܡܢ ܫܘܦܪܝܗܝܢ̈ ܀ ܗܐ ܪܗܛܢ̈ ܠܟ
LiberGrad ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ ܗܘ : ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܟܠ ܡܐ ܕܚܦܝܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܀ ( 2 )
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬ ܢܒܢܐ ܥܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢX ¹ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܟܠ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܗ ܡܣܬܝܟ
Chron1234 ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܀ ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܆ ܒܫܥܬܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܝܡܡ̇ܐ̈ ܂ ܘܥܠ ܦܪܚܬܐ̈ ܘܒܥܝܪܐ̈ ܂ ܘܥܠ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܘ ܡ̇ܦܩܝܢ ܒܣܦܘܬܗܘܢ̈ ܇ ܟܕ ܟܐܡܬ ܚ̇ܝܓܝܢ ܟܠ . ܟܕ ܫܡ ܦܪܘܫ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܘܠܐ ܩ : ܢܛܝܢ ܆ ܝܗܝܗ ܕܝܢ ܆ ܘܠܐ
IšoAdiab:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܬܬܥܕܪ ܡܢܗ ܒܟܠܙ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܒܟܠܥܕܢ ܂ ܟܠ ܟܠ ܡܪ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܃ ܬܚܝܬ 1ܛܠܠܐ ܕܒܛܝܠܘܬܗ ܬܗܘ ܡܣܬܪ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܨܐ ܟܠ ܂ ܕܚܝܠܐ ܂ ܛܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܫ̇ܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܣ̣ܩܘ ܥܠ ܐܒܐ ܂ ܟܬܒ̣ܘ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܃ ܩܕ ܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܚܝܕ
Eph:madChurch ܟܕ ܠܐ ܫܐ̣ܠܢܝܗܝ X ܟܡܐ ܟܝܬ ܢܬܠ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܛܪ ܗ̇ܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܣ̇ܗܕ X . ܕܗܢܘ ܐܠܗܢ ܐܝܬܘܗܝ ⁷ܐܠܗX ܩܘܫܬܐ ܕܝܗ̣ܒ ܠܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܟ . ܐܢܗܘ ܕܐܢܫ ܢܚܙܐ . ܡܐ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܟܠ |ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܡܨ ܒܬ X ܘܡܒܪܩ . X ¹ܒܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܡܢ
SergStyl:epLuqJew ܨܠܡ ܘܟܠ ܕܡܘ ܇ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ ܇ ܘܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܡܢ ܟܠ ܘܕܡܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܓܢܣ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܢܡܘܣܐ . ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܠܟ