simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsStAnth </page><page> ܣ̇ܝܪ ܗܘܐX ܒܗܬܬܐX ܒܝܝܗ ܝܕܡܐ Xܦ ܒܙ . ܡܘܬ ܐܢܬܬܐ ܢܬܚX ܟܠ ܒܬܚܦܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐX ܇ ܟܥ ܗܘܐX ܒܗܝܢ ܓܝܪ ܛܒ ܆ ܘܒܝܫܐ
ActsStAnth ܢܘܡ ܒܝܘܡ ܐܝܟ 1ܗ̇ܘ ܕܒܫܘܪܝܐ ¹²ܐܩܦ ܒܗ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܪܥܐ ܟܠ ܓܝܪ ܡܡܬܘܡ X | ¹²⁵ ܚ̇ܫܒ ¹²⁶ܕܟܡܐ ܠܗ ܒܬܘܠܡܕܐ ܇ ܐܠܐ
ActsStAnth ܓܒܝܢ̈ ܇ ⁵⁶ܕܐܝܬ ⁵⁷ܠX ܕܡܘܬܐ ܕܐܪܝܐ̣ ܘܐܚܪܢܐ ܕܕܒܐ̣ ܟܠ ⁵¹ܙܘܝܬ̈ ܒܝܬܐ X ܟܕ ⁵²ܥܐܠܢ ⁵³ܒܟܢܫ ⁵⁴ܟܠܗܝܢ ⁵⁵ ܡܢ
ActsStAnth ܡܫܬܥܠܐ ܘܥܠ ܟܠ ܡܬܪܝܡ . ⁴¹ܐܢ ܓܝܪ ⁴²ܢܫܬܡܫ ⁴³ܒܐܢܫ ܟܠ ܐܢܗܘ ܕܬܗܘܐ ܒܗ X⁸ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ X ܒܥܘܡܪܐ ³⁹ܗܢܐ ܆ ⁴⁰ܥܠ
ActsStAnth ܡܬܪܝܡ . ⁴¹ܐܢ ܓܝܪ ⁴²ܢܫܬܡܫ ⁴³ܒܐܢܫ ܕܐܝܟ ⁴⁴ܗܢܐ X X ܟܠ X⁸ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ X ܒܥܘܡܪܐ ³⁹ܗܢܐ ܆ ⁴⁰ܥܠ ܟܠ ܡܫܬܥܠܐ ܘܥܠ
ActsStAnth ܬܘܟܝܢ̈ ܘܟܠ ܚܘܣܪܢܝܢ̈ . ܟܘܠܗ ܓܝ ܝܘܡܐ ܕܒܝܢܫܐ̈ ܐܢ ܟܠ ⁵⁰ܦܫܘܥܘܬܐ ⁵¹ܐܡܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܦܫܘܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܠܕܐ ⁵²ܒܗ
ActsStAnth ܥܒܪ . ܐ Xܝܬ ܒܝܠܡܐ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܠܐXX ܣܝܝX ܘܡܢܕܒܢ ܟܠ ܬܚܘܬXXܡܢܝܢܐ ܢܝXܝܝX ܫܢܝܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ X
ActsStAnth ܨܒܘ ܕܪܒܐ ܡܢ ܚܒܪܬܗ̇ ܗ̣ܝ X⁰ܥܫܢܐ ܝܠܝܗ̇ . ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܫܐ̈ ܒܠܒܐXX ܡܝܬܐ ܐܟܢܐ ܬܫܬܡܫ . ܒܟܠܢܒܢ ܓܝܪ
ActsStAnth ܗܟܠ ܝܗܝܒ ܗܘXX ܠܝܢܐܪܘܬܢ ܠܡܝXܥܪ ܘܠܝܬ ܝܠܝܢ ܩܝܘܡܐ ܟܠ X ܕܚܘܫܒܐ̣ XX ܘܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐXX ܬܐܠܕ ܝܒܐ ܡܝܓܥܢܐ .
