simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܕܘ . ܘܐܥܫܢܘ ܟܠ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܡܥܪܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܪܕܢܢ . ܘܝܪܬܘ ܟܠ ܛܘܪܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ . ܟܠ ܓܒܪ ܕܫܕܐ ܒܩܠܥܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܕܝܢܬܐ : ܘܪܗܛܘ ܟܠ ܥܠܝܡܝܗܘܢ̈ ܘܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܝܗܘܢ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ ܟܠ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܗܫܐ ܐܦܠܐ ܟܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܨܝܡܐ ܗܘܬ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܐܪܡܠܘܬܗ̇ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܫܡܥܬ ܝܗܘܕܝܬ ܟܠ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ . ܟܠ ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܬܓܡܝ̈ : ܢܫܬܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܠܗܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܪܒܗ . ܘܬܦܩܘܢ ܟܠ ܓܒܪ ܚܝܠܬܢ ܠܒܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܬܐܙܠܘܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܕܥܡܪܝܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܟܝܠ ܚܘܐܝܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܟܠ ܕܥܒܕܬ : ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܚܝܘܕ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܦܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛܢܝܗܘܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܥܒܝܕܬܗ̈ . ܥܘܠ