simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Num [AB] ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܘܬܟܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܡܘܫܐ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܩܕ ܟܠ ܘܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ .
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܫܥܒܕ ܬܚܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܡܐ ܕܐܡܪ ܕܝܢ ܂ ܕܟܠ ܡܕܡ ܟܠ ܬܚܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܐܚܪܝܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܬܒܛܠ ܂ ܡܘܬܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܟܠ ܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܬܘܟܠܢܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܒܐ ܕܚܝ ܛܒ ܗܘ ܟܠ ܒܝܫܬܐ ܒܠܒܗܘܢ ܘܒܚܝܝܗܘܢ̈ . ܘܚܪܬܗܘܢ ܠܘܬ ܡܝܬܐ̈ .
P:ApocBar [AB] ܥܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܕܠܐ ܕܫ ܠܙܪܥܗ ܕܝܥܩܘܒ ܗܘܝܘ ܟܠ ܗܟܝܠ ܐܬܝܢ̈ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܚܘܢ ܡܢܗ̇ .
P:Deut [AB] ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܟܘܢ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ . ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܟܠ : ܘܬܐܪܬܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܪܘܪܒܝܢ ܘܥܫܝܢܝܢ ܡܢܟܘܢ .
P:Num [AB] ܕܢܩܛܘܠ ܢܦܫܐ : ܥܠ ܦܘܡ ܣܗܕܐ̈ ܢܬܩܛܠ ܩܛܘܠܐ : ܘܣܗܕܐ ܚܕ ܟܠ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܠܥܠܡ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܡܥܡܪܟܘܢ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܪܥܝܢܗ ܆ ܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܁ ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܐܦ ܒܚܘܣܢܐ ܚܨܕ . ܘܡܢ ܕܙܪܥ ܒܒܘܪܟܬܐ ܆ ܒܒܘܪܟܬܐ ܢܚܨܘܕ .
P:Isa [AB] ܕܢܫܬܟܚ : ܢܬܕܩܪ . ܘܟܠ ܕܢܬܬܘܣܦ : ܢܦܠ ܒܚܪܒܐ . ܟܠ ܠܗ̇ ܡܟܢܫܢܐ . ܐܢܫ ܠܥܡܗ ܢܬܦܢܘܢ : ܘܓܒܪ ܠܐܪܥܗ ܢܥܪܩܘܢ .
P:Lev [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܚܘܬܐ : ܢܗܘܐ ܛܡܐ : ܡܛܠ ܕܛܡܐܐ ܗܘ : ܟܠ ܢܗܘܐ ܦܪܝܥ : ܘܥܠ ܣܦܘܬܗ̈ ܢܬܥܛܦ : ܘܛܡܐܐ ܢܩܪܐ ܢܦܫܗ .
P:John [AB] ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܗ ܂ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ . ܐܠܐ ܟܠ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܟܠ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܢܨܗܐ .
P:3Macc [AB] ܐܬܪ ܕܝܢ ܕܢܫܬܟܚ ܒܗ ܝܗܘܕܝܐ ܕܡܛܫܝ ܆ ܢܗܘܐ ܝܩܕ ܒܢܘܪܐ . ܟܠ ܩܣܪ ܆ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܟܣܦܐ . ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܟܠܝܠܐ ܢܩܒܠ .
P:Luke [AB] ܓܝܪ ܕܒܚܫܘܟܐ ܐܡܪܬܘܢ ܆ ܒܢܗܝܪܐ ܢܫܬܡܥ . ܘܡܕܡ ܕܒܬܘܢܐ̈ ܟܠ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܟܣܐ ܂ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ ܆ ܘܠܐ ܕܡܛܫܝ ܂ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ .
P:Ecclus [AB] ܒܝܫܬܐ ܘܡܪܚܘܬܐ ܣܢܐ . ܘܠܐ ܢܬܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ . ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܬܐܡܪ ܕܗܘ ܐܬܩܠܢܝ . ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܗܢܝܢܐ ܒܒܪܢܫܐ ܥܘܠܐ .
P:Lev [AB] ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ : ܠܐ ܬܩܪܒܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܠܨܒܝܢܐ . ܟܠ : ܕܟܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ : ܡܢ ܬܘܪܐ̈ ܘܡܢ ܐܡܪܐ̈ : ܘܡܢ ܥܙܐ̈ .
P:Rom [AB] ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܟܬܒ ܆ ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܘ ܕܝܠܢ ܐܬܟܬܒ . ܟܠ ܫܦܪ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܕܚܣܕܐ ܕܡܚܣܕܢܝܟ̈ ܢܦܠ ܥܠܝ .
P:Ecclus [AB] ܐܘܨܪܝܗ̇̈ ܬܡܠܐ ܚܟܡܬܐ . ܘܣܝܡܬܐ̈ ܡܢ ܥܠܠܬܗ̇̈ . ܪܝܫ ܟܠ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܛܘܒܐ ܡܪܘܝܐ ܡܢ ܣܘܓܐܬ ܥܠܠܬܗ̇̈ .
P:Ecclus [AB] ܡܐܟܠܐ ܡܩܒܠܐ ܢܦܫܐ . ܒܪܡ ܐܝܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܟܠ ܕܐܪܥܐ : ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ .
P:John [AB] ܫܒܫܬܐ ܕܒܝ ܦܐܪܐ̈ ܠܐ ܝܗܒܐ ܆ ܫܩܠ ܠܗ̇ . ܘܐܝܕܐ ܕܝܗܒܐ ܟܠ ܢܐܙܠ ܡܟܐ ܀   ܐܢܐ ܐܢܐ ܂ ܓܦܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܐܒܝ ܗܘ ܦܠܚܐ .
P:TweProph [AB] ܕܢܛܪܝܢ ܕܚܠܬܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܫܒܩܝܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܠܡܪܝܐ ܐܬܕܟܪܬ : ܘܥܠܬ ܩܕܡܝܟ ܨܠܘܬܝ ܠܗܝܟܠܟ ܩܕܝܫܐ .
P:Lev [AB] ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܢܐܟܠܘܢܗ : ܩܝܡܐ ܗܘ ܠܥܠܡ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ ܟܠ ܩܘܪܒܢܝ̈ : ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܗܘ : ܐܝܟ ܚܛܗܐ ܘܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܢܚܠܐ̈ ܪܡܝܢ ܒܝܡܐ . ܘܝܡܐ ܠܐ ܡܬܡܠܐ : ܠܐܬܪ ܕܐܙܠܝܢ ܟܠ . ܡܬܟܪܟܘ ܡܬܟܪܟ : ܘܐܙܠ ܪܘܚܐ . ܘܠܚܕܪܬܗ̈ ܬܐܒ ܪܘܚܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܢܡܠܠ ܘܢܐܡܪ : ܚܙܝ ܗܢܐ : ܚܕܬ ܗܘ . ܟܒܪ ܗܘܐ ܡܢ ܠܥܠܡܝܢ ܟܠ . ܘܡܐ ܕܐܬܥܒܕ : ܗܘ ܡܬܥܒܕ . ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܚܕܬ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܫܟܚ ܐܝܕܟ ܠܡܥܒܕ ܒܚܝܠܟ : ܥܒܕ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܒܕܐ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܝ ܡܢܬܟ ܒܚܝܐ̈ ܘܒܥܡܠܟ ܕܐܢܬ ܥܡܠ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܚܠܒܐ ܗܘ : ܠܐ ܡܦܣ ܒܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܁ ܟܠ ܠܟܘܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܥܠ ܚܠܒܐ ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ .
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܟܐ ܗܘ ܠܕܟܝܐ̈ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܣܝܒܝܢ̈ ܘܠܐ ܟܠ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܁ ܘܠܦܘܩܕܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܣܢܝܢ ܫܪܪܐ .
