simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܡܕܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ : ܘܠܐܪܥܐ ܗܦܟ . ܘܕܡܢ ܪܘܡܐ : ܠܪܘܡܐ . ܟܠ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܨܦܬܗܘܢ ܥܡܗܘܢ . ܘܥܘܬܪܐ ܡܢܕ ܫܢܬܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܒܣܪ ܢܪܚܡ ܓܢܣܗ . ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐܝܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ . ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܟܠ . ܐܙܕܗ݇ܪ ܘܗܘܝܬ ܙܗܝܪ . ܕܥܡ ܚܛܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܡܗܠܟ .
P:Ecclus [AB] ܡܚܘܬܐ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܚܘܬܐ ܕܠܒܐ . ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܟܠ ܒܬܪܗ . ܐܚܘܕܝܗܝ ܒܪܝ : ܘܠܐ ܬܪܦܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܬܪܡܐ ܒܢܘܪܐ : ܢܐܩܕ . ܘܟܡܐ ܕܬܣܓܐ ܒܕܝܢܐ : ܡܣܓܐ ܣܓܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܥܘܠܐ ܕܪܚܡ ܕܝܢܐ : ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܪܡܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ .
P:Matt [AB] ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܗܘܝܘ ܐܚܝ ܁ ܘܚܬܝ ܂ ܟܠ . ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ . ܗܐ ܐܡܝ ܁ ܘܗܐ ܐܚܝ̈ .
P:Ecclus [AB] ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ : ܘܗܝ ܥܡܗ ܗܝ ܡܢ ܥܠܡܝܢ . ܚܠܐ ܕܝܡܐ : ܟܠ : ܘܠܟܠܗ ܚܙܘܐ ܪܒܐ : ܕܥܒܕ ܡܘܫܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Josh [AB] ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܟܘܢ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܓܝܪ ܚܘܠܡܢܐ̈ ܕܗܫܐ : ܗܦܟܝܢ ܠܟܘܪܗܢܐ̈ . ܘܟܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܟܠ ܒܝܫܐ ܡܠܝܐܝܬ : ܐܦܠܐ ܛܒܬܐ ܬܘܒ ܓܡܝܪܐܝܬ ܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܐܚܝܕ ܠܒܪܐ ܆ ܐܚܝܕ ܐܦ ܠܚܝܐ̈ . ܘܟܠ ܕܠܐ ܐܚܝܕ ܠܒܪܗ ܟܠ ܕܠܥܠܡ ܝܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ . ܘܗܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܒܒܪܗ ܐܝܬܝܗܘܢ .
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
P:1Chr [AB] ܚܝܠܝ̈ ܘܟܠ ܢܟܣܝ̈ ܛܝܒܬ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܗܟܢܐ . ܐܬܥܫܢܘ ܘܐܬܓܢܒܪܘ ܒܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܠܗܢ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܥܘܠܐ ܓܝܪ ܚܛܝܬܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܚܛܗܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܗܘ . ܟܠ ܓܝܪ ܚܛܗܐ ܕܡܘܬܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܁ ܕܢܒܥܐ ܐܢܫ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ ܒܡܕܡ ܕܐܬܩܪܝ ܐܚܝ̈ ܆ ܒܗ ܢܩܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܀ ܥܠ ܟܠ . ܒܕܡܝܐ̈ ܐܙܕܒܢܬܘܢ . ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:John [AB] ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܂ ܠܘܬܝ ܢܐܬܐ . ܘܡܢ ܕܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܂ ܠܐ ܐܦܩܗ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܕܚܙܝܬܘܢܢܝ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ .
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ : ܕܠܐ ܪܛܢܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓ ܇ ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܒܟܘܢ ܆ ܐܦ ܠܡܨܒܐ ܁ ܐܦ ܠܡܣܥܪ ܇ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ .
P:Lev [AB] ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ : ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ : ܠܐ ܢܬܩܪܒ ܟܠ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܐܘ ܐܝܬ ܒܗ ܓܪܒܐ : ܐܘ ܟܘܣܬܢ : ܐܘ ܕܚܕܐ ܐܫܟܗ .
