simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܦܪܘܣ ܬܗܘ̣ܐ ܝܕܝܥܐ ܆ ܂ ܕܓ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܐ ܬ ܒܗ ܟܠ ܐܢ ܢܬܠ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܃ ܕܥܒ̣ܕܬ ܕܓܠܘܬܐ ܒܩܢܘܢܐ ܆ ܗܕܐ ܡܢ
ChronMin ܂ ܗܘܢ ܗܝܪܐܩܠܝܕܐ̈ ܝ ܗ̣ܘ 3ܠܗ ܃ ܘܐܙܠ ܥܡܪ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܬܩ̇ܪܐ ܗܘ̤ܐ ܡܐܩܕܘܢ ܒܪ ܙܘܣ ܘܒܪܗ̇ ܕܬܘܐ ܐ ܃ ܟܕ ܦܪܫ ܡܢ
ChronMin ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ [ܕܥ[ܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܕܡܩܕܘܢܝܐ̣̈ ܂ 2ܒܛܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈
ChronMin ܟܠܗ ܡܢ ܟܕܘ XܘXܐܬܒ̇ܛܠܬ ܃ 1ܗܝ̇ [ܕܝܢ ]ܕܝܘܢܝܐ̈ ܪ-ܚܕܬ ܟܠ ܘܫܥܒܕ̇ܬ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ [ܐܪܝܟ[ܐ ܃ ܐܣܬ̇ܚܦ̇ܬ ܠܗ̇
ChronMin ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
ChronMin ܥܩܬܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܠ ܬܫܢܝܩܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܟܠ ܂ ܘܠܐ ܫ̇ܠܐ ܘܠܐ ܥ̇ܒܪ ܡܢܗܘܢ ܂ ܗܪܟܐ ܡ̣̇ܫܠܛ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ
ChronMin ܐܬܪܘܢ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܣܠܩ ܡܢܝܢܗܘܢ ܠܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܟܠ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐ̣ܬܘ ܡܢ
ChronMin ܕܡܬܚܪܚܪ ܥܠܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܘܪܣܝܐ ܘܪܫܢܘܬܐ ܡܬܚܪܝܢ ܂ ܟܠ ܐ ܃ ܠܗܘܢ ܠܩܛܪܓܢܝ̈ ܡܘܬܒ ܐܢܐ ܕܝܢܝ̈ ܂ ܘܡܩܒܠ ܐܢܐ ܝܝ ܙ ·
ChronMin ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ ܫܦܪܬ̣ ܠܗ ܗܕܐ ܂ ܘܐܝܬܝ ܒܬܪ ܗܟܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܡܢ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܝܠܕܬ̣ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܗܟܢ
ChronMin ܐܠܦܐ ܚܕܝܢܐ̈ ܚܕ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܫܚ ܘܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚ̇ܫܚܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܟܠ ܝܝ ܂ ܥܠܝܦܬ̈ ܐ ܂ 5ܘܣ̇ܦܩ ܥܠ ܗܕܐ ܕܟܬܒ̣ܢܢ XܡܢXܝ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
ActsMiaphysites ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܟܠ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂
ActsMiaphysites ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܟܠ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܝ ܘܢܨ̣ܛܠܘܢ ܠܟܠ ܪܘܚ ܃ 7ܘܢܣܬ̇ܡܟܘܢ Xܝܠ
ActsMiaphysites ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܕܡܚܣܕܐ ܚܟܡܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠ Xܝܠ ܟܠ ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܨ̇ܒܘ ܕܩ̇ܪܒ ܠܘܬܗ̇ ܃ ܟܝܢܐ X 1ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܓܘܢܗ̇ ܟܠ ܕܐܡܬܝ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢ̇ܟ̣ܐܝ ܃ 1 ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܇
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ ܕܢܚܫܐ ܐܘ ܝ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܕܗܒܐ ܇ ܠܐ ܟܠ ܠܘܝܬܗ ܂ ܒܕܫ̇ܠܡ 3ܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܂ ܠܡܕܒܪܐ ܠܟܪ ܟܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܘܛܢ̣ܢܗ ܕܓܒܪܐ ܆ ܪܗ̣ܛܘ ܠܘܬܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܟܠ ܫܥܒܕܘ ܠܣܘܓܐܗ̇ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