ActsStAnth ܗܟܝܠ ܕܢܩܝܪܘܢ ܒܡܘܬ ܓܝܩܐ̈ ܣܝܪܝܢ ܘܠܐ ܒܡܘܬ ܩܙܒܬ̈ ܢܐ . ܟܠ ܗܘܘ ܇ ܠܝܬ ܒܝܢܝܠܗܘܢ ܠܡܩܝX ܠܘܩܒܠ ܚܝܠܗ ܕXܠܒܐ .
ActsStAnth ܕܘܟ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܣܝܪܝܢ ܘܦܩܪܝܢ XX ܘܡ ܥܬܢ XX ܕܐܢ ܟܠ ܡܫܝܝܢܐ . ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܡܘܬXܪܐ ܕܩܪܢ X ܠܗܘܢ ܡܢ
ActsStAnth ܣܝܪܝܢ ܘܦܩܪܝܢ XX ܘܡ ܥܬܢ XX ܕܐܢ ܢܫܟܝܢܘܢ ܠܐ ܢܡܛܘܢ ܟܠ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܡܘܬXܪܐ ܕܩܪܢ X ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ
ActsStAnth ܚܙ . X ܡܢ ܩܙܡܝܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܓܠܝܢܐX ܕܩܘܫܬܐ ܇ ܘܠܐ ܛܝ̣ܐ ܐܢܘܢ ܟܠ ܘܐܬܠܒܒX ܡܠܝܐܝܬ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܬܘܟܢܐX ܕܫܪܪܗ . ܗܟܢܐ ܠܘܬ
ActsStAnth ܐܢܫ ܕܝܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܡܬܛܦܝܣ ¹⁷ܗܘܐ ܕܠܣܒܪܐ ܕܥܬܝܕ ܟܠ ¹⁴ܗܘܐ X ܠܘܒܒܐ ܇ ܘܐܝܬ ܕܪܡܐ ܗܘܐ ܘܗܓܡ ܫ̇ܕܐ ¹⁶ܪܡܘܬܗ ܆
ActsStAnth ³⁴ܢܗܘܐ : ܥܡ ³⁵ܕܒܝܬ ³⁶ܐܣܝܪܐ̈ ܒܬܫܡܫܬܗ ܟܠ ܠܫܘܡܪܗ ܡܝܢܫܘܠܐ -- X ܩܘܐܬܛܒܘ X XXܠܐܢXܢܘܝܘܣ </page><page>
ActsStAnth ³ܝܘܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܐ̇ܬ ܗܘܐ . X ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܕܘܦܝܐ ܟܠ ¹⁰ ܠܥܘܡܪܗ̈ ܘܠܕܝܪܗ ¹¹ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ¹²ܡܣܗܕ ܗܘܐ ܇
ActsStAnth ܐܡܬܝ ܕܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܨܪܝܢ X ܐܘ ܢܩܩܝܢXX ܡܢ ܡXܪܝܢ X ܟܠ ܩܠܝܠ ¹⁷ܕܐܫܬܟܚ ܥܠܝܗܘܢ . ¹⁸ܐܝܟ ¹⁹ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܝܢ
ActsStAnth ܡܐ ܕܢܦ̇ܩ ܗܘܐ ³⁶ܠܗ . ܟܕ ³⁷ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ³⁸ܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ܟܠ X³ܥܠ ³⁴ܐܬܪܐ ܘܥܡܠܝܢ ܗܘܘ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܘܡܫܕܪܝܢ ³⁵ ܠܗ
ActsStAnth ܕܘܟܐ ܘܡܛܝܒܢ̈ X ܗܘܝ̈ ¹⁷ܘܓܙܡܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܆ ܚܪ ܒܗܝܢ ܟܠ ܇ ܗܟܢܐ ¹⁴ ܣܓܝܐܢ̈ ¹⁵ܗܘܝ̈ ¹⁶ܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܚܕܪܝܗܝ̈ ܡܢ
ActsStAnth ܐܢܫ X ܆ ⁷ܡܛܠ ܕܚܘܒܗ ܛܒ ܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܇ ܘܩܪܒܘ ܟܠ ⁷⁰ܥܡܐ ܣXܝܐܐ ܇ ܡܣܟܝܢ 48ܩ ܗܘܘ ܕܝܢ ⁷¹ܘܡܣܘܚܝܢ ⁷²ܠܗ
ActsStAnth ܣܟܠܘ ܪܠܐ ܢܗܘܐ ܐܚܝܝܢ Xܐܟܬܐ ܚܙ . ܥܠ ܚܙ̈ ܫܦܝܪ ܓܝܪ X XX X ܟܠ ܫܡܫܐ ܥܠ ܘܓܢܟܘܢ ܆ ܠܘ ܒܠܝܢܘܕXX ܕܠܐ ܢ ܓܢ ܟܬܝܒX ܐܠܐ ܥܠ
