simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
ChronMin ܆ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܬܗܘ̣ܐ ܝܕܝܥܐ
ChronMin ܟܕ ܦܪܫ ܡܢ ܟܠ ܂ ܗܘܢ ܗܝܪܐܩܠܝܕܐ̈
ChronMin ܂ 2ܒܛܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ
ChronMin ܃ ܐܣܬ̇ܚܦ̇ܬ ܠܗ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܟܕܘ
ChronMin ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ
ChronMin ܡ̣̇ܫܠܛ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܠ ܥܩܬܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈
ChronMin ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐ̣ܬܘ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܣܠܩ
ChronMin ܝܝ ܙ · ܟܠ ܕܡܬܚܪܚܪ ܥܠܝ ܂
ChronMin ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܗܟܢ ܟܠ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ ܫܦܪܬ̣
ChronMin ܗܕܐ ܕܟܬܒ̣ܢܢ XܡܢXܝ ܟܠ ܐܠܦܐ ܚܕܝܢܐ̈ ܚܕ
ActsMiaphysites ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ
ActsMiaphysites ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ
ActsMiaphysites ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ
ActsMiaphysites ܃ 7ܘܢܣܬ̇ܡܟܘܢ Xܝܠ ܟܠ ܩܝܣ ܃ ܃
ActsMiaphysites ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܝܢ̈ ܝ ܃
ActsMiaphysites ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܇ ܟܠ ܨ̇ܒܘ ܕܩ̇ܪܒ ܠܘܬܗ̇
ActsMiaphysites ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ
ActsMiaphysites ܪܗ̣ܛܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ
ActsMiaphysites ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