P:Ps [AB] ܡܐܟܠܐ ܣܢܬ ܢܦܫܗܘܢ : ܘܡܛܝܘ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܝ̈ ܡܘܬܐ . ܒܥܘ ܡܢ ܟܠ ܥܕܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܥܘܠܗܘܢ ܐܬܡܟܟܘ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕ ܠܗܘܢ ܣܪܝܩ ܗܘ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܢܣܗܕܘܢ ܟܠ ܘܐܡܪܐ . ܕܠܐ ܐܫܘܝܟܝ ܐܟܘܬܝ . ܐܦܠܐ ܚܒܠܗ̇ ܐܬܦܣܩ .
P:Gal-Eph [AB] ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܘܒܠܐ ܕܢܦܫܗ ܢܫܩܘܠ . ܢܫܬܘܬܦ ܕܝܢ ܗܘ ܕܫܡܥ ܟܠ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܢܘܗܝ ܠܢܦܫܗ ܢܗܘܐ ܫܘܒܗܪܗ ܂ ܘܠܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ : ܩܒܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܐܓܪ ܪܘܚܟ . ܗܝܡܢ ܟܠ . ܐܬܕܒܩ ܒܗ̇ : ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ . ܡܛܠ ܕܬܬܚܟܡ ܒܐܪܚܬܟ̈ .
P:Ecclus [AB] ܡܠܘܟܐ ܚܙܝ . ܒܪܡ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܕܫܦܝܪ ܥܒܝܕ . ܡܢ ܡܠܘܟܐ ܥܘܠܐ ܟܠ ܣܟܪܐ . ܠܐ ܬܫܒܚ ܪܚܡܟ ܒܩܘܪܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܠܛܝܘܗܝ ܒܒܝܬܟ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܆ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܦܓܪܐ . ܘܪܓܬܐ ܟܠ ܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ . ܡܢ ܓܝܪ ܕܪܚܡ ܠܥܠܡܐ ܆ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐ ܠܝܬ ܒܗ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܒܙܒܢܗ . ܘܝܬ ܥܠܡܐ ܝܗܒ ܒܠܒܗܘܢ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܟܠ ܥܡܠ . ܚܙܝܬ ܥܢܝܢܐ ܕܝܗܒ ܡܪܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܡܬܥܢܝܘ ܒܗ .
P:Job [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܪܫܝܥܐ ܡܬܪܘܪܒ . ܘܡܢܝܢ ܫܢܘܗܝ̈ ܢܬܢܛܪ ܟܠ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܐܬܝܗܒܬ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܥܒܪ ܢܘܟܪܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ .
P:John [AB] ܓܝܪ ܕܣܢܝܬܐ̈ ܥܒܕ ܂ ܣܢܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܠܐ ܐܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܂ ܕܠܐ ܟܠ ܡܢ ܕܠܢܘܗܪܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܓܝܪ ܕܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܩܛܠ ܐܢܫܐ ܗܘ . ܘܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܠ ܟܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܐܚܝܢ̈ . ܗܘ ܕܠܐ ܡܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܡܩܘܐ ܒܡܘܬܐ .
P:Lev [AB] ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܢܐܟܠܘܢܗ : ܡܛܠ ܕܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܗܘ . ܟܠ . ܘܐܢ ܒܡܐܢܐ ܕܢܚܫܐ ܢܬܒܫܠ : ܢܬܡܪܩ ܘܢܬܬܫܝܓ ܒܡܝܐ̈ .
P:Jer [AB] ܡܢ ܕܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܐܟܠ ܐܢܘܢ : ܘܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܐ ܟܠ ܒܕܪܘ ܐܢܘܢ : ܡܢ ܛܘܪܐ̈ ܠܪܡܬܐ̈ ܐܙܠܘ : ܘܛܥܘ ܒܡܪܒܥܗܘܢ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܝܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܢܫ ܗܘ ܡܬܒܢܐ ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܕܒܢܐ ܟܠ ܁ ܐܠܗܐ ܗܘ . ܟܠ ܕܡܘܫܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܣܓܝ ܐܝܩܪܐ ܕܒܢܝܗ ܕܒܝܬܐ ܛܒ ܡܢ ܒܢܝܢܗ .