ActsStAnth ܐܢܫ 0 ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܢܩܫܗ ܇ ܘܢܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܬܒܘܥܐ ܬܪܝXܐ ܟܠ ܕܟܠܗܘܢ ܝܒܝܢ̈ ܘܪܢܝܢ X ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ X ܢܗܘܐX ܢܩ̇ܒ
ActsStAnth ܐܢܫ ܬܒܘܥܐ ܬܪܝXܐ ܕܚܘܫܒܘܗdd̈ ܠܩܢܘܡܗ ܩܙ . X ܕܢܐܬܐ ܟܠ ܘܒܠܠܝܐ X ܢܗܘܐX ܢܩ̇ܒ ܟܠ ܐܢܫ 0 ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܢܩܫܗ ܇ ܘܢܗܘܐ
ActsStAnth ⁵⁹ܐܢܫ ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ⁶⁰ܐܡܬܝ ⁶¹ܕܨܒ̇ܐ X </page><page> ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܛܘܢܝܣ ⁵⁶ܕܢܕܥ ⁵⁷ܕܡܢܐ ⁵⁸ܡܬܪܥܐ ܐܠܗܐ 15ܥܠ
ActsStAnth ܐܢܫ ܓܠܝܐܝܬ ܕܗ̣ܘ ܗܘܐ ⁴ܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܦܘܪܩܢܐ ܟܠ ܦܛܩܐ ³⁸ܕܪܫ̣ܡ . X⁹ܘܐܚ̣ܕ ⁰ ܠܟܠܢX ܕܘܡܪܐ ܘܐܬܛܦܝܣ
ActsStAnth ܐܢܫ ܘܒܟܠܗܘܢ ܡܬܒܩܐ ܗܘܐ ³⁵ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܪܫ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܘܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ³³ܡܬܘܡ ܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܇ ܛܝܪܐ ܗܘܬ ܥܝܢܗ ³⁴ܥܠ
ActsStAnth ܚܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܦܝܢ Xܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܒܠܫܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܡܦܫܩܝܢ ܟܠ ܘܦܘ ܣܝܐ ܐܝXܝ ܪܝܢ ܥܝܟܘܢ ܐܢ ܥ̇ܠ ܠܟܘܢ ܐܢܫ ܚܝXܝܪ ܥܝܢܐ ܇
ActsStAnth . ܘܕܫܪܝܪܐ ܗܝ X ܡܠܬܐ ܒܘܩܝܐ ܣܒܘ ܡܢ ܗܕܐ : ܕܗܐ ܐܢܝܢܢ ܟܠ ܚܢ̣ ܐܠܐ ܒܝܢܝܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܗܒ ܠܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
ActsStAnth ܐܢܫ ܕܡܣܬܩܒܠ ܗܘܐ ⁵⁰ܨܐܕܘܗܝ . ܘܟܬ̇ܒ ⁵¹ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܟܠ ⁴⁵ ܒܗܕܐ . ⁴⁶ܡܦܝܣ ⁴ܗܘܐ ܕܝܢ ⁴⁸ܕܢܬܩܪܝܢ̈ ⁴⁹ܠܥܝܢ
ActsStAnth ܐܢܫ ⁷²ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܐܝܟ ܟܐܢܐ . X X 82ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܣܬܥܪܘܢ ܟܠ ⁷¹ܪܘܪܒܐܝܬ . ܘܗܟܢܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ ܠܟܠܢܫ ܘܪܒ ܗܘܐ ܒܥܝܢܝ̈
ActsStAnth ܡܕܡ . X XX 85ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܕܒܪ ¹ܒܩܛܝܪܐ ܠܐܢܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܐܠܗܐ X⁴ܚܕܝ XX ܗܘܐ ܘܡܢܚ ܛܒ ܒܥܘܡܪܗ ܕܒܡܕܒܪܐ ⁵⁶ܛܒ ܡܢ
ActsStAnth ܥܘܬܪܝܢ̈ X . ܡ̇ܢܘ ܡܢ ܝܝܢܝܕܝܐ̈ ܐܬܟܪܝܬ ܬܪܥܝܬܗ ܡܡܬܘX ܟܠ Xܐܕܘܗܝ X ܕܬܒܝܪX ܒܡܝXܟܢܘܬܗ ܘܠܐ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܫ̇ܐܛ ܗܘܐ
ActsStAnth ܐܢܫ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܘܝܥ ܘܐ̇ܢܠ ܗܘܐ ܟܕ ܫܩܝܠ ܢܝܢܐ ܟܠ ܝܠܠܢ̈ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܘܡܢܘܬܗ ܘXܢܝܝܘܬܗ ܕܒܝܠܕXX .
ActsStAnth ܐܢܫ ܐܝXܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܦܛ̣ܙ ܡܢ ܗܢܐ ܝܠܝX ܘܐܪܦ ܠܟܠܢܫ ܒܡܘX ܟܠ ܘ ܓܝܓܬܗܘܢ ܡܩܬ ܝܡܠܗܘܢX . ܗܟܐ ܕܝܢ ܪܒ ܗܘܐ ܘܚܒܒ ܥܠ
ActsStAnth ܡܕܡ ܕܫܡܥܬܘܢ ܡܢܝ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ X ܇ ³ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܟܠ ܒܝܘܡܐ X X XܘܢܗܝܐܝܬXXXX </page><page> ܐܬܓܘܣܘ . ܘܗܘܝܬܘܢ ܥܗܕܝܢ
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
AntiTriThWrit ܩܪܨܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪܚܬ ܒܝܕ Xܘܕܐ ܕܬܥܫܘܩ ܠܢ ܒܗܪܣܝܣ ܕܣܒܠܝܘܣ ܟܠ ܐ ܕܣܒܠܝܘܣ ܡܣܬܚܦܐ ܘܚܝܠܗ̇ ܡܫܬܪܐ ܇ ܘܐܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐ̇
AntiTriThWrit ܠܝܗܝܢ ܇ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܘܪܝܠܝܘܣ ܘܣܐܘܪܐ ܀ ܝ ܝ . ܪ̇ܝ ܝ̣ܝ ܝܝ ܟܠ ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܡܠܐ̈ ܕܡܬܐܡܪܢ ܘܘܝ ܡܢܗܘܢ ܇ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܪܡ
AntiTriThWrit ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ¹̈ ܡܫܘܬܦ ²ܒܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܬܐ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܇ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
AntiTriThWrit ܦܝܪܘܣ ܆ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܬܪ ܗܪܣܝܣ ܕܐܪ ܟܠ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܫܘܝܘܬ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܚܪܡ : ܘܣܒܠܝܣ ܒܗ̇ܝ </page><page> ܕܐܘܣܝܣ̈ ܢܦ̇ܩ ܆ ܐܢܢܩܐ ܡܢ
AntiTriThWrit ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܒܬܪܥܝܬܐ ܟܠ ܢܦ̇ܩ ܆ ܐܢܢܩܐ ܡܢ ܟܠ ܦܝܪܘܣ ܆ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܬܪ ܗܪܣܝܣ ܕܐܪ
AntiTriThWrit . ܘܠܐ ܬܠܬܐ ܚܝܠܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ . ܪܘܫܥܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܘ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܐ
AntiTriThWrit ܣܓܝܐܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ </page> ܟܠ . ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܢܘܘܐ ܕܠܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܦܪܫ ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ- .