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܕܝܢ ܒܐܣܟܡܐ ܘܒܛܟܣܐ ܢܗܘܐ ܀ ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܟܠ ܛܢܘ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܠܡܬܢܒܝܘ ܆ ܘܠܡܡܠܠܘ ܒܠܫܢܐ̈ ܠܐ ܬܟܠܘܢ .
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܒܩܘ ܆ ܘܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕܘ . ܘܡܢ ܟܠ ܨܒܘ ܒܝܫܐ ܥܪܘܩܘ . ܗܘ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܒܟܘܢ . ܪܘܚܐ ܠܐ ܬܕܥܟܘܢ . ܢܒܝܘܬܐ̈ ܠܐ ܬܣܠܘܢ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܝܢܐ ܕܥܒܪ ܘܠܐ ܡܩܘܐ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܠܗܐ ܠܝܬ ܒܗ . ܟܠ ܬܘܒܕܘܢ ܡܕܡ ܕܦܠܚܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܓܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܬܬܦܪܥܘܢ .
P:Luke [AB] ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ ܁ ܘܫܡܥ ܡܠܝ̈ ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܆ ܐܚܘܝܟܘܢ ܠܡܢܐ ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܡܪܝ ܁ ܡܪܝ ܇ ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀
P:Rom [AB] ܢܦܫ ܠܫܘܠܛܢܐ̈ ܕܪܒܘܬܐ ܬܫܬܥܒܕ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܐ ܟܠ . ܠܐ ܬܙܟܝܟܘܢ ܒܝܫܬܐ ܆ ܐܠܐ ܙܟܐܘܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܀
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘܐ : ܚܠܦ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܩܐܡ ܥܠ ܟܠ ܪܚܡܐ̈ ܘܢܫܟܚ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܠܥܘܕܪܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܀
P:Cor [AB] ܫܠܝܛ ܠܝ . ܐܠܐ ܠܐ ܟܠ ܦܩܚ ܠܝ . ܟܠ ܫܠܝܛ ܠܝ . ܐܠܐ ܥܠܝ ܐܢܫ ܠܐ ܟܠ ܘܐܙܕܕܩܬܘܢ ܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܘܒܪܘܚܗ ܕܐܠܗܢ ܀
P:Mark [AB] ܓܝܪ ܒܢܘܪܐ ܢܬܡܠܚ ܁ ܘܟܠ ܕܒܚܬܐ ܒܡܠܚܐ ܬܬܡܠܚ ܀ ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܟܠ ܂ ܐܝܟܐ ܕܬܘܠܥܗܘܢ ܂ ܠܐ ܡܝܬܐ . ܘܢܘܪܗܘܢ ܂ ܠܐ ܕܥܟܐ ܀
P:Mark [AB] ܕܝܢ ܕܢܫܩܝܟܘܢ ܁ ܟܣܐ ܕܡܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ : ܒܫܡܐ ܕܕܡܫܝܚܐ ܟܠ ܥܠܝ ܕܒܝܫ . ܡܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܠܘܩܒܠܟܘܢ ܂ ܚܠܦܝܟܘܢ ܗܘ ܀
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܫܠܝܛ ܠܝ ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܩܚ . ܟܠ ܡܕܡ ܫܠܝܛ ܠܝ ܆ ܐܠܐ ܟܠ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܡܛܢܘ ܡܛܢܝܢܢ ܠܡܪܢ ܆ ܕܠܡܐ ܚܣܝܢܝܢܢ ܡܢܗ ܀
P:Phil-Phlm [AB] ܟܬܒ ܕܒܪܘܚܐ ܐܬܟܬܒ ܆ ܡܘܬܪܢܐ ܗܘ ܠܝܘܠܦܢܐ . ܘܠܟܘܘܢܐ . ܟܠ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢܚܟܡܘܢܟ ܠܚܝܐ̈ ܁ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀
P:Matt [AB] ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܢܫܪܐ ܚܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܆ ܘܢܠܦ ܟܠ ܚܕܐ ܐܘ ܚܕ ܣܪܛܐ ܆ ܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܟܠ ܢܗܘܐ ܀
P:Matt [AB] ܗܟܝܠ ܕܫܡܥ ܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܆ ܢܬܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܟܠ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܝܕܥܬܟܘܢ . ܐܪܚܩܘ ܠܟܘܢ ܡܢܝ ܆ ܦܠܚܝ̈ ܥܘܠܐ ܀
P:Matt [AB] ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ . ܐܦ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܝܠܘܕܐ̈ . ܐܝܢ ܐܒܝ ܆ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܩܕܡܝܟ ܀
P:Heb&CathEpist [AB] ܚܕܘܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܇ ܟܕ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܠܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܪܒܢ̈ ܕܙܪܝܥܢ̈ ܒܥܡܡܐ̈ ܂ ܫܠܡ ܀
P:Luke [AB] ܡܢ ܕܫܪܐ ܐܢܬܬܗ ܘܢܣܒ ܐܚܪܬܐ ܂ ܓܐܪ . ܘܟܠ ܡܢ ܕܢܣܒ ܫܒܝܩܬܐ ܟܠ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ ܆ ܐܘ ܐܬܘܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܬܥܒܪ ܀
P:Matt [AB] ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ ܕܬܛܪܘܢ ܇ ܛܪܘ ܘܥܒܕܘ . ܐܝܟ ܟܠ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܘܫܐ ܝܬܒܘ ܣܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܆
P:Ecclus [AB] ܕܫܐܠܝܢ ܒܫܠܡܗ ܘܫܬܝܩ : ܗܘ ܗܘ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ . ܫܐܠܬܐ ܕܫܠܡܐ ܟܠ ܕܣܝܡܬܐ̈ ܕܥܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܒܛܠ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ . ܨܚ ܐ
P:Ecclus [AB] ܕܫܒܩܝܢ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ : ܒܗ̇ ܢܦܠܘܢ . ܘܒܗܘܢ ܬܐܩܕ ܢܘܪܐ : ܟܠ . ܒ ܠܐ ܬܐܩܕ ܒܙܕܝܩܐ̈ . ܘܙܠܝܩܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܢܘܩܕܘܢܟ . ܓ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܒܪ ܟܝܢܐ ܐܦ ܒܪ ܕܡܘܬܐ . ܐܦ ܒܪ ܟܝܢܐ ܐܫܬܡܗܢ ܕܝܢ ܟܠ ܒܪܝܟ ܐܠܗܐ تبارك الله ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ ܀ </lemma><lemma> ܒܪ ܟܝܢܐ ܘܒܪ ܕܡܘܬܐ
P:Ecclus [AB] ܡܬܠܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܘܐܘܚܕܬܗܘܢ̈ : ܟܬܝܒܝܢ ܒܣܦܪܐ ܗܢܐ . ܚ ܟܠ . ܘ ܝܬܒܝ̈ ܓܒܠ ܘܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܥܡܐ ܣܟܠܐ ܕܝܬܒ ܒܫܟܝܡ . ܙ
P:Deut [AB] ܒܘܟܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܒܬܘܪܝܟ̈ : ܘܒܥܢܟ̈ ܕܟܪܐ : ܩܕܫ ܠܡܪܝܐ ܟܠ ܫܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܨܚ ܝܓ
P:Gal-Eph [AB] ܡܠܐ ܣܢܝܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ ܆ ܐܠܐ ܐܝܕܐ ܕܫܦܝܪܐ ܘܚܫܚܐ ܟܠ ܘܢܦܠܘܚ ܛܒܬܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܠܡܬܠ ܠܡܢ ܕܣܢܝܩ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܠܕ
BarBahl:SyrLex ܡܐܢܐ ܕܡܓܘܢܢ ديباج . زعم اخر انّه ثوب من صوف وكتّان ܟܠ المرصّع الملوّن باصناف الالوان الحسان ܀ </lemma><lemma> ܦܬܟܐ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ ܐܠܨ ܕܢܗܘܐ ܀ ‏ ‏ܒܙܘܥܐ ܘܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ : ܐܕܝܩܘ ܟܠ : ܕܡܢ ܡܝܬܘܬܟܘܢ ܢܘܚܡܐ ܗܘ . ‏ ‏ܥܠ ܡܫܬܘܬܟܘܢ ܗܘ ܡܟܪܙ : (
ThdrMops:ComPs ⁶ܛܒܢ̈ ܕܥܒܘܪܐ ܕܠܐ ܚܣܡ . ܚẌ ܓܝܪ X[ . . . ]ܥܒܘܪܐ . ܟܠ . ܘܒܫܘܡܢܐ ܕܚẌ ܣܒܥܟܝ . ܡܠܟܝ ܠܡ ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܣܓ ) ܝܐܬܐ (
PhiloxMab:epMonksSen ܝ ) ܗܢܘ ( ܗܢܐ ܝ̇ܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܝܐܪܙܐ ܝܐܝܠܦ ܝܐܝܠܝܕ ܟܠ ) ܐܦܠܐ ( ܐܦ </page><page> ܝ ) ܟܠܫܥ ܝܟܠܢܫ ܝܟܠܡܕܡ ܝܒܟܠܙܒܢ ܝܒܟܠܕܘܟ (
ThdrMops:ComPs ܡܕܡ ܠܡܣܥܕ̇ ܒܗ̇ܝ Xܕܒܩܢܘܡܗ ܚܘܝ̇ܢܢ ⁶⁵ ܕܥܒ̇ܕܐ ܟܠ . . . ]ܥܠܝ . ܒܕܥܬ ⁶⁵ܕܗܘܝ̇ܬ ܡܫܬܘܕܥܢܐ ) ܒܙܕܝܩܘܬܐ ⁶⁵ (
Shub:BookGifts ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܨܐ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩ ܡܢ ܐܬܪܗ ܘܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܟܠ . ܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܚܬܝܘܬܐ ܕܡܠܝܘܗ̇ ܚܫܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ . ( 2 . )
LiberGrad ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܡܪܢ ܥܡܠܗܘܢ ܕܡܬܕܡܝܢ ܒܚܫܘܗܝ̈ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܟܠ ܕܟܘ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܕܓܝܣܐ̈ ( 1 )
JacSer:memLuqJews ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬ ܒ ܕܢܬܚܢ̣ܢ ܐܝܟ ܓܝ̇ܣܐ ܐܡܝܢ . </page><page> [ ܟܠ III ( 1958 ) ܩ̇XXX¹¹ </page><page> . 303--308 ) ܝ ( II </page><page> . ( X¹ X . 3 . 1 ) </page><page>
LiberGrad ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ ܗܘ : ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܟܠ ܡܐ ܕܚܦܝܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܀ ( 2 )
DionAr:MystWritings . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ̣ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܪ . ܟܠ ܆ ܘܕܟܠܗ̇ ܟܘ̇ܠܝܘܬܗܘܢ ܕܗܘܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܩ̣ܕܡ ( 229 )
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ ܠܗܕܐ ܝܘܕ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܟܠ : ܕܡܛܠ ܚܘܒܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܬܝܩܝ ܕܚܘܒܐ̈ ܐܬܪܫܡܬ ܀ ( 24 )
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ̣ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܘܫܪܝܐܝܬ²⁴⁷ܐܝܬܘܗܝ̣ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܟܠ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ( 2¹0 )
JacSer:Epist ܟܠX </page><page> ܠܗ ܠܡܦܪܥ ܂ ܣܓܝ ܙܕܩ ܠܗ ܠܚܛܝܐ ܃ ܕܠܐ ܢܒ̣ܛܠ ܡ̇ܢ ܟܠ X - ܦܫܝܩ ܝܘ ܠܢ - ܝXܝXܘܝXܐ̈ X ܝܝXܘXX X XX - ܘܢܝܘ X XX -