P:2Macc [AB] ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܐ ܚܝ : ܕܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܐܪܥܢ : ܠܐ ܡܫܟܚ . ܘܟܕ ܟܠ . ܐܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
P:Gen [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܟܠ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ . ܟܠ ܡܣܒܪ . ܟܠ ܣܒܠ . ܚܘܒܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܕܒܝܫ . ܠܐ ܚܕܐ ܒܥܘܠܐ ܆ ܐܠܐ ܚܕܐ ܒܩܘܫܬܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܒܢܦܫܗ . ܟܠ ܟܠ ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܁ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܓܝܪ ܕܩܐܡ ܆ ܕܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ . ܡܛܠ ܟܠ ܩܘܕܫܐ ܘܕܡܫܟܢܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܗܘ ܕܩܒܥ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܡܕܡ ܚܙܝܬ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܒܠܝ . ܐܝܬ ܙܕܝܩܐ ܕܐܒܕ ܒܙܕܝܩܘܬܗ . ܟܠ ܗܢܐ ܥܒܕ ܐܠܗܐ : ܥܠ ܡܡܠܠܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܕܡ ܒܬܪܗ .
P:Mark [AB] ܡܢ ܕܨܒܐ ܓܝܪ ܕܢܚܐ ܢܦܫܗ ܂ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܘܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܟܠ ܒܬܪܝ ܆ ܢܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ . ܘܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܂ ܘܢܐܬܐ ܒܬܪܝ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܚܐܣ ܥܠ ܫܒܛܗ : ܣܢܐ ܠܒܪܗ . ܘܕܪܚܡ ܠܒܪܗ : ܚܦܝܛܐܝܬ ܪܕܐ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܘܒܕܘ ܥܘܬܪܐ . ܘܐܢܫܝܢ̈ ܐܒܕܘ ܓܡܝܪܐܝܬ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ ܒܩܪܝܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܂ ܒܗ ܢܩܘܐ . ܐܢ ܥܒܕܐ ܐܬܩܪܝܬ ܆ ܠܐ ܟܠ ܆ ܐܦ ܠܐ ܥܘܪܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܢܛܘܪܬܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܡܠܠ ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܢܡܠܠ . ܘܟܠ ܡܢ ܕܡܫܡܫ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܛܒܐ̈ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܕܐܠܗܐ .
P:Isa [AB] ܕܩܪܐ ܒܫܡܝ : ܠܐܝܩܪܝ ܒܪܝܬܗ ܘܓܒܠܬܗ ܘܥܒܕܬܗ . ܐܦܩ ܥܡܐ ܟܠ . ܐܝܬܐ ܒܢܝ̈ ܡܢ ܪܘܚܩܐ : ܘܒܢܬܝ̈ ܡܢ ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ .
P:Lev [AB] ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ̇ : ܘܦܠܝܓܐ ܠܬܪܝܢ : ܘܡܬܓܘܪܪܐ : ܠܗ̇ ܟܠ ܠܗܘܢ : ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܒܥܝܪܐ ܕܒܐܪܥܐ .
P:Isa [AB] ܚܙܝܝܟ̈ ܥܠܝܟ ܢܕܝܩܘܢ . ܘܒܟ ܢܣܬܟܠܘܢ : ܘܢܐܡܪܘܢ : ܗܢܘ ܟܠ : ܘܐܬܕܡܐ ܠܥܠܝܐ . ܡܟܝܠ ܠܫܝܘܠ ܬܚܘܬ : ܘܠܐܫܬܗ ܕܓܘܒܐ .
P:1Macc [AB] ܕܢܥܒܪ ܐܘ ܕܢܫܪܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܢܗܘܐ ܡܚܝܒ . ܘܐܨܛܒܝ ܟܠܗ ܟܠ . ܘܕܢܗܘܐ ܡܟܣܝ ܐܪܓܘܢܐ̈ : ܘܣܝܡ ܦܝܒܠܐ ܕܕܗܒܐ .
P:Matt [AB] ܕܫܡܥ ܡܠܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܁ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ ܒܗ̇ ܆ ܐܬܐ ܒܝܫܐ ܂ ܘܚܛܦ ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܀ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܡܥܘ ܡܬܠܐ ܕܙܪܥܐ .
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܕܡܙܕܒܢ ܒܡܩܠܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܇ ܕܠܐ ܥܘܩܒܐ ܡܛܠ ܟܠ ܡܒܢܐ . ܠܐ ܐܢܫ ܕܢܦܫܗ ܢܗܘܐ ܒܥܐ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܦ ܕܚܒܪܗ .