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ </page><page> ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܣ̈ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܣܝ̇ܥܪ . ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܆ ܟܠ ܡܫܘܕܥ . ܘܐܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܫܩܝܠ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܘܝ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܆ ܐܠܗܐ̈ ܟܢ̇ܫ . ܐܘ ܐܢ ܐ̣ܘܣܝܐ ܡܫܘܕܥ </page><page> ܓ . ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܘܝ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܣ̈ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܣܝ̇ܥܪ .
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܒܝܬܗ ܝܕܥ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܘܢ ܠܘܘܢ ܠܩܢܘܡܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܟܘܢܫܝܟ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܀
AntiTriThWrit ܐܘܣܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ . ܘܒܛܠܗ̇ ܒܝܕ ܘ̇ܝ ܕܐܘܦܟ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܕܝܫܝ̈ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܟ ܐܥܠ ܘ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܇ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܕܥ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܕܢXܦܟ : ܡܫܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܬ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ .
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܝܬܘܘܝ ܐܠܝܗܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܘܕܠܐ ܟܠ ܐܠܗܐ . ܒܠܚܘܕ ܐܡܬܝ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܝܢܐܝܬ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐ : ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܝܬܐ ܐܠܗܐ̈ : ܐܠܦܘ ܠܢ ܕܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܠ ܐ̈ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܕܥ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܐܒܗܬܐ̈ : ܐܢ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܟܣܝܐ : ܐܝܟܢ ܠܘ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܆ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܘܡܐ̈ ܡܐ ܟܠ X ܘܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܟܕ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈ ܆ ܟܕ X X ܦܟܬ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܘܠܘܬ Xܘܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܟܠ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪܝܢܝܢ : ܐܘ ܒܟܦܘܪܝܐ ܕܗ̇ܝ ܕܠܝܬܘܘܝ ܐ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ : ܐܘܣܝܣ̈ - ܟܢܫܬܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܦܪܨܘܘܐ̈ . ܐܢܬܘܢ ܕ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
AntiTriThWrit ܚܕ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܠܘܐ ܗ̣ܘ ܇ ܐܢܢܩܐ ܕܐܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܇ ܟܠ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܒܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܝܘܘܬܐ ܇ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܕܘܟ ܡܬ ܕܝܬܝܪܐ ܘ̣ܘ ܫܘܐܠܟ ܗܢܐ ܠܙܝܙܢܐ ܇ ¹ܕܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܟܠ ܐܡܪܝܢܝܢ ܆ ܘܠܐ ܐܘܣܝܣ̈ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܐܠܗܐ̈ . ܘܡܢ
AntiTriThWrit ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܡܠܬܐ : ܡܢ ·XXܝXX ܕܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡܝܪܢ ܟܠ ܐܘ ܢܫܚܠܦ ܇ ܟܕ ܬ ܘܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܠܐ ܡܘܒܠܐ . ܐܢ ܓܝܪ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܟܢ ܠܘ ܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܟܠ . ܘܥܠ ܗܦܟܬܐ ܕܐ ܕܡܢ ܗܢܘܢ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܡܪܝܢ ܇ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܠܝܘܐ ܆ ܐܝܟܢ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܘܦܟ . ܘܐ ܕܗ̇ܝ ܟܠ ܇ ܕܐܢ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܟܢ ܠܘ ܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟܢ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ . ܠܝܬ ܠܟ ܓܝܪ ܕܬܚܘܐ ܠܐܪܝܘܣ ܟܠ ܠܗܦܟܬܘ ܇ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܬܘܕܝܬܘܘܢ ܢܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܕܐܢ̣
AntiTriThWrit ܟܠܘ ܦ̇ܣܩ ܝܗ ܆ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܕܒܐܝܢܐ ܢܝܫܐ ܢܬܐܡܪ . ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܕܠܫܒܪܐ̈ ܝܕܝܥܐ : ܕܫܡܐ ܕܥܠ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܢܦ̇ܠ : ܐܡܬܝ ܕܐܢܫ
AntiTriThWrit ܟܘܠܝܗ ܣܓܝܐܘܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܘ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܥܠ ܥܠ </page><page> ܘܟܝܢܐ ܟܠ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܕܡ ܇ ܘܠܐ ܬ ܟܝܢܐ̈ ܡܕܡ ܇ ܘܠܐ
AntiTriThWrit ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܠܘܘܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢܢ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐ̇ ܬܝܢܢ ܟܠ ܥܠܝܗܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆ ܟܕ ܚܠܦ ܩܢܘܡܐ̈ ܒܗܢܐ ܟܘܢܝܐ ܥܠ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܐܡܪ ܇ ܐܝܟܢ ܠܘ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ . ܟܠ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܟܕ ܘܦܟܬܐ ܐܥܠ ܐܝܟ ܕܡܢܗܘܢ ܕܐܡܪܐ ܇
AntiTriThWrit ܘܡܬܦܫܛ : ܐܘ ܟܝܬ ܐܚ̇ܕ ܘܠܒ̇ܟ ܫܘܝܐܝܬ : ܘܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܟܠ ܕܝܝܢ ܒܡܠܬܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܒܣܘܥܪܢܐ : ܘܗܢܐ ܥܠ
AntiTriThWrit ܇ ܡܢܘܬܐ̈ ܐܝܬܘܘܝ ܕܬܪܝܢ ܐܠܗܐẌ · ܐܢ ܗܢܘܢ ܕ ܡܩܒܠܢܐ̈ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܘܐ ܐܝܬ ܘܬܘܒ ܕܘܢܐ
AntiTriThWrit ܒܝܫܢ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܘܛܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܕܫܠܝܚ̇ܐ̈ . ܘܕܟܠܘܘܢ ܟܠ ܣܓܝܢܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܘܪܟܐ ܬܬܟܢܫ ܆ ¹̣ܗ̇ܝ ܕܒܝܫܐ ܡܢ
AntiTriThWrit ܚܕܝܘܬܐ ܚܬ ܡܢ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܨܝܐ ܕܬܬܦܠܓ . ܘ̇ܘ ܕܝܢ ܟܠ ܐܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܦܠܓ ܆ ܡܕܝܢ ܐܦ
AntiTriThWrit ܟܝܢ ܡܩܪܒ ܆ ܐܦ ܟܠ ܟܢ ܢܩܪܒ ܕܘܢܘܢ ܕܘܝܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܝܢ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܟܠܡܕܡ . ܕܚܝܠܐ ܕܥܠܬܘ ܕܫܘܐܠܐ ܘܢܐ : ܥܡ
AntiTriThWrit ܟܢ ܢܩܪܒ ܕܘܢܘܢ ܕܘܝܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܘܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܘܩܕܡ ܟܠ . ܕܚܝܠܐ ܕܥܠܬܘ ܕܫܘܐܠܐ ܘܢܐ : ܥܡ ܟܠ ܟܝܢ ܡܩܪܒ ܆ ܐܦ
AntiTriThWrit ܚܕ ܢ ܒܐܚܪܝܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܐܝܬܘܘܝ : ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܘܝ : ܘܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܠܐ : ܐܠܐ
AntiTriThWrit ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆ ܐܘ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܡܐ ܕܚܕ ܟܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܐ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ : ܠܒܪ ܡܢ
AntiTriThWrit ܚܕ ܆ </page><page> ܒܟܠܡܕܡ ܐܚܪܢܝ ܒܐܕܫܐ ܘܟܘܠܢܐܝܬ ܢܘܟܪܝܐ ܘܡܫܚܠܦܐ ܟܠ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܘܕܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ ܕܢܦܠܐ ܥܠ
AntiTriThWrit ܝܕ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܥܠܘܘܝ . ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ - ܡܫܟܚܐ ܕܡܢܝܢܐ ܐ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܘܚܕ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕ ܇ ܘܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠ ܫܡܐ ܘܙܢܐ ܕܡܢܝܢ ܘܗܝ
AntiTriThWrit ܟܠܗ ܚܕ ܐܠܘܐ ܐܘ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ · . ܝX ܐܢ ܡܢ ܥܠܬ ܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܘܦܘܪܣܝܢ̈ : ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܡܣܠܐ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ : ܐܘ ܕ
AntiTriThWrit ܙܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܕܟܝܢܐ̈ : ܘܡܬܚܡܐ ܟܠ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ ܟܬܒܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܢܟ ܡܢ ܒܬܪܟܢ :
AntiTriThWrit ܙܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܣܓܝܐܢܝܐ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܕܟܝܢܐ̈ ܡܦܣ ܠܝܢ ܟܠ ܫܠܡ ܣܝܡܐ ܕܟܬܒܟ : ܠܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܝܫܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܐܘ ܐ .
