simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܛܘܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܟܠ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܚܘܒܐ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܓܠܥܕ ܟܠ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܟܠ ܪܘܪܒܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ . ܘܣܡܬ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܙܝܬܐ ܒܪܝܫܗ̇ ܗܝ ܘܚܒܪܬܗ̇̈ . ܘܐܬܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܚܬܐ ܠܪܝܫ ܣܘܬܐ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ ܟܠ ܬܪܒܐ ܠܝܩܕܐ̈ ܫܠܡܐ̈ . ܟܠ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܥܠ ܕܚܠܝܟ̈ ܬܚܣܐ . ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܪܒܐ ܠܝܩܕܐ̈ ܫܠܡܐ̈ . ܘܐܝܢܐ ܕܕܚܠ ܠܡܪܝܐ . ܪܒ ܗܘ ܠܘܬܗ ܟܠ ܬܚܣܐ . ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܟܠ ܕܒܚܬܐ ܠܪܝܫ ܣܘܬܐ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