P:Num [AB] ܡܢܝܢܐ̈ ܕܡܢܐ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠ : ܕܡܢܐ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܒܐܝܕܐ ܕܡܘܫܐ .
P:Lev [AB] ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܟܠ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ : ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ .
P:Lev [AB] ܕܢܩܪܘܒ ܠܒܣܪܗ ܢܬܩܕܫ . ܘܕܢܪܘܣ ܡܢ ܕܡܗ ܥܠ ܡܐܢܐ : ܡܐܢܐ ܟܠ : ܢܐܟܠܝܘܗܝ . ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܬܐܟܠ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ .
P:Ecclus [AB] ܢܚܫܐ̈ ܘܩܨܡܐ̈ ܘܚܠܡܐ̈ : ܛܥܝܘܬܐ . ܘܕܡܗܝܡܢ ܠܗܘܢ : ܬܡܢ ܟܠ ܕܐܦܐ̈ . ܘܡܢ ܪܝܫ ܥܡܗ ܢܦܩ ܙܟܘܬܐ . ܘܡܢ ܗܘ ܟܕܒܐ ܕܢܙܟܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܨܦܪܐ ܙܪܘܥ ܙܪܥܟ . ܘܒܪܡܫܐ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܐܝܕܟ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܟܠ ܕܒܛܢܐ : ܗܟܢܐ ܠܐ ܬܕܥ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܕܢܥܒܕ .
P:Mark [AB] ܓܝܪ ܕܢܒܗܬ ܒܝ ܘܒܡܠܝ̈ ܁ ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܚܛܝܬܐ ܘܓܝܪܬܐ ܆ ܟܠ ܢܐܬܪ ܂ ܘܢܦܫܗ ܢܚܣܪ . ܐܘ ܡܢܐ ܢܬܠ ܒܪܢܫܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܢܦܫܗ .
P:4Macc [AB] ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܟܕ ܪܘܙܝܢ ܘܠܒܝܒܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܐܝܬܝܟܘܢ . ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܕܐܝܢܐ ܐܒܐ ܣܝܒܪ ܐܝܣܚܩ ܕܢܬܢܟܣ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܚܛܝܬܐ ܠܐ ܥܒܕ . ܡܛܠ ܕܙܪܥܗ ܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܚܙܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܢܫܪܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܣܛܢܐ .
P:Ps [AB] ܕܚܙܐܘܢܝ ܡܝܩܘ ܒܝ : ܐܦܛܪܘ ܒܣܦܘܬܗܘܢ̈ ܘܐܢܝܕܘ ܟܠ ܐܢܐ ܘܠܐ ܒܪ ܐܢܫܐ : ܚܣܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܣܘܠܐܢܗ ܕܥܡܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܠܐ ܗܦܟܝܢ . ܘܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܟܠ . ܛܥܬ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܒܝܬܗ̇ : ܘܗܠܟܬܐ̈ ܕܫܒܝܠܝܗ̇̈ .
P:Luke [AB] ܝܘܡ ܥܡܟܘܢ ܗܘܝܬ ܒܗܝܟܠܐ ܆ ܘܠܐ ܐܘܫܛܬܘܢ ܥܠܝ ܐܝܕܝܐ̈ . ܟܠ ܠܣܛܝܐ ܢܦܩܬܘܢ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ̈ ܘܒܚܘܛܪܐ̈ ܕܬܐܚܕܘܢܢܝ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܐܓܘܢܐ ܥܒܕ ܆ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܚܕ ܪܥܝܢܗ . ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܐܠܐ ܚܕ ܗܘ ܢܣܒ ܠܗ̇ ܙܟܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܗܪ݇ܛܘ ܂ ܐܝܟ ܕܬܕܪܟܘܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܕ . ܟܠ ܗܘܐ ܡܢ ܥܦܪܐ . ܘܟܠ ܗܦܟ ܠܥܦܪܐ . ܘܡܢܘ ܟܠ ܘܡܝܬܪܘܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܥܝܪܐ ܠܝܬ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܗܒܠܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܐܝܟ ܕܠܟܠ . ܓܕܫܐ ܚܕ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܠܪܫܝܥܐ̈ : ܠܛܒܐ̈ ܟܠ ܐܦ ܪܚܡܬܐ ܐܦ ܣܢܐܬܐ ܠܐ ܝܕܥ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܟܠ ܕܩܕܡܘܗܝ ܗܒܠܐ .