AntiTriThWrit ܟܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܦܐܪܛܝܢ ³ܐܘܣܝܢ ܆ ܡܫܟܚܐ ܟܠ ܕܝܢ ܆ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪܝܢ ܇ ܦܐܪܛܝܢ ܐܘܣܝܢ ܕܝX ܠܡX
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܨܒܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܘܡܢܐܝܬ 0 X2X7ܘܬܩܢܐܝܬ . ܠܐܓܘܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܒܫܘܠܡ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܘܒܫܘܪܝܗܘܢX : ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܣܕܐ ܗ̇ܘܐ Xܣܪܝܩܐ ܘܣܦܝܩܐXX ܗܘXX . ܘܡܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܟܠ ܐܘ ܟX ܕܢܝܝܢ ܠܘܢܗ Xܢ X Xܟܢܐ̈ X . ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ ܐܕܫܐ̈
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܟܡܐ Xܡܟܦܪܐ ܘܡܚܪ̇X . X⁴ܠܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ X⁵ܐܒܐ ܟܠ ܐܕܫܐ̈ ܟܠ ܚܣܕܐ ܗ̇ܘܐ Xܣܪܝܩܐ ܘܣܦܝܩܐXX ܗܘXX . ܘܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܪܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܕܡܬܢܣܒ ܡܢ ܕܡܝܝܐ̈ . ܐ̇ܘ̇ ܒܗܓܝܢܐ̈ ܟܠ . ܚ̇ܫܚܐ ⁶ܗܝ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ .
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܙܒܢ ܥܡ ܚܒܪܬܗ̇ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܬܐܣܬܐ ܟܠ . ܚܡܝܫܝܬܐ ܓܝܪ ܘܪܒܝܥܝXܐ ܘܬܠܝܬܝܬܐ ܐܟ ܕܒܕܘܪܓܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕܐ X X 35ܓܝܪ ܡܢ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܠܘܩܕܡ ܥܒܪܐ ܥܠ ܟܠ ܕܠܗܘܢ ܗ̇ܘܝܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗ̇ܘܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ .
AnṭTagr:FifBookRhet ܦܪܘܣ ܗ̇ܘܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܐ̇ܘ̇ ܓܝܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܕܒܝܬܐ ܟܠ ⁴ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܪܟܒ ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪܐ : ܒܟܠ ܘܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐXܨ̇ܬܐ ܫܡܐXX ܢܬܬܣܝܡ ܠܓܢܣܐ ܗܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܟܠ : ܕܢܪܟܒ ܐܝX ܠܗ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܡܘܫܚܬܐ̈ . ܕܐܢ ܢܨܒܐ : ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܦܪܘܣ ܠܚܕ ܕܡܢ ܢܩܫܐ̈ X ¹¹⁰ܕܠܥܙܝ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܨܝܐ ܗܘܬ̇ ܟܠ 0 X⁹ ܡܫܚܛܝܢ : ܠܡܫܘܚܬܐ ܘܠܩܝܢܬܐ . X76ܐ̇ܘ̇ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܙܢܝܐ̈ ¹¹⁷ܕܚܫܢܘܬܐXX ܐܣܝܢ ܘܪܕܐ . ܘܠܣܘܪܝܝܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ : ܠܓܕܘܕܐ̈ </page><page> ܕܝܘܢܝܐ̈ ܡܚܒܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet X ܟܕ ܐܬܚܫܚ ܥܕܪ ܗܘܐ X79 ܠܥܒܪܝܐ̈ ܒܡܩܒܠܢܘܬܐ ܕܕܒܚܐ̈ . ܟܠ . ܟܕ ܟܝܬ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܙܢܐ ܡܫܦܝܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܪܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܒܝܬܐ ܦܬܓܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܡܫܬܟܚ : ܕܗ̇ܘX ⁷ܟܪܘܙܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܠܢ XX ܐܠܨܬ . ܣܐܡ ) ܐܢܐ ( ܕܝܢ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܥܕܪܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܐܪܐ : ܕܡܢܘ ܓܒܘܠܝܐ ܒܟܝ̇ܢܗ ܐܟܚܕ ܟܠ ܐܝܬ ܗ̇ܘXXX ܠܝ ܒܪܡ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܬܠܘܐ ܠܝ : ܥܕܪܐ ܥܠܝ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܦܘܐܝX ܫܦܝܪ ܡܦܣ ܠܡܟܢܟܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܐܬܚܫܚ . ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܫܩܠܐ̈ ܕܚܛܝXܐ . ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܕܫܐ ܕܦܚܡܐ ܦܠܐܬܢܝܐ :
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕܐ ܚܕܐ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܟܪܝܣܝܣ 110 ܡܒܪܚܬܐ ܘܐܝܡܡܝܬܐ . ܟܠ ܘܦܪܢܘܦܝܐ ܘܡ̇ܗܠܢܝܐ : ܥܡ 0ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܚܝܬܐ ܕܥܠ
ApocPs-Meth ܟܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪ ܝ ܡܐܬܐܕܝܘܣ ܟܠ 3-39 . 1987 </page><page> . X 50--X8 </page><page> . 985 . 886 . </page><page> X X X X ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
ApocPs-Meth ܙܢܝ̈ ܙܡܪܐ ܇ ⁸ܩܝܬܪܐ̈ ܘܐܒܘܒܐ̈ . X [2]ܘܒܫܢܬ ¹ܚܡܫܡܐܐ ܟܠ ܠܩܐܝܢ . ܘܥ̣ܠ ܣܛܢܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܗܘܢ ܇ ܘܪܟܒܘ ܘܥܒܕܘ5 ⁷
ApocPs-Meth ܡܠܐ ܒܝܫܐ X ¹ܡܛܠܬܝ ܒܕܓܠܘܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܚܕܘ ܘܪܘܙܘ ܟܠ ¹⁴ܐܡܬܝ ܕܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܘܐܡܪܝܢ 5 ܥܠܝܟܘܢ
ApocPs-Meth ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ Xܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ . ⁰ܘܡܚܕܐ ⁷ܡܬܓܠܐ ܒܪܗ ܟܠ ³ ܢܦܫܗ ܠܒܪܘܝܗ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ⁴ܡܬܒܛܠX
ApocPs-Meth ܓܝܪ ܡܘܡܐ ܕܡܬܥܒܕ ܒܦܓܪܐ ܒܝܕ ܦܪܙܠܐ ܐܘ ܒܝܕ²¹ ܢܘܟܬܬܐ̈ ܟܠ ܠܩܕܝܫܐ̈ . ܡܛܠܗܕܐ ܐܡ̣ܪX : ¹ܕܢܟ̇ܬ ܠܣܘܣܝܐ ܒܥܩܒܗ . ²⁰
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
Ath:ExposPs ܒܝܫܘܬܐ ܕܣܢ̣ܝܐ ܠܗ . ܬܥܘܠ ܘܬܣܓܘܕ ܠܗ ܒܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ ܟܠ . ܕܬ̇ܩܕܡ ܢܦܫܐ ܠܫܡܫܐ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܣܛܪ ܡܢ