PhiloxMab:TenMem ܕܢܗܝܪ ܒܙܘ̈ ܕܚܘܫܒܘܗܝ X Xܘܘ ܕ ܡܪ ܕܢܗܝܡܢܘ ܫܚܢ ܕܒܗ ܒܗܕ ܟܠ ܫܬ ܘܫܠܝܝܐ : X ̈ ܕ ܕܪܙܝ ܐ ܚܘܕ ܒܐܦܘܘܝ̈ ܕ ܝܕ ܟܚ ܪ ܙ ܕܗ ܘ › -
Eph:madVirg ܘܢܝܫܐ -- -- ܟܠ ܛ 14ܛ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- XX ܟܠ -- -- -- -- ܟܘܠ ܘܩܘܫܬܐ ]ܡܚܟܡ ¹[ܟܠ ܘܚܘܛܪܐ -- --
Eph:madVirg ܛ 14ܛ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- XX ܫܘܩܪܐ -- -- -- -- ܟܠ ܟܘܠ ܘܩܘܫܬܐ ]ܡܚܟܡ ¹[ܟܠ ܘܚܘܛܪܐ -- -- ܟܠ ܘܢܝܫܐ -- --
Eph:memHom ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ ܘܠܩܢܘܡܗX . --¹⁹ܩXX·dd--¹⁸ X XX·XX¹ ܟܠ . . ܝXX --¹¹ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ XX --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈
JnDalya:Epist : X ܟܠܐ : XX ܒܟܠ ܟܘܠܐ- : X XX XX </page><page> . XXXX ܕܝܐܝܒܝܢܢ : ܟܠ : Xܐ̇ܝܬܐ X ·ܩ ܢܚ̣ܝܘܝܢܝ XX . --⁰⁰ܐXܪܚܩ : X XX . --⁰⁰ܩ
Eph:madFaith </page><page> ܡ 8ܡܟܝܠ ܕܗ̣ܝ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܪܓܫܐ X ܒܫܐܕܐ ܝ XX ܕܐܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܪܐ ܟܠ ܬܘܕܝ ܠܐܒܘܗܝ X . -- ³ܩXX -- ²ܒܥܬܐ X¹ ܘ . ܝXXX --⁴ܡܢ
SevAnt:LuqJul ¹ܗܪܛܝܩܐ . ܘܢܙܘܥ ܕܢܐܡܪ ܕܕܚ̣ܠ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܘ ܐܝܟ ܟܠ . -- ⁸ܝXX -- ⁸ܗ̣ܘܐ . ܝX --⁷ܗܠܝܢ X --⁶ܕܒܓܪܐ </page><page>
Eph:madAbrKid&JulSaba X -- . ܢ̇ . ܝX ddX . · X1ܢ . ܝX ddܝ dd 8·10dd· X0ܝX X . X ܟܠ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܥܒܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܝܬ ܠܡܘܙܦܘ ¹⁷ X --⁸ܢܟܐ
SevAnt:madHym ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܠܘܬܟܝ ܝܠ̣̇ܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬܐ ܡܐܪܝܐܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ </page><page> ܩܟܐ - ܗ - ܙ - ܝ . - .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ Xܓܝܪ ܕܐܬܥܒܕ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܦ ⁷ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܚܒܠ ܟܠ ܐܦ ܒܟܬܒܐ ܕܫܬܐ ⁵ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ . - .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ ܣ̇ܒ ܘܕܒ̇ܥܐ ܡܫܟܚ . ܘܕܢ̇ܩܫ̈ . XiX . ܢܣ̇ܒ ܟܠ Xܢ . ܒܥܘ̣ ܘܬܫܟܚܘܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠX ܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ . . .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܫ̇ܩܠ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ ܘܠܐ ܡ̣ܦܢܐ ܠܗ ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܀ ܒܨܠܩܬܗܘܢ̈ . . . .
SynWestSyr ܓܒܪܐ ܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ ܐܘ̇ ܐܦܘܕܝܩܢܐ ¹ܝXX . ܟܠ ܥܡܕܐ Xܗܢܘܢ ܕܥܡܕܘX ³ . . . ² [XXXII] X ܩܢܘܢܐ̈ X . . .
Ath:ExposPs ܫܘܪܥܬܐ . . . ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܚܝܝܐ̈ . ܐܬܪܐ . . . ܟܠ ܦܣܥܬܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܒܩܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܩܡ . ܟܕ ܗܘܝ̈ ܡܥܠܝܬܐ̈ . . .
ActsGregPirang ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐܐ¹⁷ ܗܘܬ ܚܢܦܘܬܐ . ܘXܗܝܡܢܐ̈ ܪܦܝܐ̈ ܟܠ ܥܠ ܥܕܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܡܬܥܩܪܢ̈ ܗܘܝ . . .
SynOr ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܛܦ ܪܫܢܘܬܐ ܠܢܦܫܗ . ܘܐܦ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܟܠ ܘܫܝܠܐ ܘܣܡܘ ܠܗܘܢ ܒܚܘܨܦܐ ܝܡܝܢܐ ܣܦܝܩܬܐ . . . .
Sahd:memSolitar ¹ܒܝܬ ܬܪܥܐ̈ ܕܟܝܢܐ̈ ²ܗܘ̣ܝܬ ܦܬ̇ܚ ܘܚ̇ܙܐ . ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܘܠܐܠܗܐ ܡܫܟܚܝܢ X ܘܠܗ ܡܥܩܒܝܢ̣ ܠܕܝܠܗ ܝܪܬܝܢ ܀ [4]ܪ . .
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܝܪ ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܆ ܘܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܕܐܘ ܥܠ ܐܒܐ ܟܠ ܡ̇ܦܣ⁵ ܠܡܐܡܪ ܕܐܬܙܝܥ ܒܗ ܚܘܫܒܐ ܘܐܬܪܥܝ ܕܫܦܝܪ ܐܘܠܪ . .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܫܩܠ ܘܥܡܪ ܒܪܫܝܬܐ ܕܡܢܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܬ ܆ ܟܠ ܕܠܐܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ . ܟܬܒܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐ̇ܡܪܝܢ . .
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܠܘܬܗ ܆ ܘܟܢܐ ܐܟ̇ܠ ܘܫ̇ . ܬܐ ܟܠ X ܠܝ ܕܥܡ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܐܟ̇ܠ ܐܢܐ ܘܫ̇ . ܬܐ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ . .
SergStyl:epLuqJew ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ . ܗܫܐ ܐܩܝܡ ܠܝ ܚܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܪܥܘܗܝ̈ ܟܠ ܆ ܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ ܚܒܝܫ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ . ܘܝܬܪܘ ܠܡ ܩܨ ܝ̇ܐ . ܟܠ ܗܘܘ ܬܕܡܘܪܬܐ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܚܝܠܐ ܫܪܝܐ ܥܒ̇ܪ . .
SynWestSyr ܡܗܝܡܢܐ ܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܨܐ̇ܡ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܟܠ ܕܕܝܢܪܐ̈ ܐܘ̇ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ dddd ܝX X ¹X1 . 11ܟܛ .
ChalcedWrit ܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܦܪܝܫܐ ܘܕܝܠܝܬܐ </page><page> ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܐܢ ܟܠ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܩܝܡܐ : ܗܒܘ ܙܟܘܬܐ ܠܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ . . 13ܬܘܒ .
SevAnt:CathHom ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܥܠ ܡܢ ܣܘܢܩܢܟ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܟ . ܟܠ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܡܬܥ̇ܛܦ ܐܢܬ ܘܠ̇ܒܫ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ 1ܕܝܠܟ .
SevAnt:LuqJul ܟܠܗX . --⁸ܡܬܩܕܡܢܝܬܐX . --⁷ </page><page> ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܟܠ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܢXẌ . 1ܩܢ̇XXܝXܢ̇XX-- .
Basil:SyrHex ܐܡܬܝ ܕܢܗܘܐ ܡܛܪܐ ܥܙܝܙܐ ܒܚܘܡܐ . ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܪܥܬܐ̈ ܟܠ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐܒܐܬܪܐܕܬܒܐܣܘܒܐܬܪܐܕܐܓܘܒܛܣ 20ܗܘܝܐ .
JnDalya:Epist ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܒܬܐܘܪܝܐܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܡܪܟܒܐ ܕܥܼ ܟܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܫܼܡܥ 23 .
JnDalya:Epist ܕܔܠܙܘ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܢ̣ܣܒܘ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܟܠ ܨܗܝܐ̈ ܟܠܫܥ ܠܚܙܬܗ ܘܡܚܿܘܐ ܠܢ ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ 4 .
JnDalya:Epist ܕܐܫ̣ܟܚ ܗܠܝܢ ܐܫ̣ܟܚ ܩܝܡܬܐ ܡܩܿܕܡܬܐ . ܘܟܠ ܕܠܗܠܝܢ ܠܐ ܟܠ . ܥܒܝ̣ܕܬܐ ܒܥܿܒܘܕܗܿ ܥܿܒܘܕܗܿ ܚܿܙܝܐ ܠܩܢܘܡܗܿ 7 .
Tim1:DisputCalMahdi ܕܢܩܪܐ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܢܚܐ . 10ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܟܠ ܕܢܩܒܠ | ܟܠ . ܐܝܟ ܕܗܘ̣ ܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ 10 , 40 9ܘܡܘܣܦ .
Sahd:memSolitar ܪܗ̇ܛܝܢ ܘܠܐ ܐܝܟ ܪܗܛܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܟܠ X ܚܟܡܢ̣ ܘܠܐ ܐܝܟ ܟܠ ܕܝܠܟ ܬܟܝܒܐ ܕܒܗ̇ ܆ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܥܠܡ ܩܢܝ̣ܬ ܀ [X]ܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܗܘܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܛܠܝܐ̈ ܥܡ ܛܠܝܐ̣̈ ܟܠ ܕܝ̇ܬܒ ܒܩܠܝܬܗ ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܡܥܩܒ ܠܟܬܒܐ̈ X .
ActsStAnth ܐܢܫ ܕܝܢ ܐܝܟ 10 X XXXX|ܕܡܢ ܗܠܝܢ ⁵⁵ܢܨܚܢܐ̈ ܬܐܘܦܝܠܘ ܣ ܟܠ ܠܗܘܢ X ܇ ܐܠܐ ܚܙ . ܝܐXẌ ܘܡܩܒܝ̈ ܛܝܒܘܬܐXX ܢܗܘܘܢ X .
SynWestSyr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܓܝܪ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܐܬܪܐܝXX . XX1 ܕܝܠܗ ܟܠ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܇ ܘܠܐܬܪܘܬܐ̈ X0ܕܬܚܘܬܘܗܝ .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇ . ܘܟܠ ܡ̇ܝܢ ܕܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܟܠ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܝܪ ܕܒܠܠܝܐ ܫܗܪܐ ܐܝܬ ܠܗ : ܒܐܝܡܡܐ ܠܝܬ ܠܗ ܩܪܒܐ̈ X¹ܥܡ ܟܠ ܘܕܪܘܓܙܐ ܬܚܝ̣ܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ XX 48 ܕܗܘܢܐ X⁰ܣ̇ܐܡ .
DidascApost X0ܕܝ̇ܡܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܒܚܐ ܝ̇ܡܐ ܒܗ . ܘܒܟܠ ܕܐܝ-ܬ ܥܠܘܗܝ . ܟܠ ܐܘ̇ ܡܕܒܚܐ ܝ X⁷ܕܗ̣ܘ X⁷ܡܩܕܫ X X⁷ܠܗ X⁷⁶ܠܩܘܪܒܢܐ .
Ath:ExposPs </page><page> ܬܫܒܚ ܠܡܪܝܐ . ܐܣܬܟܠ ܠܢܫܡܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܟܬܒ ܡܘܫܐ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܫܚܝܡܐ XX 49ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܝܬܐ ܐܝܬ |ܠܗܘܢ .