P:Cor [AB] ܓܒܪܐ ܕܡܨܠܐ ܐܘ ܡܬܢܒܐ ܂ ܟܕ ܡܟܣܝ ܪܝܫܗ ܆ ܡܒܗܬ ܪܝܫܗ . ܘܟܠ ܟܠ ܗܘ . ܘܪܝܫܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܓܒܪܐ ܗܘ . ܘܪܝܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ .
P:Lev [AB] ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܢܐܟܠܘܢܗ . ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܬܐܟܠ : ܟܠ . ܘܢܣܩ ܐܢܘܢ ܟܗܢܐ ܠܡܕܒܚܐ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ : ܚܛܗܐ ܗܘ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܝܢ ܕܚܪ ܒܢܡܘܣܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܩܘܝ ܒܗ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܒܡܚܙܝܬܐ . ܚܙܐ ܓܝܪ ܢܦܫܗ ܂ ܘܥܒܪ . ܘܛܥܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ .
P:1Chr [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܝܣܟܪ ܓܢܒܪܝ̈ ܚܝܠܐ : ܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥܐ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܘ ܗܢܘܢ ܘܢܫܝܗܘܢ̈ : ܘܒܢܝܗܘܢ̈ : ܘܐܚܝܗܘܢ̈ .
P:Deut [AB] ܒܥܝܪܐ ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ̇ ܘܦܠܝܓܐ ܠܬܪܝܢ ܘܡܬܓܘܪܪܐ : ܗܝ ܟܠ : ܘܛܒܝܐ : ܘܝܚܡܘܪܐ : ܘܝܥܠܐ : ܘܪܝܡܐ : ܘܕܝܨܐ : ܘܐܪܢܐ .
P:Lev [AB] ܢܦܫܐ ܕܬܐܟܘܠ ܕܡܐ : ܬܐܒܕ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܢ ܥܡܗ̇ . ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܟܠ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ : ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܡܥܡܪܟܘܢ : ܕܦܪܚܬܐ : ܘܕܒܥܝܪܐ .
P:PsSol [AB] ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܬܬܙܝܥ ܠܥܠܡ ܡܢ ܒܝܫܐ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܟܠ ܒܠܫܢܐ . ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܣܦܘܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܐ ܚܣܝܐ ܘܙܕܝܩܐ .
P:John [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܂ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܕܡܢ ܟܠ . ܘܗܘ ܢܫܒܚܢܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢܣܒ ܂ ܘܢܚܘܝܟܘܢ .
P:John [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܘ ܟܬܒܐ̈ ܆ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܟܠ ܝܫܘܥ ܘܩܥܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܐܢ ܐܢܫ ܨܗܐ ܁ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܂ ܘܢܫܬܐ .
P:Josh [AB] ܣܐܡܐ : ܘܕܗܒܐ : ܘܡܐܢܐ̈ ܕܢܚܫܐ : ܘܕܦܪܙܠܐ : ܩܕܝܫܝܢ ܟܠ : ܘܬܥܒܕܘܢܗ̇ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܚܪܡܐ : ܘܬܕܠܚܘܢܗ̇ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܓܝܪ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܘܡܫܡܫ ܟܠ ܝܘܡ ܆ ܗܢܘܢ ܒܗܢܘܢ ܟܠ ܐܬܩܕܫܢ ܁ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܚܕܐ ܙܒܢ .
P:ApocBar [AB] ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܫܐ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܓܥܘܪ ܡܟܝܠ ܒܡܠܐܟܗ ܕܡܘܬܐ . ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܐܘܚܕܢܟ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܩܪܝܬܢ ܥܠ ܫܡܟ ܥܡܐ ܚܒܝܒܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܢܚܬܐ ܇ ܡܢ ܐܒܐ ܕܢܗܝܪܐ̈ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܓܡܪܬ ܆ ܝܠܕܐ ܡܘܬܐ . ܠܐ ܬܛܥܘܢ ܂ ܐܚܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ .
P:Luke [AB] ܐܝܠܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܗܘ ܡܬܝܕܥ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܐܪܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܐܦ ܠܐ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܁ ܕܥܒܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ .
P:Lev [AB] ܢܦܫܐ ܕܬܩܪܘܒ ܠܗ : ܬܗܘܐ ܛܡܐܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ . ܘܠܐ ܢܐܟܘܠ ܟܠ ܠܟܠ ܪܚܫܐ̈ ܕܛܡܐ ܠܗ : ܐܘ ܒܐܢܫܐ ܕܛܡܐ ܠܗ ܒܟܠܗ̇ ܛܡܐܘܬܗ .
P:Cor [AB] ܡܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܆ ܒܪܝܬܐ ܗܘ ܚܕܬܐ . ܥܬܝܩܬܐ̈ ܥܒܪܝ̈ ܟܠ . ܘܐܢ ܝܕܥܢ ܒܦܓܪ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ .
P:2Chr [AB] ܨܠܘܬܐ ܘܒܥܘܬܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܠܟܠܗ ܥܡܟ ܟܠ ܒܐܪܥܗܘܢ ܘܒܩܘܪܝܗܘܢ̈ : ܟܠ ܡܟܬܫܐ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܡܠ ܐܢܫܐ ܒܦܘܡܗ : ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܛܒܬܐ ܠܐ ܚܙܐ . ܕܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܚܕ ܐܬܪܐ ܐܙܠ ܟܠ .
P:Ps [AB] ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܚܝܠܗܘܢ : ܘܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܘܬܪܗܘܢ . ܟܠ ܠܐ ܕܚܠ ܐܢܐ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܥܘܠܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܟܪܟܢܝ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܒܕ ܥܪܝܡܐ ܒܝܕܥܬܐ . ܘܣܟܠܐ ܡܡܠܠ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܐܝܙܓܕܐ ܟܠ . ܣܘܟܠܐ ܛܒܐ ܝܗܒ ܪܚܡܐ̈ . ܘܐܘܪܚܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܠܐܒܕܢܐ .
P:Esd [AB] ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܢܫܩܠܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܦܪܬ . ܘܠܝ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܢ . ܠܡܐܙܠ ܥܡܟ ܠܐܘܪܫܠܡ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܡܗܝܡܢ ܕܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ . ܘܟܠ ܟܠ ܦܘܩܕܢܐ ܩܒܠܢ ܡܢܗ ܆ ܕܟܠ ܕܡܚܒ ܠܐܠܗܐ ܆ ܢܚܒ ܐܦ ܠܐܚܘܗܝ .
P:Deut [AB] ܦܬܓܡܐ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ : ܠܗ ܛܪ ܘܥܒܕ : ܠܐ ܬܘܣܦ ܥܠܘܗܝ : ܘܠܐ ܟܠ . ܘܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܐܘܩܕܘ ܒܢܘܪܐ ܠܐܠܗܝܗܘܢ̈ .
P:Cor [AB] ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܁ ܘܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܣܐ ܟܠ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܠܕܘܟܪܢܝ .
P:Ecclus [AB] ܫܘܥܝܬܐ̈ ܗܘܝܬ ܨܒܐ ܠܡܫܡܥ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܣܒܐ̈ ܗܘܝܬ ܩܐܡ . ܘܚܙܝ ܡܢܘ ܚܟܝܡ : ܐܬܕܒܩ ܠܗ .
P:Matt [AB] ܡܐ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ ܢܬܠ ܛܒܬܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ ܠܗ .
P:Rom [AB] ܓܝܪ ܕܢܩܪܐ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܢܐܚܐ ܀ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܢܩܪܘܢ ܟܠ . ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܆ ܕܥܬܝܪ ܒܟܠ ܕܩܪܐ ܠܗ .
P:Mark [AB] ܡܢ ܕܢܩܒܠ ܐܝܟ ܗܢܐ ܛܠܝܐ ܒܫܡܝ ܂ ܠܝ ܗܘ ܡܩܒܠ . ܘܡܢ ܕܠܝ ܟܠ ܚܕ ܘܐܩܝܡܗ ܒܡܨܥܬܐ . ܘܫܩܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ .
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܛܠܬܟܘܢ ܗܘ . ܕܟܕ ܡܬܝܬܪܐ ܛܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܠ ܝܫܘܥ ܆ ܐܦ ܠܢ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܢܩܝܡ ܇ ܘܢܩܪܒܢ ܥܡܟܘܢ ܠܘܬܗ .
P:Luke [AB] ܓܝܪ ܕܫܐܠ ܂ ܢܣܒ . ܘܕܒܥܐ ܂ ܡܫܟܚ . ܘܕܢܩܫ ܂ ܡܬܦܬܚ ܠܗ . ܟܠ ܂ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ . ܒܥܘ ܂ ܘܬܫܟܚܘܢ . ܩܘܫܘ ܂ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ .
P:Matt [AB] ܓܝܪ ܕܫܐܠ ܂ ܢܣܒ . ܘܕܒܥܐ ܂ ܡܫܟܚ . ܘܠܐܝܢܐ ܕܢܩܫ ܡܬܦܬܚ ܠܗ ܟܠ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ . ܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ . ܩܘܫܘ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ .
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܩܒܠܬ . ܘܝܬܝܪ ܠܝ ܘܡܠܐ ܐܢܐ ܆ ܘܢܣܒܬ ܟܠ ܁ ܕܫܕܪܬܘܢ ܠܝ ܟܠ ܕܡܘܗܒܬܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܆ ܐܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܆ ܕܦܐܪܐ̈ ܢܣܓܘܢ ܠܟܘܢ .
P:Isa [AB] ܡܐܢ ܕܡܬܬܩܢ ܥܠܝܟܝ : ܠܐ ܢܣܩ ܠܪܝܫ . ܘܟܠ ܠܫܢ ܕܢܩܘܡ ܥܡܟܝ ܟܠ : ܘܓܡܪ ܡܐܢܐ ܠܥܒܕܗ . ܘܐܢܐ ܒܪܝܬ ܡܚܒܠܢܐ ܠܡܚܒܠܘ .
P:Isa [AB] ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ : ܬܝ ܐܟܘܠܝ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܥܒܐ . ܚܙܝܢ ܟܠ ܠܡܒܕܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܬܘܒ ܐܟܢܫ ܥܠܘܗܝ ܠܡܟܢܫܐ̈ .
P:Gal-Eph [AB] ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܬܟܘܢ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܁ ܘܡܬܓܠܐ ܆ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܓܠܐ ܟܠ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܒܛܘܫܝܝ ܥܒܕܝܢ ܆ ܢܕܝܕ ܗܘ ܐܦ ܠܡܡܠܠܘܬܗ .
P:Matt [AB] ܐܝܠܢܐ ܕܠܐ ܥܒܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܆ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢܦܠ . ܡܕܝܢ ܟܠ ܒܝܫܐ̈ ܠܡܥܒܕ . ܘܠܐ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܡܥܒܕ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܡܘܕܐ ܒܝܫܘܥ ܕܗܘܝܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܗܐ ܒܗ ܡܩܘܐ . ܘܗܘ ܟܠ . ܘܚܢܢ ܚܙܝܢ ܘܡܣܗܕܝܢܢ ܆ ܕܐܒܐ ܫܕܪ ܠܒܪܗ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ .
P:ApocBar [AB] ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܫܬܠܛܘ ܥܠܝܟܘܢ ܐܘ ܕܝܕܥܟܘܢ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܢܐܚܐ . ܘܗܕܐ ܡܛܘܠ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܠܥܡܟ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܢ ܒܙܒܢܗ̇ ܠܐ ܡܣܬܒܪܐ ܁ ܕܕܚܕܘܬܐ ܗܝ ܐܠܐ ܟܠ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܆ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܥܘܕܪܢܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܩܕܝܫܘܬܗ .
P:Ecclus [AB] ܡܢ ܕܚܛܐ ܘܡܕܓܠ : ܢܒܛܠ . ܘܟܫܝܖܝ̈ ܥܠܡܐ : ܐܦ ܗܢܘܢ ܟܠ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ : ܘܠܐܪܥܐ ܗܦܟ . ܘܕܡܢ ܪܘܡܐ : ܠܪܘܡܐ .
P:1Macc [AB] ܐܢܫܐ ܗܟܝܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܥܪܩܘ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ ܘܐܬܘ ܠܘܬܟܘܢ : ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܥܡܗܘܢ . ܘܫܦܪ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܡܓܢܐ .